• C Novo mesto
 • 16:23
 • Sre, 12.06.2024

Kaj je dividenda in kako se izplačuje?

Dividende predstavljajo izplačilo udeležbe v dobičku podjetja in druge dohodke, dosežene na podlagi lastniškega deleža. Dividendo se lahko z drugačnimi besedami opiše tudi kot udeležbo pri dobičku podjetja, ki pripada lastnikom delnic določene delniške družbe. V nadaljevanju prispevka izveste vse o dividendah, kako se izplačujejo pri slovenskih gigantih in kaj se zgodi ob prejemu dividend.

Kaj je dividenda?

Dividenda je izplačilo udeležbe pri dobičku podjetja, ki pripada lastnikom delnic delniške družbe. Med dividende se glede na zakon prišteva tudi druge reči, a o tem več v nadaljevanju prispevka. Dividende podjetje izdaja enkrat na leto, lahko pa se podjetje odloči popolnoma drugače ali pa dividend sploh ne izplačuje. Vse je odvisno od strateških ciljev in dobička podjetja ter odločitve lastnikov.

Izplačuje se jih delavcem v primeru, ko podjetje dejansko želi njim izplačati ustvarjen dobiček. Tega lahko sicer uporabijo kot investicijo v nadaljnje naložbe, za kar se odloča precej podjetij – še več v stilu kombinacije obeh. Do izplačila dividend so upravičeni vsi, ki so na presečni dan za upravičenost do dividende vpisani v delniški knjigi kot lastniki delnic.

Izplačilo dividend poteka na več načinov

Dividende podjetje ali pooblaščena banka najpogosteje izplačuje v obliki denarja. Ta je nakazan na bančni račun upravičencev ali pa ga slednji dvignejo na banki. Gre za najpogostejši način izplačila dividend. Kot smo že omenili je drugi način prejem novih delnic podjetja v protivrednosti višine dividend. Ta način se najpogosteje uporablja ob prehodu iz delniške družbe v vzajemni sklad, pri katerem upravičenci namesto denarja dobijo nove točke. Tretji način izplačila dividend pa so boni, kjer upravičenci prejmejo bone, ki jih lahko unovčijo v prodajalnah podjetja.

Izplačilo dividend poteka na različne načine, vse pa je odvisno od podjetja

Izplačilo dividend poteka na različne načine, vse pa je odvisno od podjetja

Kaj vse se šteje za dividende?

V prvi vrsti so to dividende kot izplačilo udeležbe v dobičku podjetja, na podlagi lastniškega deleža. Poleg dividend so to tudi:

 • drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža v gospodarski družbi (npr. delnic v delniški družbi, poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo ipd.), zadrugi in drugih oblikah organiziranja vključno s premoženjskim vložkom tihega družbenika v podjetje nosilca tihe družbe ali v katero koli drugo obliko organiziranja, ki ima pretežno naravo lastniškega kapitala, ki ne prestavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža, kot tudi razdelitev v obliki delnic ali zamenljivih obveznic;
 • prikrito izplačilo dobička;
 • dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku gospodarske družbe, zadruge itn.;
 • dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve dobička, čistega dobička ali prihodkov investicijskega sklada, razen dohodka, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitev prihodkov investicijskega sklada v obliki obresti;
 • vrednost vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku, ki ga je vplačal po ustanovitvi družbe v skladu z določili družbene pogodbe, v delu, ki presega vplačano vrednost. Če naknadnega vplačila družbenik ni vplačal in je pravico do njegovega vračila pridobil s pridobitvijo deleža, se obdavčuje vrednost vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku, v delu, ki presega:
  • vplačano vrednost naknadnega vplačila ali
  • nabavno vrednost pridobljenega deleža, kadar je ta manjša od vplačane vrednosti naknadnega vplačila,
 • dodatna naknadna izplačila v zvezi z odsvojitvijo deleža iz III.6.3. poglavja ZDoh-2, ki ga izplača pridobitelj deleža in je odvisno od meril uspešnosti poslovanja družbe v prihodnosti, določenih v pogodbi o odsvojitvi deleža;

Prejem dividend v Sloveniji in tujini?

Dividende, ki so izplačane v Sloveniji

V primeru, da dividende izplača plačnik davka (podjetje v Sloveniji), mora plačnik davka izračunati, odtegniti in plačati odtegljaj kot dohodnino po stopnji 25 % (27,5 % za leti  2020 in 2021 in prej po 25 %). Prejemnik dividend v tem primeru nima nobenih obveznosti. Dividend ne vključujemo v letno dohodninsko napoved, razen, če se davčni zavezanec odloči, da se mu davčne osnove od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala) in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem vštevajo v letno davčno osnovo in o tem obvesti davčni organ.

Dividende, ki so izplačane v tujini

V primeru, da dividendo izplača oseba, ki ni plačnik davka (če se dividende prejema neposredno iz tujine), mora prejemnik dividende pri FURS napovedati sam v napovedi za odmero dohodnine od dividend, in sicer do 28. februarju tekočega leta za preteklo leto. Na podlagi napovedi FURS najkasneje do 30. aprila izda odločbo s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.

Napoved dohodnine od dividend

Prejete dividende se štejejo za dohodek iz kapitala. Napoved za odmero dohodnine od dividend vloži davčni zavezanec rezident, kadar mu dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka. Plačnik davka je oseba, ki izplačuje dohodke, obdavčljive po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) oziroma oseba, ki je zavezana za izračunavanje ali plačevanje davka oziroma odtegovanje davka od davčnih zavezancev in ki ta davek prenese državnemu proračunu, proračunom samoupravnih lokalnih skupnosti ali zavodom, pristojnim za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovanje. Plačnik davka je tudi druga oseba, ki je v skladu z zakonom o obdavčenju dolžna plačati davek.

Do kdaj?

Najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Kako?

Napoved za odmero dohodnine od dividende lahko zavezanec odda:
• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Kam plačilo?

Dohodnina od dividend se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-41009.

Prejemniki dividend morajo poznati kar nekaj pomembnih informacij o njih

Prejemniki dividend morajo poznati kar nekaj pomembnih informacij o njih

Dividende velikih podjetij v Sloveniji

Krka

Krka sledi strategiji stabilne rasti dividend. Izplačuje jih enkrat na leto, sredstva za izplačilo pa zagotovi dan po presečnem datumu, potrjenemu na zasedanju redne skupščine delničarjev, na kateri delničarji odločajo o predlagani višini dividend za preteklo poslovno leto.

Za leto 2021:

Izplačilo dividend v skupnem znesku – 175.024.601,13 €

Bruto dividenda na delnico, predlagana s strani Uprave in NS – 5,63 €

Bruto dividenda na delnico, sprejeta na skupčini – 5,63 €

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende – 19.7.2022

Telekom Slovenija

Dividendna politika je oblikovana v skladu s pričakovanji in interesi lastnikov in je hkrati prilagojena naložbeni strategiji ter zagotavljanju dolgoročne rasti in razvoja Skupine Telekom Slovenije.

Za leto 2022:

Bruto dividenda na delnico– 4,50 €

Prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende – 29.7.2022

Triglav

Izplačilo dividend navadno poteka enkrat letno, skladno z odločitvijo skupščine delničarjev. Dividende so izplačane delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo (na presečni dan) za izplačilo dividende.

Za leto 2021:

Bruto dividenda na delnico – 3,70 €

Delež izplačila za dividende – 74 %

Konsolidiran čisti dobiček na delnic – 4,97 €

Avtor: ŽK, FOTO: pixabay.com