• 19.82C Novo mesto
  • 23:18
  • Čet, 02.07.2020

Primerjajte dosežke naših županov. Kdo je naredil največ in kdo najmanj?

Kot bi mignil, bodo tu lokalne volitve (prihodnje leto), s tem pa tudi čas, ko bo treba izbrati nove/stare župane. Aktualni župani se tega dobro zavedajo, občani pa bomo tisti, ki jim bomo morda dali še eno priložnost – ali pa tudi ne.

TREBNJE – Županom vseh 11 občin, ki jih naš časopis pokriva, smo poslali enaka vprašanja – o tem, s čim bi se v svojem mandatu pohvalili oziroma kaj so že naredili, in o tem, kaj nameravajo do prihodnjih volitev dokončati. Na naš poziv se je odzvalo osem županov, trije (Mirna Peč, Škocjan in Žužemberk) pač ne.

Občina Trebnje, Alojzij Kastelic: »Zgradili in odprli smo 25 novih oddelkov vrtcev, investirali smo v dotrajan vodovod cca. 7,5 mio EUR, v kanalizacije cca 4 mio EUR, obnovili smo dve šoli, zgradili dve telovadnici, obnovili in dogradili Zdravstveni dom, Dom starejših občanov Trebnje, VDC Trebnje, obnovili smo cca. 100 km cest. Pridobili smo tudi gradbeno dovoljenje za industrijsko cono, sprejeli prostorski plan, prvega po letu 1989, ki je celovito obravnaval občino. Opremili več zazidalnih območij, med drugim tudi Cviblje, itd …«

Alojzij Kastelic (Foto: Občina Trebnje)

Obljube: »Do konca mandata bomo zgradili daljinsko ogrevanje v centru Trebnjega, opremili industrijsko cono v Trebnjem, dokončali športno rekreacijski center v Trebnjem, Velikem Gabru in Dobrniču, zgradili vrtec v Dobrniču, uredili dva oddelka vrtca v Trebnjem, zgradili štiri oddelčni vrtec v Šentlovrencu, pripravili vso dokumentacijo za gradnjo kulturnega centra in zemljišče, lociramo pa tudi novo športno dvorano, zgradili bomo cca. 2 km kanalizacijskih vodov in umestili nove čistilne naprave in opravili tri poskusna vrtanja za nove vrtine na vodo oskrbi, ki so izjemno pomembne za nadaljnji razvoj.«

Občina Sevnica, Srečko Ocvirk: »Dosežki so zame vse pridobitve, ki jih občani vsakodnevno občutijo v zvišani kakovosti bivanja. Mednje štejem splošen nivo infrastrukturne urejenosti mesta in krajevnih središč, zvišan nivo vodooskrbe in čiščenja odpadnih vod, vzpostavitev optičnega omrežja po praktično vsej občini ter številne obnove in novogradnje javnih, predvsem šolskih in predšolskih objektov. Dobro je poskrbljeno za obvezne, zakonske naloge, ki jih izvajajo zavodi in podjetja v ustanoviteljstvu občine. Kakovostne pogoje za delo morajo imeti društva in prostovoljne organizacije, saj brez tega tudi najmodernejši objekti lahko zgolj samevajo. Pomemben je dober in prijazen vsakodnevni stik z občani in vodstva občine, pri čemer je moje vodilo stalni dialog.«

Obljube: »Verjamem in skoraj desetletne izkušnje to potrjujejo, da se veliki projekti ne delijo na mandate. Projekti tečejo sočasno: nekateri se izvajajo, drugi načrtujejo, kratko- ali dolgoročno, glede na potrebe prostora. Trije veliki projekti, ki bodo zaključeni v naslednjem letu, so rekonstrukcija nadvoza v Šmarju, ureditev novega dela Sevnice in ureditev 1. faze izgradnje stadiona v Sevnici. Ob tem se kakovostno delo vseh proračunskih uporabnikov, torej izvajanje sprejetega proračuna v celoti, ne sme podrejati investicijskemu ciklu – gre za premišljeno in odgovorno celoto.«

Mestna občina Novo mesto, Gregor Macedoni: »V tekočem mandatu, ki je moj prvi, smo pravzaprav največ naredili na ureditvi delovanja najrazličnejših občinskih sistemov. Prav zaradi reda, ki ga še vzpostavljamo, smo uspeli izvesti tudi marsikatero investicijo, ki dviguje kakovost življenja v naši občini. Če izmed že izvedenih projektov katerega izpostavim, je to zagotovitev kvalitetne pitne vode iz javnega vodovoda in s tem konec prekuhavanja. Hkrati je v zadnjih dveh letih Mestna občina Novo mesto v celotni državi prepoznana kot ena najbolj razvojno prodornih, kar posredno dokazujejo tudi zelo dobri rezultati pri črpanju državnih in EU sredstev.«

Obljube: »Obeta se nam pričetek prenove mestnega jedra Novega mesta, vse napore vlagamo v izvedbo investicij na pomembnih cestnih odsekih (Brusnice, Šmihel, Straška cesta itd.), zgradili bomo vrtec v Bršljinu, energetsko sanirali 27 občinskih objektov, zapiramo finančno konstrukcijo projekta prenove velodroma v Češči vasi, zaključili pa bomo tudi Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030.«

Občina Šentrupert, Rupert Gole:

»Največji uspeh tega mandata je dokončanje glavne vpadnice v Šentrupert iz Slovenske vasi. Prvi del smo namreč realizirali že v prvem mandatu. V drugem mandatu nismo uspeli z DRSIjem zagotoviti realizacijo. V tretjem mandatu, pa bodo realizirani druga in tretja etapa oziroma dokončanje, kot je bilo načrtovano že v letu 2008.«

Obljube: »Ureditev trga v jedru Šentruperta ter izgradnja medgeneracijskega centra oziroma kapacitet za namestitev starejših občanov.«

Občina Mokronog, Anton Maver: »Najprej s tem, da je bila odločitev za samostojno občino, prava odločitev. Zaradi poguma, s katerim smo takrat stopili na samostojno pot, se lahko danes tako v Mokronogu kot na Trebelnem pohvalimo s številnimi pridobitvami in uresničenimi naložbami, ki so izboljšale kakovost bivanja občanov in spodbudile mlade, da ostajajo doma in si tu ustvarjajo družine, ter, da se v občino priseljujejo nove družine. Za naštevanje konkretno izvedenih projektov pa ste mi žal odmerili premalo prostora.«

Obljube: »Zavedamo se, da je ključ do uspeha, sodelovanje različnih akterjev, zato v načrtovanje prihodnjih naložb vključujemo tudi občane, društva in organizacije. Verjamem, da bo že letos zaživela medgeneracijska škratodežela, da bo pred koncem mandata uresničena desetletja stara potreba in obljuba, o prizidavi učilnic in izgradnji športnega centra pri Podružnični šoli Trebelno, pa tudi, da bomo uspeli z vzpostavitvijo medgeneracijskega centra v okviru doma upokojencev v Mokronogu. Seveda pa se bomo v zadnjem letu mandata še posebej potrudili za obnovo najbolj dotrajanih odsekov občinskih cest, za pridobivanje projektnih dokumentacij za nove projekte, pa tudi društvom je potrebno še kaj primakniti.«

Občina Mirna, Dušan Skerbiš: »Med pomembnejše uspehe tega mandata štejem izgradnjo vodovodnega omrežja Praprotnica-Zabrdje, s katerim smo rešili problem kakovostne oskrbe s pitno vodo za več kot tisoč prebivalcev na mejnem območju med občinama Mirna in Trebnje. Zadovoljen sem tudi, da nam je uspelo posodobiti državno cesto pod Rojami, ki je bila dolga leta zelo nevarna za uporabnike in zaradi dotrajanosti in hrupa moteča za bližnje stanovalce. Potrdili pa smo že tudi občinski podrobni prostorski načrt na prestavitev državne ceste, s katero bi razbremenili središče Mirne predvsem velikega številka težkih tovornih vozil, ki promet skozi kraj danes večkrat dnevno za nekaj minut popolnoma ohromijo. Ponosen pa sem tudi na pestro društveno in družabno življenje v kraju, ki ga omogoča občina s sofinanciranjem programov in urejanjem primerne infrastrukture za različne dejavnosti, predvsem na prostem.«

Obljube: »Osnova za delo letos in prihodnje leto je sprejeti proračun, ki med drugim opredeljuje tudi investicije. Želim si nadaljevanja dobrega sodelovanja z društvi in organizacijami v občini. Predvsem za mlade družine in zaradi povečevanja števila prebivalcev pa je pomembna dograditev vrtca. Kolikor bo v naši moči bomo delali tudi korake naprej do tako imenovane obvoznice in upam, da se bodo v prihodnjem letu že začeli odkupi zemljišč in da bo država objavila razpis za izbor izvajalca del.«

Občina Šentjernej, Radko Luzar: »Izpeljali smo veliko projektov na področju cestne in komunalne infrastrukture. Naj izpostavim le nekaj večjih. Gradnja mostu v Gorenjem Vrhpolju z ureditvijo struge potoka, je bila ena prvih naložb v začetku mojega mandata. Prav tako smo sanirali kategorizirano gozdno cesto v Kobile, ki je bila uničena ob poplavah. Ostali projekti: ureditev parkirišč pred Osnovno šolo Šentjernej, izgradnja hodnika za pešce in križišča v Dolenjem Mokrem polju, izdelava priključkov na kanalizacijsko omrežje, obnove določenih cest in vodovodnih omrežij v občini, obnove vodohranov, odvodnjavanja, obnova ceste Šmarje – Pleterje, gradnja hodnika za pešce, križišča in javne razsvetljave na Kotarjevi cesti, izgradnja mostu preko potoka Kaluder na Dobravici, obnova ceste v Velikem Banu, Malem Banu, v Sončniku, Tolstem vrhu, obnova atletskega stadiona s pripadajočimi igrišči. Gradnja vodovodnega omrežja v sklopu projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju Dolenjske, rekonstrukcija ceste v Cerovem Logu in gradnja poslovilne kapele v gradišču so projekti, ki trenutno potekajo.«

Obljube: »Naša največja dolgoletna želja je izgradnja novega vrtca z 18. oddelki in končno bomo sredi leta 2017 pričeli z izgradnjo. Trenutno imamo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca. Prav tako je naš skupen velik cilj, da pričnemo s projektom izgradnje mostu v Mršeči vasi. V letošnjem letu se bo širila tudi industrijska cona Šentjernej sever, z izgradnjo bodo pričela štiri podjetja. Plinifikacija občine in rekonstrukcija regionalne ceste od Šentjerneja do avtoceste pa je predvidena za leto 2018. Želja in načrtov za prihodnje je veliko, seveda je njihova izpolnitev odvisna od razpoložljivih sredstev Zahvaljujem se vsem, ki so pripomogli pri izvedbi projektov, članom občinskega sveta, komisij in odborov, nadzornemu odboru in svojim sodelavcem v občinski upravi ter vsem predstavnikom društvenega življenja v občini.«

Občina Šmarješke Toplice, Bernardka Krnc: »Mislim, da je bilo narejeno veliko v 10 letih, vsekakor pa sem najbolj ponosna na Vrtec Sonček in Hišo žive dediščine v Beli Cerkvi.«

Obljube: »Do konca mandata moramo zgraditi pločnik in kolesarsko pot med Šmarjeto in Šmarješkimi Toplicami.«

Sklenemo lahko, da naši župani do novih volitev obljubljajo marsikaj, na vas (in nas) pa je, da jih za te obljube tudi držimo. Kaj menite, bodo dosegli zastavljene cilje?

Pripravila: Mojca Sladič