Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.nadlani.si

Ta pravila urejajo splošne pogoje uporabe spletnega mesta www.nadlani.si, vključno z vsemi stranmi, podstranami in poddomenami, ki jih izdaja Magma media d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: izdajatelj). Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal in za vse tipe uporabnikov: neregistrirane, registrirane in ostale uporabnike. Z vstopom na spletno mesto www.nadlani.si uporabnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji, da z njimi soglaša in da ga določbe teh splošnih pogojev zavezujejo.

Osnovni namen, ki ga zasleduje Nadlani.si, je obveščanje širše javnosti o dogodkih iz posameznih občin in širše.

 • Uredniška politika

Izdajatelj se zavzema za spoštovanje človekovih pravic in z ustavo ter zakoni zagotovljenih pravic ter svoboščin. Nasprotuje vsem kršitvam državljanskih, nacionalnih, verskih, rasnih, spolnih in drugih pravic ter svoboščin. Prav tako nasprotuje izzivanju, razpihovanju in povzročanju nestrpnosti in žalitev. V okviru tega si izdajatelj pridržuje pravico, da zavrne vsako, pa čeprav naročeno besedilo, ki vsebuje neresnično, rasistično, nacionalistično, hujskaško, nasilno, pornografsko, žaljivo ali podobno (drugače nezakonito) vsebino.

Nadlani.si svobodo govora razume kot visoko etično odgovornost do javne besede. Prispevki, ki niso v skladu z ustavo, zakoni in demokratičnimi standardi, ki opredeljujejo vsebine medijev in javno komuniciranje, ne bodo objavljeni.

Izdajatelj si bo po lastnih močeh prizadeval, da bodo vse uredniško objavljene vsebine točne, preverjene in popolne, vendar zaradi narave dela za to ne more niti jamčiti niti pravno odgovarjati. V primeru zahteve po popravku oziroma dopolnitvi informacij ali prikazu nasprotnih dejstev uporabnikom in tretjim osebam svetujemo uporabo za to namenjenih zakonskih možnosti, ki jih omogoča Zakon o medijih.

Uredništvo bo prispele zahtevke za popravek objavljenega besedila oz. prikaz nasprotnih dejstev ter pravico do odgovora obravnavalo v zakonsko predpisanem roku. Zahtevki, ki se nanašajo na vsebine spletnega mesta www.nadlani.si, morajo biti posredovani na naslov urednika nadlani.si, na urednistvo@nadlani.si; enako zahtevki, ki se nanašajo na vsebine iz tiskane izdaje NaDlani.si. Uredništvo si pridržuje pravico, da od avtorja pred objavo zahteva skrajšanje odgovora, če bo to ocenilo kot potrebno, in da zahtevek zavrne, če bo vseboval nedokazljive ali neresnične podatke ali trditve.

Uporabniki sprejemajo dejstvo, da utegne del vsebin in storitev na spletnem mestu postati plačljiv ali kako drugače omejen, pri čemer bo izdajatelj zainteresirano javnost o tem pravočasno obvestil.

Uporaba vsebine iz strani www.nadlani.si je dovoljena z dovoljenjem urednika strani.

 • Volitve in referendumi

Uredništvo spletne strani www.nadlani.si bo volilne kampanje pred volitvami in referendumi spremljalo v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi in z uredniškim kodeksom, na neodvisen ter nepristranski način. Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov in podatke javnomnenjskih raziskav. O obsegu in načinu objave vsebin bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko. 

 • Oglaševanje ob volitvah

Uredništvo spletne strani www.nadlani.si nobeni politični stranki, posamezniku ali listi ne bo omogočilo brezplačne predstavitve ali objave promocijskih vsebin, bo pa to omogočilo v obliki plačljivih oglasov, pri čemer za naročnika takega oglasa veljajo enaka pravila in pogoji kot za ostale oglaševalce v mediju. Interesenti lahko poizvedbo za oglaševanje na spletni strani www.nadlani.si posredujejo oddelku trženja oglasnega prostora na info@nadlani.si. Vsa oglaševanja morajo biti resnična in ne smejo zavajati potrošnikov. Izdajatelj bo oglaševanje omogočil v skladu z zakoni in uredbami Republike Slovenije, vključno z Zakonom o varstvu potrošnikov.

 • Registracija

Ob registraciji, ne glede na način (preko uporabniškega računa NaDlani ali preko tretjih strani, npr. Facebook, Google ali podobno), se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v pogojih uporabe spletnih vsebin oziroma storitev spletnega mesta www.nadlani.si. Vsakič, ko se prijavi na portal na www.nadlani.si, uporabnik potrjuje, da se strinja z vsemi določbami in sprejema vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinja, mu uporaba storitev ni dovoljena in se ne more registrirati. Izdajatelj se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal skrbno in jih ne bo razkrival nepooblaščenim tretjim osebam brez privolitve uporabnika, pri čemer bo sledil določilom Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Izdajatelj se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Osebni podatki bodo obdelani zgolj za namene, za katere je bila dana izrecna privolitev uporabnika, vključno z naslednjimi nameni: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega vedenja, obveščanje kupcev o napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij in vabil na dogodke Magma medie d.o.o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Uporabnik ima pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka netočnih ali nepopolnih podatkov, pravico do izbrisa osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov. Za uveljavitev teh pravic se lahko uporabnik obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:

Nika Janežič, mag. prof. slov., e-poštni naslov: info@nadlani.si.

Uporabnik se zavezuje, da bo ob registraciji navedel točne, popolne in resnične podatke. Registracijo lahko izvede le za sebe osebno in ne za drugo osebo, razen če to opravi z izrecnim pooblastilom te druge osebe. Zavezuje se tudi k varovanju osebnega imena in gesla ter nerazkrivanju teh podatkov tretjim osebam. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, pri čemer bo o vsaki spremembi obvestil uporabnike preko spletnega mesta. Uporabnik se s nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja z novimi pogoji. Če se z novimi pogoji ne strinja, mora prenehati z uporabo storitev spletnega mesta.

Izdajatelj bo osebne podatke registriranih uporabnikov uporabljal za obdelavo v svojih zbirkah ter za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij in vabil na dogodke Magma medie d.o.o. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Uporabnikove osebne podatke lahko Magma media d.o.o., hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve registriranega uporabnika. Registriranemu uporabniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009 in kasnejši). Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur. l. RS, št. 94/2007 in kasnejši).

V primeru zaznanih zlorab si izdajatelj pridržuje pravico do začasne ali trajne ukinitve uporabniških računov uporabnikov, pri čemer svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati. V primeru, da bo zaradi zlorabe prišlo do škode, materialne ali nematerialne, oziroma do neupravičenega okoriščanja ali uporabe storitev v nezakonite namene, bo izdajatelj proti storilcu sprožil ustrezne pravne postopke.

 • Komentiranje

Izdajatelj vsem zainteresiranim uporabnikom omogoča komentiranje člankov in sorodne interakcije z vsebino na spletnih straneh izdajatelja. Pri tem si pridržuje pravico do delne ali popolne odstranitve zapisanega besedila, če bo presodil, da presega okvir zastavljenih uredniških standardov.

Izdajatelj vse uporabnike, ki bodo objavljali svoje vsebine, posebej opozarja, da bo v primeru zapisa, ki zaradi vsebine krši ustavo in zakone Republike Slovenije (npr. razpihovanje sovraštva, pozivi k nestrpnosti), avtorja tovrstnega komentarja lahko prijavil pristojnim institucijam oziroma bo z njimi polno sodeloval pri kazenskem pregonu tovrstnega kaznivega dejanja. Pri tem bo pristojnim organom omogočil vpogled v vse osebne podatke o avtorju, s katerimi izdajatelj razpolaga, vključno z IP-številko uporabnika in posredovanimi osebnimi podatki, če bo z njimi razpolagalo. Uporabnik, ki se s tovrstnimi pogoji komentiranja ne strinja, ne sme objaviti komentarjev oziroma drugače sodelovati v interakcijah na spletnem mestu www.nadlani.si. Prav tako opozarjamo, da je oglaševanje storitev in izdelkov v komentarjih prepovedano, kršitelju pa bo za tovrstno nedovoljeno oglaševanje lahko izdana faktura v trikratni vrednosti običajnega zneska primerljivih oglasnih pasic.

Izdajatelj si pridržuje pravico do trajnega blokiranja uporabnikov, ki bodo kršili zapisane uredniške standarde ter ustavo oz. zakone R. Slovenije. Izdajatelj bo neprimerne vsebine odstranil na pobudo in v razumnem roku. Pri tem uporabnike opozarja, da pravno ne odgovarja za vsebino, objavljeno v okviru komentarjev in drugih sorodnih interaktivnih vsebin.

