• 1.45C Novo mesto
  • 01:55
  • Tor, 24.11.2020

Mednarodno sodelovanje za kakovostnejše življenje v domači regiji

Center za izobraževanje in kulturo (CIK) Trebnje že več kot 20 let uspešno deluje tudi v mednarodnem prostoru, kjer v partnerstvu z različnimi domačimi in tujimi organizacijami razvija nove rešitve na področju vseživljenjskega učenja, ki spodbujajo razvoj regije na tako rekoč vseh področjih. Eno ključnih povezovanj se odvija v okviru programa Erasmus+, v okviru katerega je CIK Trebnje doslej oblikoval 25 uspešnih mednarodnih partnerstev, samo v letošnjem letu pa mu je bilo zaupano vodenje dveh novih in sodelovanje v štirih novih projektih, ki bodo prav tako pomembno vplivali na razvoj in kakovost življenja v regiji.

“Odkar CIK Trebnje uspešno sodeluje v najrazličnejših mednarodnih projektih, smo razvili in preizkusili več inovativnih izobraževalnih programov ter razvili rešitve v podporo vseživljenjskemu učenju, izobraževanju odraslih, aktivaciji in socialni vključenosti različnih ciljnih skupin. Pri tem smo se povezovali z uglednimi nacionalnimi in tujimi inštitucijami in z različnimi programi zmanjševali stigmo ranljivih ciljnih skupin ter pripomogli k njihovi aktivaciji in večji socialni vključenosti,” pravi Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje, in dodaja, da so se sprva usmerjali predvsem na delo z najšibkejšimi skupinami, kamor sodijo zlasti starejši, brezposelni, Rominje, osebe s posebnimi potrebami in obsojenci.

“Zavedamo se namreč, da je razvitost lokalnega okolja odvisna od številnih dejavnikov, med katere sodi tudi delovna aktivnost prebivalstva, razvitost podjetništva, rast podjetij in delovnih mest, izobrazbena struktura ter nenazadnje številni kazalniki s področja zdravja in socialne kohezije. Zato je skrb za najranljivejše, njihovo aktivacijo, izobraženost in delovno aktivnost ena od ključnih nalog organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih,” je poudarila Pavličeva.

Inovativna podpora podjetjem pri razvoju kadrov

Z vse več izkušnjami in vpogledom v gospodarsko stanje regije so v CIK Trebnje oblikovali različne spodbude, ki omogočajo podjetjem premoščati kadrovske verzeli, predvsem z brezplačnimi usposabljanji za (starejše) zaposlene in prenosom znanja med generacijami, mentorstvom ter svetovanjem za izobraževanje in karierni razvoj. Poleg tega so podjetjem v pomoč tudi pri vzpostavljanju strategij za razvoj zaposlenih in kompetenčnih modelov. “Zavedamo se, da je prav razvojna dejavnost ena od ključnih nalog naše organizacije,” je poudarila Pavličeva in dodala, da so v okviru mednarodnih projektov zgradili bogato mrežo kompetentnih partnerjev in razvili številne odlične rešitve tudi na področju usposabljanja za dvig kompetenc in konkurenčnosti posameznika.

“Cilj vsakega podjetja sta konkurenčnost in doseganje visoke dodane vrednosti, ki sta posledica le premišljenega in dolgoročnega vlaganja v ljudi. Zato je vrednost mednarodnih projektov za vsako lokalno okolje in regijo neprecenljivo. Omogoča namreč mednarodno izmenjavo znanj in izkušenj, prenašanje dobrih praks, nadgradnjo obstoječih in razvoj novih rešitev ter njihovo preizkušanje na širšem mednarodnem prostoru in vpeljevanje v domače okolje,” je prepričana direktorica CIK Trebnje.

Za mednarodno sodelovanje prejeli tudi državno priznanje

Kakovost mednarodnega sodelovanja CIK Trebnje je bila prepoznana in nagrajena z nacionalnim priznanjem Jabolko kakovosti za najboljše zgodbe mednarodnega sodelovanja v programu Erasmus+, ki ga podeljujeta Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kot “zgodba o uspehu v mednarodnih projektih, ki jih postavlja na mesto nosilcev napredka in sprememb v evropskem izobraževalnem prostoru,” je bil CIK Trebnje izpostavljen tudi v pred kratkim izdanem Novičniku, publikaciji, v kateri je slovenska nacionalna agencija CMEPIUS povzela zadnjih 7 let delovanja programa Erasmus+.

Zadnji razvojni projekt, ki ga je v okviru programa Erasmus+, KA 3: Policy experimentation; Forward looking cooperation projects, s še sedmimi drugimi, tudi tujimi organizacijami vodil in uspešno zaključil CIK Trebnje, je bil SkillHubs. V okviru mednarodnega partnerstva so razvili inovativni model za razvoj temeljnih zmožnosti in kompetenc obsojencev – SkillHubs model. Ta vključuje integrativne in inovativne metodologije, ki vplivajo na celostni razvoj posameznika pri integraciji v družbo, od izboljšanja samopodobe do motivacije za aktivacijo na trg dela.

Zdenka Planinšek Nanut, zunanja sodelovala CIK Trebnje, ki je vodila pilotno izvedbo modela s skupino obsojencev pri nas, je povedala, da je obsojence za sodelovanje motiviral pristop, ki ni deloval kot klasično učno okolje. “Ko smo navidezno ustanavljali podjetja, so se obsojenci na nezavedni ravni učili učenja, spoznavali so svoje vrednote in česa si želijo, pridobivali samozavest, odkrivali močne točke in interese…,” je pojasnila Planinšek-Nanutova. S pomočjo modela SkillHubs so se tako obsojenci nenazadnje tudi pričeli zavedati, da zmorejo reševati probleme in da so se zmožni tudi učiti, čeprav na začetku niso imeli želje po učenju. “Naučili so se argumentiranja, analiziranja, kritičnega mišljena, sprostili so svojo ustvarjalnost in postali bolj sproščeni pri sodelovalnem delu. Celo povedali so, kaj bi radi še znali,” je še povedala Zdenka Planinšek Nanut.

Pomembno pri projektu je, da se model SkillHubs prilagaja potrebam lokalnega okolja in ga je mogoče vpeljati v katerikoli izobraževalni sistem v zaporih po Evropi in širše. Temelji namreč na sodelovanju izkušenega in kompetentnega strokovnega osebja v zaporih in lokalnega okolja oziroma podjetji, ki opredelijo kompetenčne okvirje in potrebe na področju razvoja ljudi in okolja.

Pripravil in objavil: CIK Trebnje

 

DELITE Z OSTALIMI: