• C Novo mesto
  • 16:53
  • Sre, 12.06.2024

Otroški dodatek: Vse, kar morate vedeti

Otroški dodatek je nekaj, kar je v našem besednjaku še preden se zavedamo pravega pomena te besedne zveze. Kaj točno je otroški dodatek in kaj vse morate vedeti o njem?

Kaj je otroški dodatek?

Za razlago je najboljša kar uradna razlaga pojma »otroški dodatek«. Gre za dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica do prejema otroškega dodatka se lahko uveljavlja pri centru za socialno delo (CSD), kjer ima upravičenec stalno prebivališče oziroma kjer večina družinskih članov dejansko prebiva, če je posameznikovo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih. Z otroškim dodatkom se otroku zagotovi dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje dohodkovnega razreda po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih .

Kdo lahko uveljavlja otroški dodatek? Kdo so upravičenci?

Seveda, na kratko. Komu pripada otroški dodatek? Pravica do otroškega dodatka pripada enemu od staršev oziroma drugi osebi za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Tu pa je še dodatni pogoj, ki je določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – to je dejansko bivanje v Sloveniji.

Kdaj otroški dodatek ne pripada?

Otroški dodatek ne pripada za otroka, če:

  • je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost ali je družbenik gospodarske družbe
  • je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni,
  • je v rejništvu,
  • ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,
  • ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri centru za socialno delo ali določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.

Posebni pogoji za uveljavitev pravice do otroškega dodatka za otroka, ki:

  • je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni, in za otroka, ki je v rejništvu, CSD pri odločanju upošteva, koliko dni je otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka. Vlagatelj je upravičen do otroškega dodatka, če je otrok v zadnjih 12 mesecih preživel v družini najmanj 91 dni. Višina otroškega dodatka se določi sorazmerno s številom dni, ki jih je otrok preživel v družini, vendar otroški dodatek ni dodeljen za več kot 183 dni.
  • ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od staršev, se v primeru, da preživnina ni dogovorjena ali določena, pravica do otroškega dodatka vseeno prizna, če se dokaže, da se preživnine ne da uradno določiti oziroma dogovoriti. Izjemoma lahko CSD v otrokovo korist odloči o pravici do otroškega dodatka na podlagi mnenja strokovnega kolegija CSD, iz katerega je razvidno, da preživnine ni mogoče urediti ali plačila preživnine ni mogoče izterjati (na primer zaradi nasilja v družini).
Višina otroškega dodatka

Višina otroškega dodatka

Koliko znaša otroški dodatek?

To vprašanje prinaša nekoliko bolj zapleten odgovor, saj se višina otroškega dodatka določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki od 1. 1. 2018 ni več določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve, ampak v nominalnih mejah. Glede na število otrok se skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka.

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta

Višina otroškega dodatka v evrih glede na dohodkovni razred za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta

Izjema so enostarševske družine in možnost materialnih prejemkov

Izjema v višini otroškega dodatka se nanaša na otroke, ki živijo v enostarševski družini. Zanje se upošteva 30-odstotno povečanje zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do dodatka, v skladu z uvrstitvijo dužine v dohodkovni razred. Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

Izjema pri otroškemu dodatku so tudi materialni prejemki, kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene in bo zato ogrožena socialnoekonomska varnost otroka, lahko CSD odloči, da se posamezni prejemek ne izplača v denarju. Otroški dodatek, se tako izplača v obliki dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno. CSD odloči o materialni obliki prejemkov, kadar njegovo domnevo o nenamenski porabi prejemka potrjuje poznavanje razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka, težave pri izvajanju starševskih dolžnosti in podobno.

Kdaj se izplačuje otroški dodatek?

Otroški dodatek se izplačuje najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Izplačuje ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Izračun otroškega dodatka

Niste prepričani, koliko bi moral oziroma bo znašal vaš otroški dodatek? Ker gre za precej težavno računanje, lahko na povezavi najdete odlično orodje za izračun otroškega dodatka, ki je del IUS-INFO.

Kako uveljavljati otroški dodatek?

Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev oziroma druga oseba za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji. Pri tem uporabite vlogo za osnovne pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija). Otroški dodatek se uveljavlja po rojstvu otroka v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna že za tisti mesec, v katerem je bil otrok rojen, tudi če je bilo to zadnjega v mesecu. Kdor pa 30-dnevni rok za uveljavitev pravice zamudi, se mu pravica do otroškega dodatka prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Vlogo uporabite samo v primeru, če PRVIČ zaprošate za osnovne pravice in če hkrati NE zaprošate za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje). Za podaljševanje pa ni potrebno ponovno vlagati, saj se to ne počne že vse od leta 2018.

Spremembe pri otroškem dodatku pa le sporočajte! Centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli, sporočite spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. To so lahko sprememba števila otrok, statusa (učenec, dijak, študent),..

Vlaganje vloge za otroški dodatek

Vlaganje vloge za otroški dodatek

Avtor: Žiga Kastelic, FOTO: pixabay.com, gov.si