Pravila glede objavljanja in izbrisov objav

 • Registracija uporabnikov

Uporabniki, ki želijo objavljati vsebine (članke, oglase za prodajo in story-je) na spletnem mestu Nadlani.si, se morajo najprej registrirati z uporabniškim računom in geslom. Registracija je obvezna za zagotovitev varnosti in preverljivosti vsebin, ki se objavljajo na spletnem mestu.

Ob registraciji uporabniki posredujejo naslednje podatke:

• Uporabniško ime

• Geslo

• Elektronski naslov

• Ime in priimek

Uporabniki se zavezujejo, da bodo posredovali točne in resnične podatke. V primeru ugotovitve, da so bili posredovani napačni ali lažni podatki, si izdajatelj pridržuje pravico do ukinitve uporabniškega računa.

 • Pravila objavljanja vsebin

1. Članki

• Članki morajo biti skladni z uredniškimi standardi in zakonodajo Republike Slovenije.

• Prepovedane so vsebine, ki vsebujejo neresnične, rasistične, nacionalistične, hujskaške, nasilne, pornografske, žaljive ali kako drugače nezakonite vsebine.

• Avtorji člankov morajo zagotoviti, da so vsebine izvirne in ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb.

2. Oglasi 

• Oglasi morajo biti resnični in z jasnimi opisi.

• Prepovedano je oglaševanje nezakonitih izdelkov ali storitev.

• Oglasi ne smejo vsebovati žaljivih ali neprimernih vsebin.

3. Story-ji

• Story-ji morajo biti skladni z uredniškimi standardi in zakonodajo Republike Slovenije.

• Prepovedane so vsebine, ki vsebujejo neresnične, rasistične, nacionalistične, hujskaške, nasilne, pornografske, žaljive ali kako drugače nezakonite vsebine.

• Avtorji story-jev morajo zagotoviti, da so vsebine izvirne in ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb.

 • Razlogi za izbris objav

Administratorji spletnega mesta Nadlani.si si pridržujejo pravico do izbrisa objav v naslednjih primerih:

• Objave, ki kršijo zakonodajo Republike Slovenije.

• Objave, ki kršijo pravila objavljanja, navedena zgoraj.

• Objave, ki vsebujejo neresnične, rasistične, nacionalistične, hujskaške, nasilne, pornografske, žaljive ali kako drugače neprimerne vsebine.

• Objave, ki kršijo avtorske pravice ali pravice intelektualne lastnine tretjih oseb.

• Objave, ki so bile narejene z lažnimi podatki ali z uporabo ukradenih identitet.

 • Postopek izbrisa objav

1. Preverjanje in opozorilo

• Administratorji redno preverjajo objavljene vsebine.

• V primeru, da je objava sumljiva ali krši pravila, administrator uporabnika opozori na neprimernost vsebine in zahteva popravek ali odstranitev vsebine s strani uporabnika.

2. Takojšnji izbris

• Če objava vsebuje hude kršitve (npr. rasistične, nasilne, pornografske vsebine), jo lahko administrator takoj izbriše brez predhodnega opozorila.

• Uporabnik bo o izbrisu obveščen preko elektronske pošte.

3. Ukinitve uporabniškega računa

• V primeru ponavljajočih se kršitev si administratorji pridržujejo pravico do začasne ali trajne ukinitve uporabniškega računa.

 • Pritožbeni postopek

Uporabniki, ki menijo, da je bila njihova objava neupravičeno izbrisana, lahko vložijo pritožbo na elektronski naslov: info@nadlani.si. Pritožba mora vsebovati naslednje informacije:

• Uporabniško ime.

• Naslov izbrisane objave.

• Razloge za mnenje, da je bil izbris neupravičen.

Administratorji bodo pritožbo pregledali in uporabnika obvestili o odločitvi v roku 10 delovnih dni.

 • Lastništvo objavljenih vsebin

Uporabniki, ki na spletnem mestu Nadlani.si objavijo svoje vsebine (članke, oglase za prodajo, story-je), se strinjajo, da te vsebine postanejo last Magma medie d.o.o. z vsemi materialnimi avtorskimi pravicami, ki se prenesejo na izdajatelja trajno in geografsko neomejeno. Uporabniki se odpovedujejo vsem zahtevkom iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Magma media d.o.o. lahko te vsebine uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, oglaševanje ipd.) brez dodatnega obvestila avtorja.

