• 15.18C Novo mesto
  • 20:42
  • Ned, 12.07.2020

FUNKCIONALNA OVIRANOST LAHKO DOLETI VSAKEGA IZMED NAS

SVET ZA INVALIDE RS PODPRL PROJEKT ZaVse/4ALL

Ljubljana, 28. november 2019 –Na seji Sveta invalidov RS, ki je obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike v Sloveniji, je bil članom sveta, med drugim, predstavljen tudi projekt ZaVse/4ALL.  Člani sveta so projekt podprli, saj se zavedajo, da je potrebno narediti korak naprej k enakopravnejši in vključujoči družbi. Projekt namreč z različnimi aktivnostmi poudarja pomen ureditve dostopnosti do grajenega okolja in informacij, ki invalidom omogočajo samostojno življenje in njihovo boljše vključevanje v družbo ter izboljšujejo njihovo vključevanje na trg dela.

 

Projekt, ki ga izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, se zavzema za družbo brez diskriminacije. Snovalci projekta so povsod po Sloveniji organizirali izkustvene delavnice in ozaveščevalne dogodke, s katerimi želijo okrepiti zavedanje o pomembnosti zagotavljanja enakih možnosti v družbi za vse – tudi za ranljive skupine.

 

Ljudje ali zakonski minimum?

Preko projekta so izvajalci prišli do številnih ugotovitev, zakaj se invalidi in ljudje z drugimi oviranostmi pogosto srečujejo z oteženim dostopom do vsakodnevnih storitev in informacij. Kljub sprejetju številnih zakonskih določb in predpisov, ki urejajo pravice invalidov do neoviranega dostopa do grajenega okolja, raziskave kažejo, da se stanje na obravnavanem področju prepočasi spreminja. Ugotavljajo, da se zakoni ne spoštujejo oziroma da se ukrepi, ki so predlagani za izboljšanje stanja, ne izvajajo dosledno. Uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir ne bo mogoče doseči le s sprejemanjem resolucij, deklaracij in zakonov, če se ukrepi, ne izvajajo v praksi.

 

Izvajalci projekta pričakujejo večjo učinkovitost delovanja inšpekcijskih služb. Ta morajo zagotoviti, da so vsi objekti načrtovani in zgrajeni oziroma postavljeni v skladu z zakonodajo in z vsemi relevantnimi predpisi. V nasprotnem primeru bi morala inšpekcijska služba dosledno in učinkovito sankcionirati vse kršitelje.

 

Vloga izobraževalnih ustanov

Izvajalci projekta ZaVse so prepoznali pomembno vlogo izobraževalnih institucij. Menijo, da se s kreiranjem znanja na univerzah kreira tudi predstava sveta. Dosedanja, žal ne vključuje invalidov ter oseb z drugimi oviranostmi. Zato predlagajo, da se Univerze v Sloveniji posvetijo tudi temu pomembnemu vprašanju s tem, da v redne programe izobraževanja vključijo teme o dostopnosti grajenega okolja in informacij.

 

 

O projektu

Projekt ZaVse/4ALL, ki izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, je namenjen zmanjševanju pomembnega problema, ki se v družbi kaže na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni in druge spolne identitete, begunci, socialno šibki (sklop A) ter invalidi in ljudje z oviranostmi (sklop B).

 

Projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, bo s celostno in ciljno usmerjeno kampanjo pripomogel k temu, da se dvigne raven prepoznavanja diskriminacije, predvsem med nevladnimi organizacijami in javnimi institucijami ter tudi na tem, da se osebe iz omenjenih organizacij opolnomoči za pravilno ukrepanje v primeru ugotovljene diskriminacije.

DELITE Z OSTALIMI: