• 10.74C Novo mesto
  • 07:34
  • Tor, 22.10.2019

Občani soodgovorni za varnost

Občina Sevnica ob začetku zimske sezone tudi občane poziva, da počistijo svoja zemljišča in s tem omogočijo varno odvijanje prometa pozimi.

 

 

SEVNICA – Pozimi je ena na aktualnejših tem zagotovo izvajanje zimske službe. Sem spada pluženje, čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov. Gre za celoto opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, ko je zaradi snega lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.

 

Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske službe na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah. Dejavnost opravljanja zimske službe je uredila s štiriletno koncesijsko pogodbo, po kateri zimsko in redno vzdrževanje na delu občine, ki leži na levem bregu Save, vrši novomeško podjetje CGP, na desnem bregu reke Save pa podjetje Gradnje Boštanj.

 

Od vseh kategoriziranih lokalnih cest se prednostno plužijo in posipavajo ceste, po katerih potekajo avtobusni in šolski prevozi, sledijo jim ostale ceste. Po zakonskih normativih je prevoznost na lokalnih cestah zagotovljena, če višina snega ne presega 15 centimetrov, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Med zimsko opremo sodijo tudi verige, ki so posebej priporočljive za uporabo na odsekih lokalnih cest, ki so zelo strme in zaradi tega težko prevozne.

 

Medtem ko je občina zadolžena za izvajanje zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah, so za vzdrževanje kategoriziranih javnih poti zadolžene krajevne skupnosti. Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov poskrbijo občani sami, ki se za čiščenje lahko dogovorijo tudi s krajevnimi vzdrževalci cest.

 

Občino so vzdrževalcu zimske službe opozorili, da težavo pri pluženju predstavljajo tudi razne ovire ob cestišču, kot so kupi peska, zemlje in hlodovina ter poškodovano drevje in vejevje, ki se močno nagiba nad cestišče. Prav so opazili, da so številna priobalna zemljišča vodotokov neurejena, kar povzroča zamašitve prepustov pod cestami in posledično prihaja do materialne škode.

 

Pomembno je, da se vsi krajani zavedajo, da so za dobro izvajanje zimske službe potrebne počiščene površine tudi ob in nad cestiščem, zato Občina Sevnica poziva občane, da počistijo svoja zemljišča in s tem omogočijo varno odvijanje prometa v zimskem času. Skupni preventivni ukrepi bodo omogočili kakovostnejše izvajanje zimske službe, ki bo izboljšala tudi varnost v cestnem prometu ter povečala zadovoljstvo vseh uporabnikov javnih površin.

 

Občina Sevnica