• 10.45C Novo mesto
  • 20:22
  • Sob, 31.10.2020

Primerjajte cene in kvaliteto čistilnih naprav

Primerjali smo cene in kvaliteto malih čistilnih naprav

Naredili smo raziskavo trga, tako da smo popolnoma enako povpraševanje poslali 7 različnim ponudnikom malih čistilnih naprav in pri primerjavi cen ugotovili, da se cene razlikujejo do 58 %. Zanimalo nas je, zakaj prihaja do razlik, zato smo z raziskavo nadaljevali in ugotovili, da ponudniki ponujajo različne tipe naprav in da je v ceni vštet različen obseg del. Večinoma je v ceni vključena sama naprava, dostava, priklop in zagon.

Pri ponudniku se pozanimajte, kaj vse je vključeno v ceno. Večinoma zemeljska in gradbena dela niso vključena v ceno in jih mora financirati investitor.

Pozanimajte se, kako pogosto so potrebni servisi za posamezen tip čistilne naprave. Cene čistilnih naprav se gibljejo od okoli 2000 evrov navzgor. Zraven morate prišteti še ceno zemeljskih in gradbenih del za vgradnjo. Samo vzdrževanje čistilne naprave ni zahtevno, ob predpostavki, da vam vsa predhodna dela izdelajo strokovnjaki. Pri vzdrževanju lahko računate na stroške elektrike in biološki preparat, ki je potreben za nekatere čistilne naprave.

Pri pravilnem delovanju čistilne naprave se vam okoljska dajatev zmanjša za 90 %. Po zagonu pokličete lokalno komunalno podjetje, ki opravi meritve in če naprava deluje pravilno, ste upravičeni do nižje okoljske dajatve.

Od ponudnika zahtevajte individualno svetovanje za vaš objekt.

Lahko, da gre za nadgradnjo obstoječe greznice in tudi tukaj vam strokovnjaki svetujejo. Še vedno ima večina objektov v Sloveniji pretočne ali nepretočne greznice, vendar nam nova zakonodaja narekuje, da bo v prihodnosti treba to področje urediti.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav navaja, da bo treba do leta 2015 na vodovarstvenem in do leta 2017 na ostalih področjih urediti čiščenje odpadnih vod po starem zakonu. Pred kratkim pa je začela veljati nova uredba, ki predvideva skrajni rok za vgradnjo MČN do konca leta 2021 – če voda iz objekta odteka v okolje brez vsakršnega čiščenja ali greznica ni bila narejena po predpisih.

V ta namen bo potrebna vgradnja biološke čistilne naprave na vseh področjih, kjer gradnja centralnega kanalizacijskega omrežja ne bo ekonomsko opravičljiva. Zakon predvideva tudi možnost zbiranja gospodinjskih odpadnih voda v nepropustnih greznicah, vendar je potrebno v takih primerih računati na znatno višje stroške odvoza in čiščenja odpadnih vod.

Posamezniki bodo morali zagotoviti, da se odpadne vode prečistijo do te mere, da pri izpustu v tla ali vodotoke ne onesnažujejo podtalnice. Mejne vrednosti so opredeljene v zgornji uredbi. Seznam ponudnikov je objavljen na strani gospodarske zbornice na oddelku za komunalo. Preverite, če je vaš dobavitelj čistilne naprave na seznamu in ali ima ustrezen certifikat, preverjen pri za to pooblaščenem laboratoriju.

Zakaj je sedaj pravi čas za vgraditev male čistilne naprave (MČN)?

  • ker porabijo zelo malo energije
  • največji strošek je investicija,  stroški vzdrževanja so minimalni
  • so okolju prijazne, ob pravilnem delovanju se vam okoljska dajatev zmanjša za 90 %
  • preglejte subvencije ali kreditiranje za MČN (razpisi občin)

Občina Sevnica je že objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav, letos je v proračunu za te subvencije namenjenih 40.000 evrov. Vloge sprejemajo najkasneje do prve srede v oktobru.

Občina Mirna Peč bo nakup in vgradnjo MČN sofinancirala do vključno 15. decembra 2017. Za to imajo zagotovljenih 10.000 evrov, sofinancirali pa bodo največ v višini 150 evrov na dejansko zasedeni PE, a ne več kot 50 % upravičenih stroškov.

Mestna občina Novo mesto ima za subvencije letos na voljo 15.000 evrov, subvencionirali pa bodo v višini 200 evrov/PE. Vlogo lahko izpolnite do 30. oktobra.

Pozanimajte se, do katere mere so naprave avtomatizirane in ali jih je mogoče upravljati preko kontrolne enote. Nekatere čistilne naprave so narejene tako, da so sposobne daljšega obratovanja tudi v času vaše odsotnosti (primerne za vikende in počitniška stanovanja), za nekatere to ni priporočljivo.

Pomemben podatek pri tipu čistilne naprave je količina vode, ki lahko priteka v čistilno napravo, ki je običajno povezana s številom oseb, ki živijo v gospodinjstvu. Uporablja se izraz PE – populacijski ekvivalenti, ki predstavlja število oseb.

Tiste čistilne naprave, ki za svoje obratovanje ne potrebujejo elektrike, so tišje. Za nekatere čistilne naprave boste potrebovali medij, na katerem se tvorijo nujno potrebni mikroorganizmi. Pomemben faktor je teža in velikost čistilne naprave, statična nosilnost (nekatere so vozne, druge ne). Večinoma čistilne naprave ne porabijo veliko električne energije in so enostavne za upravljanje.

Kako delujejo?

Biološke čistilne naprave delujejo po principu delovanja mikroorganizmov, ki v naravnem okolju razgrajujejo nečistoče. V prvi fazi se voda, ki priteče v posodo čistilne naprave očisti grobih delcev, ki se potopijo v primarnem usedalniku. V drugi fazi se začne biološko čiščenje, ob pomoči mikroorganizmov. Za biološko čiščenje je poleg mikroorganizmov potrebna  primerna  temperatura in kisik, ki se dovaja. Zagotoviti je potrebno tudi prezračevanje. V primeru, da čistilna naprava deluje pravilno, ne oddaja neprijetnih vonjav.

Možnosti financiranja

Nekatere občine ponujajo možnost sofinanciranja nakupa in vgradnje male čistilne naprave. Ponudniki čistilnih naprav ponujajo možnosti financiranja pri izbranih bankah v obliki kredita, prav tako ponuja Ekosklad možnost kredita pod pogoji.

Prihranek časa – izpolnite spodnji obrazec in brezplačno prejmite ponudbe ponudnikov malih čistilnih naprav.

Enostavno vpišite osnovne podatke in brezplačno prejmite do 7 ponudb: