• C Novo mesto
  • 16:33
  • Ned, 26.06.2022

Še nadgraditi dobro sodelovanje v občini

Z delom na mestu župana bo nadaljeval tudi Srečko Ocvirk, ki pri teh volitvah v občini Sevnica nima protikandidata. A tudi, če bi ga imel.

SEVNICA – Ocvirk konkurenco spoštuje, predvsem pa ceni svoje občanke in občane, ki bi jim s svojo ekipo v naslednjih štirih letih še nekaj dal, jim izboljšal kvaliteto bivanja in dokončno Sevnico zasidral na svetovni zemljevid.

»Dobro sodelovanje s posamezniki, društvi, javnimi zavodi, krajevnimi skupnostmi, podjetniki in gospodarskimi družbami ter vsemi, ki sooblikujejo občino, kaže na vzpostavljeno zaupanje na temeljih preteklega dela. Visoka podpora občanov mi daje trdno osnovo za odločitev, da ponovno kandidiram za župana in da skupaj nadaljujemo nadgrajevanje že doseženega in uresničenega. Poleg spodbude in podpore številnih je odgovornost do vseh občanov občine Sevnica tisti ključni razlog, da kandidiram vnovič; da nadaljujem z zastavljenim delom in uresničevanjem odgovorov na že prepoznane izzive,« o tem, zakaj kandidira.

Vzgoja in izobraževanje strateška prioriteta
»Politika občine mora predvideti ter se učinkovito in predvsem hitro odzivati na spremembe in izzive. Tako je moč zagotavljati kakovostne storitve za občanke in občane ter graditi vzpodbudno gospodarsko okolje. V razvoju postopoma prehajamo iz obdobja poudarka na razvoju infrastrukture in javnih objektov v čas prenosa težišča nadgrajevanja stimulativnega okolja za razvoj kadrov. Tako vzgoja in izobraževanje še vedno ostajata strateška prioriteta. Usklajenost infrastrukturnih in družbenih prioritet bo nadalje spodbujala, da se občina Sevnica gradi kot udobno raznoliko in kreativno okolje,« razgrinja načrte in ambicije za novo štiriletno obdobje.

Ob tem navede nekaj ključnih usmeritev:

µ       Sistematično urejanje cestne infrastrukture, odprava problematičnih prometnih točk na vseh predelih občine

µ       Sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pri urejanju državnega cestnega omrežja (most na Logu, nadvoz z obvoznico Blanca, podvoz Boštanj, obnova mostu čez Savo med Sevnico in Boštanjem)

µ       Ureditev povezovalnih cest v industrijski coni na Savski cesti z izgradnjo nadvoza

µ       Ureditev Kvedrove ceste v Sevnici

µ       Posodobitev območja železniške postaje, avtobusne postaje in parkirišč v novo sodobno mestno jedro z integracijo vseh oblik prometa in vzpostavitvijo podhodov in podvozov

µ       Gradnja kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav v več krajih občine

µ       Dodatne površine za stanovanjsko gradnjo na več lokacijah po celotni občini

µ       Podpora gospodarstvu in sledenje potrebam podjetij

µ       Podpora podjetnikom-začetnikom, podpora socialnim podjetjem

µ       Izvedba socialnih programov za šibkejše

µ       Gradnja novega doma za starejše in gradnja varovanih stanovanj

µ       Večgeneracijski dnevni center

µ       Gradnje stadiona v Sevnici

µ       Nadaljevanje razvoja območja Lisce kot športno-rekreacijskega območja, z močnim poudarkom na turizmu, nadaljevanje prenove Tončkovega doma

µ       Povezava turistične ponudbe ob Savi z vinsko-turističnimi cestami, kmečkimi turizmi, Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem, Lisco in drugo turistično ponudbo v celovit sistem med seboj dopolnjujočih se ponudnikov

µ       Kolesarske poti, urejanje obsavskega prostora, plovba, pristan Orehovo

µ       Podpora kmetijstvu in lokalni samooskrbi

µ       Priprava zemljišč za umeščanje bodočega kulturnega doma v Sevnici

µ       Konservatorski načrt za staro mestno jedro; oživljanje starega mestnega jedra

