• 13.17C Novo mesto
 • 04:33
 • Ned, 07.06.2020

Pomoč na domu

Pomoč na domu sodi med socialnovarstvene storitve. Storitev je namenjena vsem upravičencem, ki imajo zagotovljene pogoje za bivanje in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti ali invalidnosti pa se ne morejo oskrbovati oziroma negovati sami. Njihovi svojci pa vse potrebne oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Pomoč na domu

Pomoč na domu zajema različne oblike organizirane oblike pomoči in podpore. S takšno obliko pomoči se ljudem za določen čas nadomesti potrebo po tem, da bi šli v kakšno institucionalno varstvo. Storitev se seveda prilagodi potrebam upravičenca, zajema pa pomoč pri vsakodnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč kot tudi pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.    

Vsaka občina je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na domu. Tako občina izbere izvajalca storitve in da soglasje k ceni storitve. Po zakonu se pomoč na domu financira iz proračuna občine in to vsaj v višini 50 odstotkov stroškov.

Pomoč na domu – upravičenci do oskrbe

V nadaljevanju si poglejmo, katere osebe so upravičene do socialne oskrbe.  Zakon pravi takole:

 • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

  Pomoč na domu

Pomoč na domu – kako vam lahko pomagajo

Različni zavodi za pomoč na domu se trudijo, da izpolnijo svoje poslanstvo in pomagajo vsem, ki so pomoči potrebni. Njihovo delo temelji na strokovnem pristopu do upravičenca. Tako na mesečni ravni oskrbijo različne posameznike, ki trpijo zaradi kronične bolezni, invalidnosti ali pa starostne oslabelosti. Zavzemajo se za individualen pristop do vsakega posameznika, zato z njim in z njegovimi svojci izdelajo osebni načrt storitev, ki jih izvajajo. Sem sodijo že omenjena pomoč pri različnih delih v gospodinjstvu, pri higieni in tako naprej. Pomoč seveda poteka na domu upravičenca.

Kaj obsega pomoč na domu?

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

  Pomoč na domu

Kader, ki je zaposlen v ustanovah za pomoč na domu, se stalno izobražuje, na področju oskrbe in kvalitete opravljenih storitev pa stalno uvajajo različne novosti. Ustanove sodelujejo tudi z drugimi ustanovami, med drugim s Centrom za socialno delo, Fakulteto za socialno delo, Patronažno službo, Slovensko filantropijo in tako naprej. Le-tako lahko zagotavljajo celosten, odgovoren in profesionalen odnos do uporabnikov storitev. Pomoč na domu se izvaja vse dni v tednu, različno število ur, pri tem pa se pomoč prilagodi in uskladi s potrebami posameznika.

Storitev pomoč na domu se lahko začne na zahtevo upravičenca ali pa njegovega zastopnika (družina, prijatelji,…). Lahko pa se prične tudi na predlog strokovne (zdravstvene ali socialne) službe. V vsakem primeru se storitev najprej predstavi po telefonu, kjer poteka informativni pogovor o potrebah in željah v zvezi s pomočjo na domu. Nato upravičenca socialna delavka obišče tudi na domu, kjer se podrobno pogovori o izvajanju pomoči. Podpiše se dogovor o izvajanju pomoči na domu.

Pomoč na domu

Cena za pomoč na domu

Cena ure socialne oskrbe je odvisna od občine, v kateri ima upravičenec kraj prebivališča, saj se višine subvencij občin razlikujejo. Če pa je finančno stanje upravičenca takšno, da storitve sam ne more plačevati, se lahko obrne na Center za socialno delo. Tam poda vlogo za oprostitev plačila. Ta oprostitev je lahko delna ali v celoti.