 • Avtorske pravice

Vsa vsebina spletnega mesta www.nadlani.si je zaščiteno avtorsko delo podjetja Magma media d.o.o. ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Uporabniki in tretje osebe brez pisnega soglasja izdajatelja ne smejo reproducirati ali kako drugače za svoje komercialne ali nekomercialne namene uporabiti vsebin (tako besedilnih kot slikovnih oziroma video vsebin) izdajatelja.

Uporabniki, ki na spletnem mestu www.nadlani.si objavijo svoje vsebine oziroma jih posredujejo uredništvu (besedila, fotografije, videoposnetki, ilustracije ipd.), se strinjajo s trajnim in geografsko neomejenim prenosom materialnih avtorskih pravic izključno na izdajatelja. Strinjajo se, da se odpovedujejo vsem zahtevkom, ki bi sledili iz naslova uporabe posredovanih vsebin. Pri tem izdajatelju izrecno dovoljujejo, da posredovane vsebine lahko prosto in neomejeno uporablja za svoje poslovne namene (objava prispevkov, obveščanje javnosti, oglaševanje ipd.), tudi v primerih, ko avtorstvo ne bo jasno označeno (npr. v promocijskih materialih, logotipih ipd.).

Vse pravice se prenašajo neodplačno. Pri tem uporabniki izrecno zagotavljajo, da so posredovane vsebine njihovo lastno in izvirno avtorsko delo oziroma so imetniki vseh avtorskih in sorodnih pravic na posredovanih vsebinah. Izdajatelj uporabnikom zagotavlja ohranitev moralnih avtorskih pravic z morebitno izjemo iz prejšnjega odstavka. Za morebitno nadaljnjo uporabo posredovanih vsebin s strani tretjih oseb izdajatelj ne odgovarja.

 • Nagradne igre

V kolikor ni drugače določeno pri posamezni nagradni igri, ta dokument ureja pravila za sodelovanje v nagradnih igrah izdajatelja oziroma nagradnih igrah, ki jih na portalu izdajatelja organizirajo izdajateljevi poslovni partnerji. Za prejem nagrade mora nagrajenec posredovati: ime, priimek, polni naslov, e-poštni naslov in davčno številko. Pri tem izrecno soglaša, da izdajatelj njegove osebne podatke in e-poštni naslov lahko uporablja za namene, kot so določeni v tem dokumentu. V primeru mladoletnosti nagrajenca nagrado ter vse obveznosti, ki iz nje izhajajo, prevzamejo starši oziroma zakoniti zastopniki. Podrobnejša navodila o nagradi, prevzemu in koriščenju bo nagrajenec individualno dobil od izdajatelja.

Nagrajenec mora pred prevzemom nagrade, katere vrednost presega zakonsko določenih 42 €, poravnati akontacijo dohodnine, razen v primerih nagradnih iger, kjer bo akontacijo za nagrajenca poravnal izdajatelj oziroma njegov poslovni partner. Nagrad ni mogoče zamenjati za drugo blago ali denar. V okviru ene nagradne igre lahko uporabnik nagrado prejme samo enkrat. Če zaradi žreba ali na kak drug način nagrado pridobi dvakrat, se šteje, da druga nagrada ni bila pridobljena, žreb pa se ponovi.

V kolikor bo o podelitvi nagrade odločal žreb, bo izdajatelj zagotovil žrebanje v navzočnosti najmanj treh članov komisije. V primeru zlorab si izdajatelj pridržuje pravico do diskvalifikacije udeleženca.

 • Dostopnost in varnost

Izdajatelj si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri izjemno majhnem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Kot priporočljivo minimalno opremo izdajatelj navaja računalnik s strojno in programsko opremo, ki je bila izdelana po letu 2006, in spletno povezavo s hitrostjo 512 kbps ali več.

Izdajatelj si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Izdajatelj ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta izdajatelja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem izdajatelj vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

 • Merilne kode in piškotki

Izdajatelj uporablja računalniške tehnike anonimnega merjenja obiskanosti in sledljivosti uporabnikom, ki lahko na uporabnikov računalnik oziroma drugo napravo, s katero dostopa do spletnega mesta www.nadlani.si, odlagajo posebne datoteke, ki lahko vsebujejo anonimne podatke o uporabniku (piškotke). Izdajatelj agregirane izsledke meritev uporablja za statistično obdelavo z namenom izboljšanja ponudbe spletnega mesta, za prikazovanje oglasov in za izboljšanje uporabniške izkušnje, na način, ki zagotavlja in varuje zasebnost posameznih uporabnikov. S soglašanjem s temi pravili se šteje, da uporabnik pristaja na uporabo piškotkov, in da ob preprečevanju njihovega odlaganja spletna stran izdajatelja (npr. registracija) na uporabnikovem računalniku oziroma drugi napravi morda ne bo pravilno delovala.

Izdajatelj uporablja piškotke in podobne tehnologije za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, analizo uporabe spletnega mesta in prikazovanje oglasov. Uporabniki so obveščeni, da lahko z uporabo spletnega mesta soglašajo z uporabo piškotkov. Uporabniki lahko kadarkoli spremenijo nastavitve piškotkov v svojem spletnem brskalniku, vendar to lahko vpliva na pravilno delovanje spletnega mesta.

Za več informacij o uporabi piškotkov in kako jih onemogočiti, si oglejte upravljanje piškotkov

 • Končne določbe

Izdajatelj si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega mesta www.nadlani.si, pri čemer o spremembah uporabnikov ne bo posebej obveščal. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo datum na dnu teh pogojev spremenjen.

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se uporabniki strinjajo s spremenjenimi pravili.

Uporabnik lahko prosi za pomoč in podporo s sporočilom, naslovljenim na e-poštni naslov: info@nadlani.si

Splošni pogoji za naročnike storitev posredovanja povpraševanj

 • Pomen izrazov

Ponudnik: Podjetje Magma media d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 TREBNJE.

Naročnik: Podjetje ali fizična oseba, ki je pri podjetju Magma media d.o.o. naročila storitev posredovanja povpraševanj.

Stranka: Podjetje ali fizična oseba, ki uporablja storitev primerjanje cena ali druge storitve podjetja Magma media d.o.o. za oddajo povpraševanj in pridobivanje ponudb naročnikov.

Posredovanje povpraševanj je storitev posredovanja posameznih povpraševanj in kontaktov strank, ki se zanimajo za izvedbo storitve.

Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je naročnik pri ponudniku storitev naročil storitve posredovanja povpraševanj (v nadaljevanju storitve). Storitev obsega posredovanje povpraševanj, v obsegu, določenem v naročilnici.

 • Cene in plačila

Storitev oddaje povpraševanj je strankam na voljo popolnoma brezplačno.

Naročnik in ponudnik se dogovorita, da bo naročnik za vsako opravljeno storitev ponudniku storitve plačala znesek, naveden v naročilnici ali na uradnem ceniku. Cena ne vključuje DDV.

Naročnik je dolžan na posamezno posredovano povpraševanje odgovoriti po elektronski pošti v roku 5 delovnih dni.

Cena za opravljeno storitev posredovanja povpraševanj se lahko spreminja. Ponudnik storitve mora o vsaki spremembi cene obvestiti naročnika po elektronski pošti vsaj tri dni pred pričetkom obračunavanja storitve po novi ceni. Šteje se, da naročnik z novo ceno soglaša, v kolikor ji pisno ne nasprotuje v roku 3 dni po prejemu obvestila o spremembi cene.

Ponudnik storitve za opravljeno posredovanje povpraševanj izstavi naročniku račun do 15. dneva tekočega meseca za pretekli mesec z rokom plačila najmanj 8 dni. Naročnik je seznanjen, da v primeru neplačila v roku ponudnik storitve izstavi opomin z zakonitimi zakonskimi obrestmi.

 • Posredovanje povpraševanj

Ponudnik storitve samostojno odloča o tem, koliko, kdaj in na kakšen način bo posredoval povpraševanja. Ponudnik ne zagotavlja obsega ali vsebine posredovanih povpraševanj. Ponudnik se zanaša na podatke, ki mu jih posredujejo stranke.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne tehnične težave, ki naročniku onemogočijo prejem povpraševanj. Naročnik je dolžan plačati ceno posredovanih povpraševanj in ne ceno prejetih povpraševanj.

Naročnik je opozorjen, da posredovanje povpraševanja ne pomeni posredovanje nakupa, oziroma da ponudnik storitve ne jamči nakupa s strani tretjih oseb in povpraševalcev. Ponudnik storitve le posreduje prejeta povpraševanja.

Ponudnik ne zagotavlja, da bo projekt, za katerega je bilo oddano povpraševanje, dejansko izveden.

