• 29.18C Novo mesto
  • 13:09
  • Pet, 07.08.2020

Obvladate vožnjo skozi krožno križišče?

Krožno križišče

Križišče je površina, ki nastane s križanjem ali združitvijo dveh ali več cest. Krožno križišče je križišče z otokom in krožnim smernim voziščem, na katerem teče promet v nasprotni smeri urinega kazalca. V zadnji letih se je izkazalo, da je bila uvedba krožnih križišč v Sloveniji zelo uspešna, saj le-ta zagotavljajo učinkovito umirjanje hitrosti, zmanjšuje pa tudi možnost za nastanek prometnih nesreč.  

Krožno krožišče povečuje tudi pretočnost v križišču, pozitivno zmanjšuje hrup in emisije, ki jih oddajajo motorna vozila.  Z raziskavami so ugotovili, da se je z menjavo navadnih križišč za krožišča zmanjšalo število prometnih nesreč tudi za 50 odstotkov. Poleg tega je bilo v nekaterih krožiščih kar za 75 odstotkov manj poškodovanih, saj so bile hitrosti vozil manjše, manj je bilo tudi točk možnega trčenja, ni bilo možnosti za huda čelna trčenja in zelo redka so bila tudi pravokotna bočna trčenja.

Krožno križišče osvaja tudi Slovenijo, saj takšna krožišča pri nas v zadnjih letih rastejo kot gobe po dežju. V tujini so seveda že veliko let ustaljena praksa. Z njimi rešujemo tudi prometne zastoje, ki nastajajo na semaforiziranih navadnih križiščih. Žal pa se pri nas zastoji pojavljajo tudi pred krožišči, saj veliko ljudi ne ve, kako je skozi njih potrebno peljati. Razlogov za to, zakaj ljudje ne znajo peljati skozi krožna križišča, je veliko. Morda je to zaradi karakterja človeka, ki je prepričan le v svoj prav in misli, da samo on zna vse. Morda voznik na tečaju CPP ni dovolj prisluhnil razlagi. Tu je seveda tudi možnost, da voznik prihaja iz manjšega kraja, kjer krožišč nimajo, in še bi lahko naštevali.

Informacije iz zakona

Za krožno križišče obstajajo določena pravila. Pa si poglejmo, kaj pravi 48. člen Zakona o varnosti cestnega prometa.

(1) Na krožnem križišču mora biti promet s prometno signalizacijo urejen tako, da ima voznik na vozišču krožnega križišča prednost pred voznikom, ki se vključuje na to vozišče.

(2) Voznik, ki zapelje na krožno križišče, katerega vozišče ima dva ali več prometnih pasov, se razvrsti na notranji prometni pas in na ta način omogoči vključitev v promet na križišču tudi drugim voznikom, razen če zapušča križišče na najbližjem izvozu ali mu prometna ureditev ali prometna situacija tega ne dovoljuje.

(3) Pri vključevanju na krožno križišče po smernem vozišču, ki ima dva prometna pasova, se vozilo na desnem prometnem pasu razvrsti na zunanji prometni pas, vozilo na levem prometnem pasu pa na notranji prometni pas, vozišča krožnega križišča.

(4) Preden zapusti križišče iz prejšnjega odstavka, se mora voznik razvrstiti na zunanji prometni pas, razen na izvozu, na katerem je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu.

(5) Na izvozu s krožnega križišča, na katerem je dovoljeno zavijanje desno tudi z notranjega prometnega pasu, mora biti zunanji prometni pas namenjen izključno zavijanju desno.

(6) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.

Krožno križišče

(7) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.

Enopasovno krožno krožišče

V praksi je krožno križišče lahko enopasovno ali večpasovno. Kaj je potrebno vedeti pri enopasovnem krožnem križišču? Kot že ime samo pove, imajo takšna krožišča samo 1 pas. Ko se voznik pripelje do takšnega krožišča, se mora zavedati, da imajo prednost vozila, ki so že v njem. Zato mora počakati, da se vozilo odpelje mimo, nato pa se lahko varno vključi v promet na krožišču. Kako pa poteka izhod? Pred izhodom, na katerem želi izstopiti, mora voznik pravočasno vključiti desni smernik in zapusti krožišče. S smernikom voznik pove ostalim, da zapušča križišče, zato se lahko drugi vozniki varno vključijo vanj.

Večpasovno krožno križišče

Večpasovno krožno križišče ima dva ali več pasov. Tako kot pri enosmernem krožišču se vozila lahko vključijo v promet šele takrat, ko to lahko naredijo povsem varno. Pravila razvrščanja so nekoliko drugačna – na skrajni desni pas se tako uvrstijo vozniki tistih vozil, ki bodo krožišče zapustili pri prvem izhodu. To morajo ustrezno pokazati s smernikom. Vozniki na notranjem, levem pasu, so tisti, ki bodo krožišče zapustili kasneje

Krožno križišče – še nekaj pravil

  • Pred vožnjo v krožno križišče mora biti postavljen ustrezen prometni znak za krožišče.
  • Vsi uvozi v krožišče morajo biti prav tako označeni s prometnim znakom križišče s prednostno cesto.

    Krožno križišče

  • Promet poteka v nasprotni smeri urnih kazalcev.
  • V takšnem križišču voznik ne sme ustavljati ali voziti vzvratno.
  • Pri tem, ko se vključujemo v krožišče, ni potrebno vklopiti desnega smernika. To storimo le v primeru, da bomo krožišče zapustili pri prevem izvozu.
  • Večina krožnih križišč ima tudi prehod za kolesarje in pešce, ki jim mora voznik dati prednost.

Še par besed o krožnih križiščih z ločenimi prometnimi pasovi

To so posebna krožišča, kjer je zagotovljena večja varnost, pretočnost vozil, veljajo pa tudi nekoliko spremenjena pravila vožnje. Ta križišča imajo med seboj fizično ločena pasova, prometni znaki in označbe na vozišču pa natančno določajo, v katero smer vodi posamezen prometni pas pred krožiščem in v njem. Na ustrezen prometni pas se mora voznik uvrstiti še preden zapelje na krožišče, menjava pasov pa ni dovolljena.

Želimo vam varno in pravilno vožnjo!

Pripravila Monika M.

Obvladate vožnjo skozi krožno križišče?
1 od 3
Kliknite na sliko za prikaz celotne slike.