• 1.55C Novo mesto
  • 21:16
  • Sob, 16.02.2019
  • Prijava
  • Registracija

Našli denar za vrtec

DELITE Z OSTALIMI:
GLASUJ:

V rebalansu so največje spremembe na štirih projektih.

MIRNA – Na predvečer kulturnega praznika se je sešel Občinski svet Občine Mirna na 21. redni seji in potrdil prvi rebalans letošnjega proračuna, ki predvideva 3,65 milijona evrov prihodkov in 3,77 milijona evrov odhodkov.

V rebalansu so največje spremembe na štirih projektih. Prvi je regionalna kolesarska povezava Trebnje–Mirna–Mokronog, kjer se z rebalansom načrtujejo sredstva za projekt v višini 16.000 evrov. Vodilni partner je Občina Trebnje, 5291 m dolga kolesarska povezava pa bo zagotavljala varno mobilnost športno aktivnih občanov. Občine želijo projekt prijaviti na razpis prednostne naložbe 4.4 Trajnostna mobilnost. Tudi zato se je mirnski občinski svet seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta Regionalna kolesarska povezava Trebnje–Mirna–Mokronog, še pred tem pa tudi z DIIP za PIC Mirna – 2. faza, ki je drugi projekt, za katerega z rebalansom zagotavljajo sredstva v višini 366.124,90 evrov za gradnjo nepremičnin, nakup nezazidanih zemljišč, stroške informiranja, pravne storitve, dokumentacijo in nadzor. Občina Mirna bo za ta projekt pridobila sredstva v višini 276.774,30 EUR (razpis Ministrtsva za gospodarski razvoj in tehnologijo). Tretji projekt je UGO, Učenje in gibanje za okolje, za katerega so z rebalansom proračuna zagotovili 102.489,00 EUR za ureditev platoja, izgradnjo kolosteze, ureditev dveh kegljišč in motorični poligon. Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – LAS DBK v višini 67.206,08 EUR. Četrti projekt pa je povezan z vrtcem Deteljica. Za načrtovano širitev in adaptacijo vrtca se letos zagotavljajo sredstva v višini 30.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije, gradnja pa se bo začela prihodnje leto.

Ostali sklepi:

Mirnski občinski svet je sprejel še letne programe s področja športa, kulture, otrok in mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva, ki so podlaga za pripravo razpisov za sofinanciranje programov in projektov. Občinski svet se je včeraj seznanil z dogovorom o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, za katerega bo skrbelo Prostovoljno gasilsko društvo Trebnje. V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje je mirnski občinski svet imenoval Stanka Tomšiča, v Svet javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje Igorja Kašiča in v Svet javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje Barico Kraljevski.

Občina Mirna

DELITE Z OSTALIMI:
GLASUJ: