• 27.04C Novo mesto
  • 19:21
  • Tor, 25.06.2019
  • Prijava

Potrjeni letni programi, razpisi za sofinanciranje programov kmalu v teku

MIRNA, 5. marec 2015 – Občinski svet Občine Mirna je na zadnji seji potrdil letne programe na področju sociale, kulture, športa ter otrok in mladine. Razpisi za sofinanciranje programov bodo objavljeni predvidoma konec meseca, občina pa bo prek njih skupaj razpisala 78.550 evrov.

Občinski svet je hkrati sicer sprejel tudi sklep, da so ta sredstva lahko sorazmerno nižja, glede na novo sprejeti zakon, ki znižuje povprečnino kot pomemben del prihodkov občine s strani države.

„Na občini se zavedamo, da športna društva za svoje delo potrebujejo redna sredstva, hkrati pa so tako kulturne prireditve kot programi za otroke in mlade odvisni tako od angažiranosti posameznikov in seveda tudi od denarja, ki ga uspejo pridobiti – tudi prek razpisov. Zato smo želeli pohiteti s pripravo letnih programov, ki so podlaga za objavo razpisov. Predvidevamo, da bi pogodbe z društvi lahko podpisovali pozno poleti,“ je po sprejetju letnih programov povedala višja svetovalka za družbene dejavnosti na Občini Mirna, Valerija Jarm.

Letni program na področju sociale med drugim ohranja enkratno izredno denarno pomoč v višini 270 evrov, prav tako ostaja višina prispevka ob rojstvu otroka 225 evrov (določena v Odloku o dodelitvi enkratnega prispevka za novorojence). Za sofinanciranje programov društev na področju socialnega varstva se namenja 13 tisoč evrov, ki bodo razdeljeni na javnem razpisu, in sicer 3.300 evrov za humanitarno dejavnost, 400 evrov za programe in projekte z zasvojenimi, 4.300 evrov za preventivne programe in projekte, za programe in projekte v posebnem interesu občine pa pet tisoč evrov.

Na področju kulture bo skladno s pravilnikom na razpisu skupno 24.700 evrov, in sicer za varstvo kulturne dediščine okvirno 6.000 evrov, za javne kulturne programe okvirno 4.500 evrov, za javne kulturne prireditve okvirno 11.500 evrov, za izobraževanje okvirno 500 evrov, za nakup opreme in osnovnih sredstev okvirno 500 evrov, za založništvo 1.250 evrov, za programe samostojnih kulturnih ustvarjalcev 300 evrov, za sofinanciranje stroškov strokovne službe 150 evrov. Tudi letos bo občina nadaljevala postopno urejanje doma Partizan.

Na področju športa bo za sofinanciranje programov športnih društev namenjenih 36.350 evrov, ki bodo predmet razpisa, in sicer za športno vzgojo otrok, mladine in študentov 13.500 evrov, za športno rekreacijo tri tisoč evrov, za kakovostni šport dva tisoč in za vrhunski šport 9.500 evrov, za šport invalidov 300 evrov, za izobraževanje 700 evrov, za tekoče vzdrževanje objektov 4.500 evrov, za športne prireditve 1.500 evrov ter za delovanje društev in športne zveze 1.350 evrov. Za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov se namenjena 93.320 EUR, kar pa ne bo predmet javnega razpisa.

Za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino občina letos namenja skupaj 4.500 evrov.