• C Novo mesto
 • 02:16
 • Tor, 21.05.2024

Nadomestilo za brezposelnost: Pogoji za pridobitev in višina

Nadomestilo za brezposelnost, kaj je, kdo ga dobi in kakšna je višina denarnega nadomestila? Kaj sploh je? V glavnem gre za obliko denarnega nadomestila za vse tiste, ki so ostali brez službe. Če jim je potekla pogodba ali pa je bila prekinjena. Ustvarjeno je z namenom, da olajša čas brez službe v iskanju vnovičnega vstopa na trg dela. V tokratnem prispevku smo se fokusirali predvsem na pogoje za pridobitev, nekaj vprašanj glede samozaposlitve ter trajanja izplačevanja nadomestila in višino nadomestila za brezposelnost.

Pogoji za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost

 • Pred nastankom brezposelnosti ste bili zavarovani za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih.
 • Ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih.
 • Imate plačane prispevke za zavarovanje za brezposelnost (izjema je, če ste bili v zavarovanje vključeni na podlagi delovnega razmerja, delodajalec pa prispevkov za vas ni plačal).
 • Ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji.
 • Ste prijavljeni v naši evidenci in oddate vlogo za uveljavljanje denarnega nadomestila po prenehanju obveznega zavarovanja.

Prenehanje delovnega razmerja in nadomestilo za brezposelnost

Pravice do denarnega nadomestila ne morete uveljaviti, če vam je prenehala pogodba o zaposlitvi:

 • na podlagi pisnega sporazuma;
 • zaradi redne odpovedi, ki jo podate kot zaposleni (razen, kadar zakon o delovnih razmerjih določa, da imate kot zaposleni kljub redni odpovedi enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov);
 • zaradi delodajalčeve redne odpovedi, podane iz krivdnega razloga zaposlenega;
 • zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, kadar vam je delodajalec ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen čas, vi kot zaposleni pa ste to ponudbo odklonili;
 • zaradi delodajalčeve izredne odpovedi,
 • zaradi izredne odpovedi delodajalca prenosnika, ker ste kot zaposleni odklonili prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku;
 • zaradi delodajalčeve redne odpovedi v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih, ki določajo posebno varstva delavca pred odpovedjo, vi kot zaposleni pa za zavarovanje svojih pravic niste zahtevali arbitražne odločitve ali sodnega varstva;
 • če starejšemu zaposlenemu, kot ga opredeljuje zakon o delovnih razmerjih, ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz zavarovanja za brezposelnost do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev, pa je dal pisno soglasje k odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga;
 • če kot zaposleni v času odpovednega roka neupravičeno odklonite novo ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, ki vam jo ponudi delodajalec ali Zavod pri drugem delodajalcu;
 • zaradi prenehanja funkcije ali imenovanja nosilca javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, pa kot zaposleni niste uveljavljali pravice do vrnitve na delo v skladu s predpisi, ki to omogočajo.

Pravico do denarnega nadomestila lahko kljub temu uveljavite:

 • če redno odpoveste pogodbo o zaposlitvi ali se sporazumete o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi preselitve in zaposlitve vašega zakonca ali osebe, s katero najmanj eno leto živite v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od vašega kraja prebivanja oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom;
 • če redno odpoveste pogodbo o zaposlitvi, ker so se vam pri spremembi delodajalca po zakonu o delovnih razmerjih iz objektivnih razlogov poslabšale pravice iz pogodbe o zaposlitvi;
 • če ste eden od staršev, ki redno odpove ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ter ste uveljavili pravico do plačila prispevkov za socialna zavarovanja po predpisih o starševskem varstvu, ko ta pravica preneha.
Samozaposlitev in nadomestilo za brezposelnost

Samozaposlitev in nadomestilo za brezposelnost

Samozaposlitev in nadomestilo za brezposelnost

Če niste bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja, ne morete uveljaviti pravice do denarnega nadomestila, kadar odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov.

Med objektivne razloge za odjavo iz zavarovanja se štejejo zlasti:

 • dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca,
 • insolventnost, stečaj,
 • elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca,
 • izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje, in
 • drugi primerljivi objektivni razlogi.

4. Upokojitev

Pravice do denarnega nadomestila ne morete uveljaviti, če izpolnjujete:

 • pogoje za pridobitev starostne pokojnine (60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa) ali
 • pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine.

Koliko časa se prejema denarno nadomestilo za brezposelnost?

To je odvisno od zavarovalne dobe. Tako ločimo:

 • 2 meseca → če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece → če ste bili zavarovani od 10 mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev → če ste bili zavarovani od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev → če ste bili zavarovani od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev → če ste bili zavarovani več kot 25 let,
 • 19 mesecev → če ste starejši od 53 let in ste bili zavarovani več kot 25 let,
 • 25 mesecev → če ste starejši od 58 let in ste bili zavarovani več kot 28 let.

Če!

 • Če ste pravico do denarnega nadomestila že izkoristili in jo znova uveljavljate, se vam zavarovalna doba, od katere vam je bila pravica do nadomestila že odmerjena, in zavarovalna doba na podlagi prejemanja nadomestila ne vštevata v zavarovalno dobo za odmero nove pravice do denarnega nadomestila.
 • Če ste starejši od 57 let ali imate najmanj 35 let zavarovanja, se vam pri ponovnem uveljavljanju pravice do nadomestila na dan nastanka brezposelnosti, ob izpolnjevanju pogoja gostote (zavarovanje najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih), denarno nadomestilo določi ob upoštevanju celotne dopolnjene zavarovalne dobe.
Kaj je nadomestilo za brezposelnost

Kaj je nadomestilo za brezposelnost

Višina nadomestila

Znaša:

 1. prve 3 mesece prejemanja → 80 %,
 2. v naslednjih 9 mesecih → 60 %,
 3. nato po izteku 1 leta → 50 % povprečne mesečne plače, ki ste jo prejeli v obdobju 8 mesecev (mlajši od 30 let pa v obdobju 5 mesecev) pred mesecem nastanka brezposelnosti.

Izplačano denarno nadomestilo:

 • ne more biti nižje od 530,19 EUR in
 • ne višje od 892,50 EUR bruto.

Izplačilo nadomestila

Denarno nadomestilo izplačamo vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če je 15. dan sobota, nedelja, praznik oziroma dela prost dan, denarno nadomestilo praviloma izplačamo prej, to je 13. ali 14. dne v mesecu za pretekli mesec.

Višina nadomestila za brezposelnost

Višina nadomestila za brezposelnost

vir: e-uprava, data

Avtor: ŽK, FOTO: pixabay.com