• C Novo mesto
 • 17:17
 • Sre, 12.06.2024

Vse o dohodnini 2023: Izplačila, doplačila in pomembni roki

Dohodnina marsikomu vsako leto povzroči nekaj sivih las. Pravzaprav je dohodnina širok pojem, ki zajema širok sklop besedišča in procesov, ki so vezani na dohodnino. Kako je s tem v letu 2023? Prav v tem času se mnogi ukvarjajo z oddajo obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, za katerega imajo čas do 31. marca 2023. Kaj vse moramo vedeti o dohodnini v letu 2023?

Pomembni datumi za dohodnino v letu 2023

Do 15. januarja je bil čas za oddajo zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja. Do 5. februarja je bilo treba oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Do istega dne je bilo treba oddati zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi dejanskih stroškov (dejanski stroški prevoza in nočitve iz drugega pogodbenega razmerja). S februarjem oziroma koncem februarja je bilo potrebno oddati še napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev in kuponov, napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ter napovedi dohodnine od dividend (za tiste dividende, ki so bile prejete od družb izven Slovenije).

In smo pri mesecu marcu. Do 31. marca 2023 je potrebno oddati obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Isti dan je potrebno samostojnim podjetnikom (in normirancem) oddati obračun za preteklo leto.

Kdaj prejmemo prve izračune dohodnine v letu 2023? Finančna uprava Republike Slovenije prve izračune dohodnine za preteklo leto pošilja konec marca, drugo pošiljko pa konec maja.

Do 31. julija 2023 morajo napoved za odmero dohodnine oddati osebe, ki so v letu 2022 prejele kakršenkoli dohodek, a do 15. junija 2023 niso prejele informativni izračun dohodnine 2022. Do tega dne (15. 6. 2023) je potrebno oddati tudi napoved za dohodke iz tujine, če tega še nismo storili.

Dohodnina vsako leto povzroči nekaj sivih las na prebivalcih Slovenije

Dohodnina vsako leto povzroči nekaj sivih las na prebivalcih Slovenije

Dohodnina in prispevki spremenjeni za normirance

Normiranci so skupina samozaposlenih, ki zadnja leta »uživa« veliko pozornosti s strani javnosti in vlade. V letu 2021 je bilo registriranih kar petkrat več normiranih s.p.-jev kot pred desetimi leti. Spomnimo, da je takrat prišlo do bistvenih sprememb, ki so obveljale do lani. Poglavitne spremembe so bile v višini normiranih odhodkov, ki so se z leti spreminjale, in sicer s prvotnih 25 % v letu 2004 na 70 % z uveljavitvijo ZDoh-2L v letu 2012 in v letu 2014 na 80 % priznanih normiranih odhodkov.

In spremenil se je Zakon o dohodnini, spremembe pa so stopile v veljavo s prvim dnem leta.

Pri polnem s.p.-ju se odstotek normiranih stroškov ni spremenil do višine prihodkov 50.000 evrov. Prvotni predlog je bil polovico nižji in je temeljil na dejstvu, da prihodki več kot polovice normirancev dosegajo višino do 15.000 evrov.

S.p.-jem s prihodki v višini med 50.000 in 100.000 evri so priznani normirani odhodki v višini 40 %, pri prihodkih nad 100.000 evrov pa se normirani stroški ne priznajo. Takih je bilo leta 2021 le 2 %, njihov prispevek v davčno blagajno pa je predstavljal skoraj 22 % vseh prihodkov iz naslova dohodnine s.p.-jev. Kaj pa popoldanski s.p.?

Pri popoldanskih s.p.-jih se obdavčitev prihodkov ne spreminja do višine 12.500 evrov. Med 12.500 in 50.000 evrov so priznani normirani odhodki v višini 40 %, nad 50.000 evri prihodkov se stroški ne priznajo.

Študentom ni potrebno oddajati napovedi za odmero dohodnine

Najprej je potrebno odgovoriti na vprašanje, kaj je dohodnina? Je davek od dohodkov fizičnih oseb. Pri odmeri le te so upoštevani obdavčljivi dohodki oseb, ki so v preteklem koledarskem letu opravljale študentsko delo (v tem primeru). Napovedi za odmero dohodnine ni treba oddajati, saj je postopek v celoti avtomatiziran.

Ključne postavke, ki vplivajo na obračun in odmero dohodnine za delo študentov in dijakov:

 • bruto zaslužek študenta
 • 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (odvede študentski servis pred izplačilom na trr)
 • neto izplačilo na trr
 • normirani stroški (priznani vsem)
 • posamezna osebna olajšava (priznana mlajšim od 26 let)
 • splošna olajšava (priznana vsem, ki jih starši ne uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane).
Samozaposleni in študentski delavci imajo nekoliko drugačen postopek pri dohodnini

Samozaposleni in študentski delavci imajo nekoliko drugačen postopek pri dohodnini

Kdaj bo izplačana dohodnina leta 2023?

Natančnih datumov še ne poznamo, zelo približno pa lahko govorimo o izplačilih dohodnine. Ta rok je bil vsako leto približno 60 dni od izdanega informativnega izračuna dohodnine. To pomeni:

 • da tisti, ki informativni izračun dohodnine prejmejo v prvem svežnju (do konca marca), izplačilo dohodnine 2022 prejmejo do konca maja 2023.
 • da tisti, ki informativni izračun dobijo v drugem svežnju (do konca maja), izplačilo dohodnine 2022 prejmejo do konca julija 2023.

Običajno veljajo podobni datumi tudi za doplačilo dohodnine.

Splošno o dohodnini

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …). Prebivalec RS je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka; to je od dohodka z virom v in izven Slovenije. Nerezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka z virom v Sloveniji. Kdaj se šteje, da ima dohodek vir v Sloveniji je opredeljeno v Zakonu o dohodnini.

Dohodnino plačujemo:

 • na podlagi letne odmere, ki od leta 2008 (za odmero 2007) poteka na podlagi informativnih izračunov dohodnine (IID), ki jih zavezanci prejmejo na dom – med letom se plačuje akontacija dohodnine. Tako se obdavčujejo:
  • dohodek iz zaposlitve,
  • dohodek iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov),
  • dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
  • dohodek iz prenosa premoženjske pravice,
  • drugi dohodki;
 • cedularno – plačani davek je dokončen in se dohodki ne vštevajo v letno davčno osnovo. Tako se obdavčujejo:
  • dohodek iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov),
  • dohodek iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala),
  • dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine (IID), ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.

Če zavezancu informativni izračun za dohodnino ni bil vročen, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.

Informativni izračuni dohodnine so lahko v veliko pomoč

Informativni izračuni dohodnine so lahko v veliko pomoč

Avtor: ŽK, FOTO: pixabay.com