• C Novo mesto
 • 20:07
 • Pon, 15.04.2024

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je temeljni dokument, ki ureja razmerje med delodajalcem in delavcem. Pogodba o zaposlitvi se sklene med delodajalcem in delavcem v pisni obliki. Veljavna je takrat, ko jo podpišeta obe stranki. Ta dokument ni zgolj formalnost, ampak ključni element, ki zagotavlja pravno varnost tako za delavca kot delodajalca.

Pogodba o zaposlitvi vsebuje določene pravice in obveznosti, ki se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela. Le-ta mora biti naveden v pogodbi. V primeru, da datum nastopa dela v pogodbi ni določen, potem se zanje šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za nedoločen ali določen čas, za polni ali krajši delovni čas. Če je delavec sklenil pogodbo za krajši delovni čas, potem ima pravice in obveznosti iz delovnega razmerja sorazmerne času, za katerega je sklenil delovno razmerje.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je prej izjema kot pravilo, za njeno uveljavitev pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Za občasno delo lahko delodajalec z delavcem sklene tudi druge vrste pogodb, kot je na primer podjemna pogodba in podobno.

Pogodba o zaposlitvi je temeljni dokument, ki ureja razmerje med delodajalcem in delavcem.

Pogodba o zaposlitvi: kaj vse mora vsebovati

Pogodba o zaposlitvi mora skladno z Zakonom o delovnih razmerjih vsebovati sledeče podatke:

 • Vključeni morajo biti podatki o obeh pogodbenih strankah z navedbo prebivališča oziroma sedeža.
 • Naveden mora biti naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela ter tudi kratek opis dela.
 • Manjkati ne sme kraj opravljanja dela in čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi. Navedeno mora biti, ali gre za polni ali krajši delovni čas, kakšen je dnevni ali tedenski delovni čas in razporeditev delovnega časa.
 • Sledi razlog, zakaj je bila pogodba o zaposlitvi sklenjena (če je bila sklenjena za določen čas). Manjkati ne sme določilo o načinu izrabe letnega dopusta.
 • Pogodba o zaposlitvi mora imeti naveden znesek osnovne plače in podatke o morebitnih drugih plačilih.
 • Vsebovati mora določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu ter o načinu izplačevanja plače.
 • Manjkati ne sme določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta.
 • Tu so še številni drugi podatki, ki jih mora vsebovati pogodba o zaposlitvi: dolžina odpovednega roka, navedba ustreznih kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov delodajalca, datum nastopa dela ter druge pravice in obveznosti v skladu z Zakonom o delovnem razmerju.

Nova pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v primeru, da se spremeni naziv delovnega mesta, kraj opravljanja dela, trajanje pogodbe o zaposlitvi ali tedenska oziroma mesečna delovna obveznost. Drugi elementi se lahko urejajo z aneksom k pogodbi o zaposlitvi. Pomembno je, da so v pogodbi jasno opredeljeni vsi elementi, da se izognejo morebitnim nesporazumom ali pravnim težavam v prihodnosti.

Veste kaj vse mora vsebovati pogodba o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi mora biti ustrezno pripravljena

Pripraviti ustrezno pogodbo o zaposlitvi, torej tako, ki ureja vsa področja za delavca in delodajalca, hkrati pa ne krši minimalnih pravic, ni enostavno pripraviti. Zato se je priporočljivo obrniti tudi na pravno pomoč.

Prav vsak delodajalec kot tudi delavec bi moral natančno poznati, kaj pogodba o zaposlitvi je, kaj iz nje izhaja ter na katere pravice je potrebno še posebej paziti. Omenili smo že, da se pogodba o zaposlitvi načeloma sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko). Ker pa postaja delo vedno bolj fleksibilno, so vedno bolj v rabi tudi pogodbe za določen delovni čas. A pozor: če v pogodbi ni določen čas trajanja, potem velja, da je takšna pogodba o zaposlitvi sklenjena za nedoločen delovni čas. Omenili bi še to, da pogodbo lahko sklene oseba, ki je dopolnila 15 let, vendar morajo biti pri tem upoštevani posebni zakonski pogoji, ki ščitijo mladoletne delavce. Sklenitev pogodbe z mlajšimi osebami je neveljavna.

