• C Novo mesto
  • 14:13
  • Pet, 19.04.2024

Energetske izkaznice

Energetska izkaznica (EI) je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

V primeru prodaje ali oddaje stavbe v najem morajo po določilih Energetskega zakona vse novogradnje in obstoječe stavbe pridobiti energetsko izkaznico. Od 1. 1. 2015 je obvezna navedba energijskih kazalnikov pri oglaševanju nepremičnin, v nasprotnem primeru inšpektorji kršiteljem izrečejo kazen. S 23. marcem 2015 pa velja, da se kaznuje tudi v primeru, ko lastniki ne bodo predložili energetske izkaznice pri prodaji ali oddaji nepremičnine v najem. Če pri prodaji ali oddaji v najem ni najkasneje pred sklenitvijo pogodbe predložena EI, je višina kazni 300 evrov. Če v primeru oglaševanja ni navedenih energijskih kazalnikov iz EI, pa je višina kazni 250 evrov. V obeh primerih jo plača lastnik nepremičnine.

Namen izkaznice je, da lastniki nepremičnin vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe ter se seznanijo z ukrepi  izboljšanja izkoristka dovedene energije in s tem posledično znižanja stroškov, kupci oz. najemojemalci pa dobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu.

Zakon tudi zahteva, da v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Tako postane izkaznica tudi sredstvo, ki oskrbnike opominja na potrebne stroškovno učinkovite ukrepe za zmanjšanje porabe energije v stavbah ter uporabnike spodbuja k preudarni in energijsko varčni uporabi objekta.

Energetsko izkaznico izdajajo pooblaščene organizacije, izdelujejo pa neodvisni strokovnjaki z licenco, pridobljeno na podlagi ustrezne strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj ter uspešno opravljenega predpisanega usposabljanja. Energetske izkaznice se delijo glede na tip in stanje stavbe na računsko energetsko izkaznico in merjeno energetsko izkaznico. Merjeni postopek izdelave energetske izkaznice je namenjen samo obstoječim nestanovanjskim objektom, kot so npr. zdravstveni domovi, šole, vrtci, javna uprava, poslovne stavbe, stavbe za kulturo ipd. Določi se na podlagi meritev rabe energije oziroma na podlagi povprečne porabe energenta v zadnjih treh letih. Energijski kazalniki pri merjeni energetski izkaznici se ne razvrščajo v razrede, temveč so prikazani na barvnem poltraku rabe energije oz. emisij CO2. Računska energetska izkaznica se lahko izda za vse stavbe (stanovanjske, nestanovanjske, obstoječe, novogradnja). Računamo s konstantno notranjo temperaturo 20°C (stanovanjske stavbe), tako lahko primerjamo stavbe med seboj. Pri samem izračunu se upoštevajo lastnosti stavbnega pohištva, sestava zunanjih sten, tal in stropov, vrsta in način ogrevanja in hlajenja, priprava tople sanitarne vode ter razsvetljava. Stavbo se uvrsti v razred energetske učinkovitosti od najboljši razred A1 (od 0 do vključno 10 kwh/m2a) do G razreda (nad 210 kwh/m2a) na podlagi letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe. Pri računski metodi izračunamo priporočene ukrepe in njihove vračilne dobe. Lastniku izračunamo, ali se bolj splača menjati fasado, okna ali menjavo kurilne naprave.

Slovenija mora zmanjšati emisije CO2, povečati delež OVE in povečati energetsko učinkovitost. Stavbe imajo v tej obvezi zelo pomembno vlogo, saj porabijo okoli 40 % končne energije v EU in so odgovorne za oddajo 35 % emisij CO2 v okolje. Za izboljšanje večje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije občanom predlagam spremljanje Javnih razpisov za nepovratne finančne spodbude za tovrstne ukrepe.

 

Vir in foto: Damjana Gligić, dipl. ing. gradb., neodvisni strokovnjak za izdelavo in izdajanje energetskih izkaznic, s pridobljeno licenco Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

GLIGIČ