µ       Obnova in dograditev zgradbe Osnovne šole Ane Gale Sevnica

µ       Ureditve pri Glasbeni šoli Sevnica

µ       Sanacija sevniškega bazena

µ       Zagotavljanja dodatnih prostorov za vrtec v Sevnici in Boštanju

µ       Urejanje grajskega pobočja na severni strani z dodatnimi parkirnimi površinami, na južni pa s peš-potmi kot povezavami med starim mestnim jedrom in gradom

µ       Razvoj urbanih zelenih površin, hortikulturne ureditve in zasaditve

»Menim, da je v času mojega županovanja občina Sevnica na številnih področjih izboljšala svoj izgled, pridobitve in posodobitve so se dotaknile vseh občanov. Sledili smo ciljem odprte, ambiciozne in vse vključujoče družbe. Delo občine je bilo pod mojim vodstvom vedno transparentno, sodelovanje z javnostjo pa korektno. Koraki dela so bili vedno dosledno in pošteno predstavljeni občanom in medijem. V vsem tem času sem se pri svojem delu dosledno držal načel poštenosti, racionalnosti, odgovornosti, sorazmernosti in zakonitosti,« se ozre na očitke, da morda česa ni naredil.

Ima kaj pokazati

»Če se osredotočim na pridobitve, realizirane v preteklem mandatu, so načela sorazmernega in ambicioznega razvoja razvidna iz seznama sledečih pridobitev: na področju šolske in predšolske vzgoje je bilo 11 projektov (tudi nova OŠ v Tržišču), devet odmevnih projektov na področju investicij s področja družbenih dejavnosti, občina je poskrbela tudi za naslednja področja:

zdravstveno varstvo in socialo, gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, okoljske ureditve in komunalna infrastruktura, cestna in druga spremljajoča infrastruktura, urbanizem in strateška dokumentacija.

Poleg navedenih projektov med pomembne pridobitve štejem tudi podporo izidu strokovnih monografij oziroma zbornikov, ki v večnost shranjujejo različna pomembna področja delovanja in življenja v naši lokalni skupnosti, med njimi izdaja monografije Občina Sevnica ter zbornikov o razvoju in delu Javnega podjetja Komunala, d. o. o., Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica in knjigo o življenju pomembnega Sevničana Ernesta Kruleja,« je jasen Ocvirk, navrže še razloge, zakaj meni, da je Občina Sevnica mladim prijazna: »Vsi ukrepi, ki jih izvaja občina in so usmerjeni v kakovostno življenje lokalne skupnosti, hkrati bistveno vplivajo tudi na življenje mladih, ki so pomemben del družbe. Med ukrepi, ki izrazito vplivajo na kakovost življenja mladih, pa so naslednji: dobro organizirana predšolska vzgoja, podeljevanje štipendij za mlade nadarjene, zagotovitev odprtega širokopasovnega omrežja v vsak sevniški dom in na vse šole, urejeni športni, športno-rekreacijski, kulturni in mladinski objekti, urejanje novih stanovanjskih con, podpora podjetjem pri urejanju prostorskih zadev, s tem pa podpora pri zagotavljanju širitev delovanja,« spregovori o dosežkih v minulem mandatu.

Kako pa gledate na težnje posameznih delov občine, ki se počutijo zapostavljene, nas še zanima: »Temeljno načelo mojega dela in dela Občine Sevnica je sorazmernost razvoja, tako v teritorialnem kot tudi vsebinskem smislu. Tako se naloge iz neposredne pristojnosti občine izvajajo sorazmerno, po vseh območjih občine. Osnova za to je dobro prepoznavanje potreb in priložnosti, kar dosegam z odprto in stalno komunikacijo z občankami in občani ter vsemi kraji. Sodelovanje z vsemi krajevnimi skupnostmi ocenjujem kot korektno in dobro. V smeri sorazmernosti in dobrega sodelovanja želim delovati tudi v bodoče.«

Vesel je, ker je preteklo mandatno obdobje močno zaznamovala tudi izpostavljenost Sevnice v svetovni javnosti. Številnim medijem so Sevnico z vsemi prednostmi in potenciali predstavili v prijazni in lepi luči. S tem je bilo opravljeno pomembno delo pozicioniranja kraja in občine, s tem pa tlakovanje možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj turizma, še poudari župan.

Nadlani.si

dolenjske toplice