• C Novo mesto
 • 21:21
 • Pon, 26.09.2022

Energetska prenova hiše

Okoljska naravnanost, zavedanje o nujnosti sprememb v okvirih energetske varčnosti in smernice k trajnostnemu razvoju so vedno bolj na višji ravni. Mednarodna skupnost in odločevalci v državnih sistemih so sprejeli odločitve, ki bodo v prihodnosti zahtevale rezultate in pot do tja je le preko ukrepov na vseh ravneh; globalni, državni in osebni ravni. Vsak lahko z višjim zavedanjem nekaj prispeva.

Ukrepi v prid trajnostnega razvoja se v veliki meri dotikajo energetske učinkovitosti. Ugotovljeno je bilo, da kar 40 % energije, ki se jo porabi v Evropski uniji (EU), prispevajo stavbe. Prav tako 36 % izpustov CO2 v ozračje prispevajo stavbe. Z energetsko učinkovito gradnjo novih stavb in obnovo obstoječih stavb tako pripomoremo k izboljšanju energetskih lastnosti stavb in posledično k bolj trajnostnemu razvoju.

Direktive EU predvidevajo omejevanje rabe na ravni celotne stavbe, ki poleg ovoja stavbe vključuje tudi posamezne tehnične sisteme v stavbah, kot je prezračevanje, ogrevanje, klimatizacija, hlajenje, priprava tople vode in razsvetljava. Direktive iz EU so bile prenešene v slovensko zakonodajo. Cilji so zmanjšanje rabe energije, bolj učinkovita raba in bistveno povečanje rabe energije iz obnovljivih virov v stavbah.

Pri tem se postavljajo zahteve glede enotne metodologije računanja celovitih energijskih lastnosti stavbe in minimalnih zahtev o toplotnih lastnostih novih stavb, izkazovanje energijskih lastnosti stavbe z energetsko izkaznico stavbe ter redni pregledi ogrevalnih in klimatskih sistemov. Energetski zakon predpisuje energetske izkaznice, študije izvedljivosti za alternativne energetske sisteme (AES) in redne preglede klimatizacijskih sistemov.

ENERGETSKA IZKAZNICA

Energetska izkaznica je pregled energetske učinkovitosti objekta in uvrstitev v razred glede na energetsko varčnost.  Je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe skupaj  s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Priporočila se nanašajo na stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti in se podajo v obliki priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike. Priporočila so razdeljena na naslednja področja: ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja, ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov, ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije in organizacijski ukrepi.

Z letom 2015 je bil uvedeno obvezno certificiranje stavb z energetsko izkaznico za tiste objekte, ki so predmet prodaje ali najema za obdobje, daljše od enega leta. Pri novogradnjah je energetska izkaznica obvezni sestavni del projektne dokumentacije.

Energetski pregled objekta bi lahko primerjali s sistematskim zdravstvenim pregledom. Gre za natančen pregled objekta, v sklopu katerega se obravnava vse energetske karakteristike stavbe, vgrajenih sistemov in obnašanje uporabnikov stavbe.

Ukrepi za  izboljšanje energetskih lastnosti stavb

Za učinkovito energetsko prenovo je potrebno pregledati obstoječo projektno dokumentacijo in narediti izračun toplotnih izgub. Z energetsko prenovo se izboljša kakovost bivanja in hkrati se zmanjšajo stroški ogrevanja objekta. Največ energije se izgubi skozi ovoj hiše, skozi stene in okna.

Procentualno se porabi energija na naslednjih mestih;

 • izgube ogrevalnega sistema cca. 12 %,
 • izgube skozi streho cca. 10 %,
 • izgube skozi okna cca. 41 %,
 • izgube skozi stene cca. 20 %,
 • izgube skozi tla oz. kleti cca 8 %.

S slabo oziroma neobstoječo izolacijo fasade, z neizoliranim podstrešjem, dotrajanih oken ali vrat stavbnega in dotrajanega ogrevalnega sistema so toplotne izgube objekta visoke. Z določenimi gradbenimi posegi se toplotne izgube lahko zmanjšajo in s tem privarčujemo pri porabljeni energiji pozimi za ogrevanje in poleti za ohlajanje. Z energetsko prenovo se poviša tudi življenjska doba objekta in se zviša tržna vrednost objekta.
Gradbeni posegi, s katerimi lahko zmanjšamo toplotne izgube tudi do 60 %, so:                          

 • vgradnja toplotne izolacije na zunanje stene stavbe,
 • menjava dotrajanih oken in vrat,
 • vgradnja toplotne izolacije podstrešja,
 • zamenjava strešne kritine (vgradnja toplotne izolacije in nova strešna kritina),
 • zamenjava ali sanacija ogrevalnega sistema.

 

Kaj z energetsko prenovo pridobimo?

 • zaščito stavbe pred zunanjimi vplivi
 • velik prihranek energije
 • zaščito pred pregrevanjem v vročih poletnih dneh
 • lepši izgled objekta
 • daljšo življenjsko dobo objekta
 • zvišanje tržne vrednosti objekta

Po izvedeni energetski prenovi nikakor ne smete zanemariti prezračevanja prostorov, če le ni bilo vgrajeno mehansko prezračevanje, saj je lahko v takem primeru stopnja vlage v prostoru prevelika. Prostor je treba večkrat na dan zračiti, ne glede na letni čas.

Pri investicijah, ki so v skladu s standardi, ki jih predpisujejo direktive in zagotavljajo energetsko varčnost, torej so v uporabi materiali s predpisanimi energetskimi lastnostmi, lahko pridobite del denarja nazaj oziroma vam organizacije, kot je Eko sklad, pri tem pomagajo. Preverite njihove razpise in pogoje, ki jim morajo investicije ustrezati.  Eko sklad razpisuje kredite, namenjene investicijam, kot so prenova zunanjega stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve), izolaciji fasade, izolaciji strehe, izolaciji tal, sistemom za prezračevanje z vračanjem toplote (rekuperacija), za nizkoenergijske in pasivne stavbe, za gospodinjske aparate A+ višjega razreda.

Preverite, kaj lahko naredite v vaši stavbi ter se pametno in ekološko odločite.

Vir: Š. Z.

poletni festival