V primeru krajšega delovnega časa ima delavec sorazmerno manjše obveznosti in pravice. Pogodba za določen čas se uporablja predvsem v primerih, ko je delo po naravi začasno, pri nadomeščanju odsotnih delavcev ali pri začasnem povečanem obsegu dela.

Ustrezno pripravljena pogodba o zaposlitvi je ključna za preprečevanje pravnih težav. V procesu priprave pogodbe je priporočljivo poiskati pravno pomoč, ki zagotovi, da so vsa področja ustrezno pokrita in da pogodba ne krši pravic delavcev.

Kako mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki. Če delodajalec delavcu ne izroči pogodbe v pisni obliki, je storil prekršek.

Pogodba o zaposlitvi – postopek sklenitve pogodbe

Še preden bo pogodba o zaposlitvi sklenjena, mora delodajalec poiskati ustrezne delavce.  Delodajalec, ki išče nove delavce, mora prosto delovno mesto objaviti v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh in podobno. Pri tem naj zapišemo, da ni več obvezna objava na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, čeprav zavod še vedno nudi možnost brezplačne objave. Obvezna objava na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pa še vedno velja za vse delodajalce iz javnega sektorja ter gospodarske družbe, ki so v večinski lasti države.

Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati rok za prijavo ter pogoje za opravljanje delovnega mesta. Rok za prijavo ne sme biti krajši od 3 dni. Kandidat mora delodajalcu predložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Delodajalec se odloči za najbolj ustreznega kandidata. Vse neizbrane kandidate mora o neizbiri obvestiti v osmih dneh po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom. To lahko stori pisno po navadni pošti ali preko elektronske pošte.

Delodajalec mora izbranemu kandidatu vročiti pisni predlog pogodbe najmanj 3 dni pred začetkom delovnega razmerja. Delavec ne sme pričeti z delom preden je pogodba o zaposlitvi sklenjena.

Delavec ne sme pričeti z delom preden je pogodba o zaposlitvi sklenjena.

Kdaj se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas?

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je zadnje čase zelo popularen način zaposlovanja, saj nudi večjo fleksibilnost, delodajalec pa ima do delavca manj obveznosti. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene v naslednjih primerih:

 • Kadar gre za izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja le določen čas.
 • Kadar gre za nadomeščanje odsotnega delavca.
 • Če gre za začasno povečan obseg dela.
 • Kadar se zaposli tujec, ki ima dovoljenje za opravljanje dela za določen čas.
 • Kadar gre za opravljanje sezonskega dela.
 • Kadar gre za delavca, ki sklene pogodbo za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja.
 • Kadar gre za delo, ki je projektno organizirano.
 • Kadar gre za delo, ki je potrebno v času uvajanja novih programov ali nove tehnologije.
 • Kadar gre za predajo dela.
 • In podobno.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko načeloma sklene le za obdobje 2 let. V tem času se lahko sklene tudi večje število pogodb za določen čas. Po preteklih 2 letih mora delodajalec delavca zaposliti za nedoločen čas ali pa mu pogodbe ne sme podaljšati. Če pogodbe ne bo podaljšal, ne sme zaposliti drugega delavca.

Pogodba o zaposlitvi je več kot le dokument; je osnova za zdravo in uravnoteženo delovno razmerje. Jasno opredeljene pravice in obveznosti zagotavljajo transparentnost in pravno varnost, kar prispeva k uspešnemu in zadovoljnemu delovnemu okolju. Tako delodajalci kot delavci bi morali biti dobro seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, da bi se izognili morebitnim zapletom in zagotovili harmonično delovno razmerje.

Pripravila: Monika M.

Pogodba o zaposlitvi
1 od 3
Kliknite na sliko za prikaz celotne slike.