Ponudnik ni odgovoren za morebitne spore med stranko in naročnikom, prav tako ponudnik ni odgovoren za dogovor, pripravo, izvedbo in posledice, ki nastanejo pri izvedbi projekta ali v drugih odnosih med stranko in naročnikom.

 • Prekinitev posredovanja

Naročnik lahko od ponudnika storitev pisno zahteva, da preneha s posredovanjem povpraševanj. Ponudnik je dolžan v roku treh dni od prejema zahteve prenehati s posredovanji povpraševanj. Naročnik je dolžan ponudniku storitev plačati že posredovana povpraševanja in posredovana povpraševanja, ki so bila posredovana v treh dnevih po prejemu zahteve o prenehanju. Vsaka stran lahko s pisno zahtevo prekine pogodbo.

 • Pogoji uporabe: naročniki

Naročnik se s potrditvijo naročila strinja z:

 • Z načinom odmere in višino cene za opravljeno posredovanje povpraševanj.
 • Soglaša, da bo pripravil ponudbe za vsa posredovana povpraševanja.
 • S posledicami, ki nastanejo na podlagi naročila.
 • Z načinom posredovanja ponudb in obsegom jamčevanja ponudnika.
 • Izrecno soglaša s plačilom za opravljena posredovanja povpraševanja po tem dogovoru.
 • Soglaša, da bo ponudnik lahko na svojih straneh objavil ocene in mnenja strank o naročniku v poljubnem obsegu in obliki.
 • Da bo storitve na podlagi povpraševanj opravil v skladu z zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
 • Naročnik nima pravice do povračila plačanega zneska iz točke II. in III. za že opravljena povpraševanja.
 • Naročnik zagotavlja, da bo podatke o strankah, pridobljene preko storitev posredovanja povpraševanj, uporabil v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Naročnik zagotavlja, da bo podatke o strankah, uporabil izključno z namenom priprave ponudbe in sklenitve posla s stranko.
 • Naročnik zagotavlja, da osebnih podatkov strank v nobenem primeru ne bo posredoval drugim uporabnikom ali pogodbenim obdelovalcem. Prav tako ne bo posredoval drugih podatkov, ki so objavljeni v povpraševanju.
 • Pogoji uporabe: stranke

Oddaja povpraševanja na spletni strani Primerjam.si je za stranke brezplačna.

Za izbiro ali neizbiro naročnika odgovarja stranka. Stranka se z oddajo povpraševanja ne zavezuje k izbiri.

Ponudnik ne odgovarja za storitve ali izdelke, ki jih stranka naroči pri naročniku storitev posredovanja povpraševanj. Stranka sklepa dogovore zgolj z naročnikom storitev, ponudnik za izvedena dela in kakovost opravljenih storitev ne odgovarja.

Pri posredovanju podatkov o naročnikih se ponudnik zanaša na podatke, ki so jih posredovali naročniki.

Ponudnik preveri zanesljivost naročnikov v skladu z notranjimi pravili ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za ustreznost naročnikov, ki jim je posredoval povpraševanje.

Ponudnik posreduje povpraševanja zgolj najprimernejšim naročnikom, ki sodelujejo v sistemu primerjam.si, in ne vsem, ki opravljajo določeno dejavnost na območju Republike Slovenije.

 • Obveznosti in pravice ponudnika

Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti ali prekiniti storitev posredovanja povpraševanj, tako začasno kot stalno, brez predhodnega opozorila.

Ponudnik si pridržuje pravico občasno spreminjati splošne pogoje, ki jih bo opremil z datumom spremembe. Če se naročnik ne strinja s spremenjenimi pogoji poslovanja, mora nemudoma prenehati z uporabo storitve posredovanja povpraševanj. Nadaljnja uporaba storitve posredovanja povpraševanj pomeni strinjanje s pogoji poslovanja.

Ponudnik si pridržuje pregledovati ocene strank in uporabniške račune naročnikov z namenom zagotavljanja višje kakovosti storitev strankam.

Ponudnik si pridržuje kadarkoli prekiniti sodelovanje z naročnikom, brez predhodnih opozoril.

 • Reševanje sporov

V primeru sodnega spora je pristojno sodišče po sedežu ponudnika storitve.

MAGMA MEDIA d.o.o., uredništvo www.nadlani.si 

Matej Zabukovec, direktor

Ti splošni pogoji nadomeščajo vse predhodne pogoje uporabe spletnega mesta www.nadlani.si. Datum zadnje posodobitve: junij 2024.