• 14.68C Novo mesto
  • 15:03
  • Ned, 31.05.2020

Energetska izkaznica – Kdaj jo potrebujem ?

Pogovorili smo se z Damjano Gligić, dipl.ing.gradb., iz Trebnjega, neodvisno strokovnjakinjo za izdelavo in izdajanje energetskih izkaznic, s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

 

Kaj določa Energetski zakon glede energetskih izkaznic? Po EZ-1 je s 1. 1. 2015 postala obvezna navedba energijskih kazalnikov pri oglaševanju nepremičnin v primeru prodaje ali oddaje v najem, v nasprotnem primeru inšpektorji kršiteljem izrečejo kazen. S 23. marcem 2015 pa velja, da se kaznuje tudi v primeru, ko lastniki ne bodo predložili energetske izkaznice pri prodaji ali oddaji nepremičnine v najem.

Kaj je energetska izkaznica in kakšen je njen namen? Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Podatki na izkaznici lastniku, kupcu/najemniku povedo, v kakšnem energetskem stanju je stavba. Njeno bistvo je podatek, kolikšna je potrebna letna toplota za ogrevanje stavbe. Lastniki nepremičnin vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe ter se seznanijo z ukrepi  izboljšanja izkoristka dovedene energije in s tem posledično znižanja stroškov, kupci oz. najemojemalci pa dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu.

Kdaj je energetska izkaznica obvezna? Vse novogradnje kot tudi vse obstoječe stavbe, v primeru prodaje ali oddaje v najem (daljše od enega leta), morajo po določilih Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico. Poseben primer so javne stavbe, ki morajo svojo energetsko izkaznico tudi predstaviti javnosti.

Kako dolgo je veljavna energetska izkaznica (EI), kdo jo lahko izdeluje in izdaja?  EI izdajajo pooblaščene organizacije, izdelujejo pa neodvisni strokovnjaki z licenco, pridobljeno na podlagi ustrezne strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj ter uspešno opravljenega predpisanega usposabljanja, ki vključuje tečaj in izpit. EI je veljavna 10 let, v primeru prenove stavbe lahko lastnik naroči izdelavo nove energetske izkaznice, nova izdaja razveljavi prejšnjo.

S čim se izdelovalec energetske izkaznice izkaže?
Neodvisni strokovnjak, ki ima licenco, se izkaže z izkaznico neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Je izkaznica potrebna pri prodaji stare zapuščene stanovanjske hiše? Če je stavba ne vzdrževana, zapuščena in dotrajana ter se šteje kot neprimerna za uporabo ali bivanje, zanjo pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč, se to dejstvo navede na energetski izkaznici v rubriki »Komentar in posebni robni pogoji«. Pomeni, da je izkaznica potrebna, vendar na izkaznici ne navajamo kazalnikov.

 

V primeru prodaje stanovanja v večstanovanjski stavbi se izdela izkaznica za posamezni del ali za celotno stavbo? Izkaznica se lahko izdela tudi za posamezno stanovanje, v tem primeru ni potrebna izdelava izkaznice za celotno stavbo.  Če se lastniki dogovorijo za izdelavo EI za celotno stavbo, je potrebno 50-odstotno soglasje. Izdelava energetske izkaznice za celotno stavbo se šteje kot strošek rednega upravljanja in se krije iz zbranih sredstev rezervnega sklada. Kasneje izdelana EI za celotno stavbo razveljavi EI za posamezni del v stavbi.

Ali potrebujemo energetsko izkaznico v primeru prodaje počitniške hiše ali zidanice ? 

EZ-1 navaja izjemo za samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2. V tem primeru gre za enostanovanjske stavbe skladno z CC-SI.

Ali potrebujem energetsko izkaznico za mojo hišo, v kateri živim z družino?
Če hiše ne prodajate ali ne oddajate v najem (tudi del stavbe), ne potrebujete energetske izkaznice. Namen energetske izkaznice je informirati kupca, ki ne pozna energijskih lastnosti nepremičnine.

Kdaj energetska izkaznica ni potrebna? Določbe o energetski izkaznici se tudi ne nanašajo na naslednje stavbe:

– stavbe varovane kot kulturne dediščina,
– stavbe, ki se uporabljajo za versko dejavnost,
– industrijske stavbe in skladišča,
– nestanovanjske kmetijske stavbe, ki nimajo naprav za uravnavanje klimatskih pogojev,
– enostavnejše stavbe in objekti,
– samostojne stavbe s celotno uporabno površino manjšo kot 50m².

Zakaj izkaznice javnih stavb? Tudi pri energetski izkaznici so javne stavbe zgled drugim. Zato zakon zahteva, da mora v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto, da je predstavljena javnosti.

Kakšne so višine kazni? Če pri prodaji ali oddaji v najem ni najkasneje pred sklenitvijo pogodbe predložena EI, je višina kazni 300 evrov. Če v primeru oglaševanja ni navedenih energijskih kazalnikov iz EI, je višina kazni 250 evrov. V obeh primerih jo plača lastnik nepremičnine.

Katere vrste priporočil za učinkovito izboljšavo so navedene na izkaznici? Izboljšanje kakovosti ovoja, energetske učinkovitosti sistemov, povečanje učinkovitosti rabe obnovljivih virov energije in organizacijski ukrepi. Ob izvedbi priporočenih ukrepov lahko stavba doseže boljši energijski razred npr. iz najnižjega razreda G v boljši razred npr. v razred E.

Kakšen je postopek izdelave energetske izkaznice? Postopek izdelave energetske izkaznice obsega pregled stavbe in naprav. Zbrati in pregledati je treba projektno dokumentacijo in ugotoviti morebitna neskladja. Največkrat se izvedejo meritve objekta in stavbnega pohištva, pregled in popis gradbenih konstrukcij, toplotnih mostov ter pregled in popis strojnih inštalacij. Nato je treba izpeljati vse računske metode, izdelavo izkaznice ter vpis v register.

Kolikšen je strošek oz. cena izdelave energetske izkaznice? Cena energetske izkaznice sestavljena iz stroška izdelave energetske izkaznice izdajatelja in prispevka za izdajo energetske izkaznice. Praktično nemogoče je govoriti o »standardni« ceni energetske izkaznice. Tudi pri dveh navzven morda podobnih stanovanjskih stavbah sta lahko vložen čas in napor za izdelavo izkaznice povsem različna – odvisno od tega, kako podrobne in pravilne podatke ima neodvisni strokovnjak na razpolago in koliko časa mu bo zato vzela korektna izpeljava vseh predpisanih postopkov. Dejavniki, ki vplivajo na ceno, so velikost objekta, popolnost predane dokumentacije, lokacija, zahtevnost objekta in metoda izračuna (računska ali merjena metoda).

GLIGIČ

Vir: P. U.