• 18.36C Novo mesto
  • 16:28
  • Tor, 29.09.2020

Katere subvencije so na voljo podjetnikom ob pojavu koronavirusa?

Koronavirus ni zatresel le našega običajnega ritma življenja, temveč tudi naš gospodarski in ekonomski sistem. Najbolj bo trpel turizem in številne storitvene dejavnosti, na udaru pa bodo tudi mnogi samostojni podjetniki, ki se v teh dneh sprašujejo, kako naprej. Spodaj ponujamo nekatere odgovore o vaših pravicah ter zadnjih ukrepih s strani Ministrsteva za delo, družine in socialne zadeve in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače

V pripravi je novi Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki je predmet sodelovanja med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; novi zakon bo zaradi nujnosti položaja obravnavan po nujnem postopku.

Poleg tega Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s SID banko in Slovenskim podjetniškim skladom že dela na pripravi novih finančnih produktov, ki bi lahko podjetjem olajšali spopadanje s škodo, nastalo zaradi pojava koronavirusa. Na Ministrstvu tudi zagotavljajo prilagodljivost pri izvajanju obstoječih pogodb o sofinanciranju,  če bi nastali položaj otežil izvajanje projektov, pomoč podjetjem na področju internacionalizacije, povečanje sredstev za pomoč podjetjem v težavah, pomoč podjetjem z urejanjem dela na domu v primeru karantene, predlog odloga plačila davčnih obveznosti zaradi zmanjšanja likvidnosti podjetij, ukrepe s področja turizma, ter aktivacijo pri sprejemanju ukrepov na ravni EU.

Kaj čaka mala in velika podjetja

Za ublažitev posledic COVID-19 so bile v sodelovanju s SID banko in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) pripravljene tudi nove kreditne linije SID in SPS; SID za večja in SPS za manjša podjetja.

Slovenski podjetniški sklad

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom pripravlja vrsto ukrepov za pomoč mikro, malim in srednje velikim podjetjem: skupna okvirna višina sredstev je 115 milijonov EUR. Sredstva bodo razporejena različno: del bo namenjen novim hitrim likvidnostnim kreditom SPS, del odpravi težav mikro, malih in srednje velikih podjetij zaradi koronavirusa ter del obstoječim garancijam za zavarovanje bančnih kreditov, prvenstveno namenjenih za nove investicije ter s prilagoditvijo za financiranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa. Ta sredstva bodo v celoti na trgu na voljo od marca 2020 naprej.

Na voljo bodo naslednje vrste kreditov: novo oblikovani hitri likvidnostni krediti za MSP za blažitve posledic koronavirusa v višini kredita od 25.000 EUR do 125.000 EUR za namen odprave likvidnostnih krčev na različnih področjih poslovanja, že obstoječe garancije za MSP-je za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero s področja investicij (do 1 mio EUR kredita) oz. s prilagoditvijo financiranja tudi obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa (do 100.000,00 EUR kredita), ter že obstoječi mikrokrediti na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za mikro, mala in srednja podjetja. Podjetje lahko prejme 2 x po 25.000,00 EUR v enem letu, financirajo pa se različna obratna sredstva oz. tekoče poslovanje podjetij. Na voljo je 10 milijonov EUR, razpis pa je že objavljen; naslednje odpiranje vlog je 10. 4. 2020.

Več informacij lahko pridobite tudi na spletni strani SPS., in na spletni strani Republike Slovenije, GOV.SI.

SID banka

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v sodelovanju s SID banko MSP in velikim podjetjem ponudilo finančne produkte v skupni višini 800 milijonov EUR, od tega za 200 milijonov EUR novih oz. prilagojenih produktov ter za 600 milijonov EUR obstoječih produktov. S temi sredstvi bodo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij; namen je pokriti zlasti področje posojil od 100.000,00 EUR do 7 milijonov EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 milijonov EUR.

Posojila bodo na voljo od aprila 2020 dalje.

Več informacij lahko pridobite tudi na spletni strani SID banke oz. na tel.: 01/200 74 80 ali 01/200 75 14 ter preko e-naslova: [email protected], pa tudi na GOV.SI.

Kaj vam pripada, če morate zaradi karantene delati od doma? 

Obstoječi Zakon o delovnih razmerjih delodajalcem omogoča določeno prilagodljivost; v praksi to pomeni, da je mogoče delo organizirati bodisi na domu ali pa delavce začasno napotiti na čakanje na delo. Kot že rečeno zgoraj, se pripravlja nov predlog interventnega zakona, ki bo predstavljal dopolnitev obstoječim rešitvam; cilj je blaženje negativnih posledic korona virusa.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svoji spletni strani že objavilo obsežna pojasnila v zvezi z novonastalim položajem; najdete jih lahko pod naslovom “OPRAVLJANJE DELA NA DOMU in ODREJANJE DRUGEGA DELA: pravice in obveznosti delodajalca in delavca pri opravljanju dela na domu in odrejanju drugega dela“. V pojasnilih lahko med drugim preberemo, kaj se zgodi z vašimi prihodki, če morate zaradi karantene ostati doma.

V katerih primerih lahko zdrave osebe dobijo nadomestilo plače:

Zdrave osebe, ki niso v karanteni, nimajo pravice do odsotnosti od dela, razen če jim delodajalec odredi, da naj ostanejo doma; v tem primeru je delavec upravičen do nadomestila s strani delodajalca, in sicer mora prejeti enako plačilo, kot bi ga sicer prejel za svoje delo v običajnih okoliščinah.

Zdrave osebe, ki so bile v tesnem stiku z okuženimi, in jim je bila odrejena odločba o karanteni, so upravičene do nadomestila plače s strani delodajalca po predpisih s področja o delovnih razmerjih.

Kaj pa v primeru izolacije zaradi okužbe s koronavirusom?

V primeru, da vam zdravnik odredi izolacijo, imate zavarovanci pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela od 1. dne dalje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 90% od osnove. Osebni zdravnik vam mora izdati bolniški list, izolacija pa se lahko izvaja bodisi v bolnišnici ali doma.

Če ste v dvomu, je tukaj nekaj uporabnih kontaktov:

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: 01 369 77 08

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Inšpektorat RS za delo
Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana
Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: 01 280 36 60

Kaj pa bo z odlogom plačila davkov podjetij?

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj pišejo takole: “V primeru grozeče hujše gospodarske škode zaradi posledic koronavirusa ali proti predložitvi primernega zavarovanja (brez izkazovanja hujše gospodarske škode) se poslovni subjekti lahko poslužijo obstoječih ugodnejših načinov poplačila davčnih obveznosti, skladno z veljavnim Zakonom o davčnem postopku, in sicer odloga plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov.“ Pravila se razlikujejo glede na tip poslovnega subjekta: “p.o. brez omejitev/s.p.-ji in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pa le za davke, ki so povezani z opravljanjem njihove dejavnosti (npr. DDV, NUSZ za poslovne prostore)“.

Poslovni subjekti morajo vložiti ustrezno vlogo pri tistem finančnem uradu, kjer so vpisani v davčni register, ali pa jo izpolnijo preko portala eDavki. Vloga se lahko vloži kadarkoli od nastanka davčne obveznosti do njenega poplačila, vendar je priporočeno, da se vloži čim prej, še pred potekom roka za plačilo davka.

Več informacij je na voljo tudi na spletni strani Finančne uprave.

Bodite pozorni tudi na naslednja dejstva:

  • “za čas, ko je odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davkov ali neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti;
  • Če davčni zavezanec ne plača obroka v roku (ali ga plača le delno), z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki;
  • z vložitvijo vloge se postopek davčne izvršbe ne zadrži. Davčna izvršba se zadrži le v primeru, če je izdana odločba, s katero se obročno plačilo oz. odlog plačila davka odobri.“ (GOV.SI)

Kakšni so predvideni ukrepi na področju turizma?

Zaradi koronavirusa bodo najbolj trpela majhna podjetja, ki nimajo prihrankov in morajo neprenehoma poslovati; začasna ustavitev turizma jih bo tako najbolj prizadela.

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bodo prejemnicam sredstev na osnovi javnega razpisa za dvig kompetenc predlagali, da izvedejo usposabljanja s področja kriznega managementa. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo skupaj s Slovensko turistično organizacijo (STO) tudi pripravilo dopis za tujo javnost, da je Slovenija varna in zdrava destinacija, primerna za turistični oddih.

Tudi STO je pripravila vrsto ukrepov, med najpomembnejšimi sta sledeča:

  • objavila je spremembo dveh javnih razpisov za sofinanciranje promocijskih aktivnosti slovenskih turističnih podjetij z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. Skupna vrednost razpisov znaša 2 milijona evrov.
  • povečala je sredstva za promocijo za slovenske turistične agencije/organizatorje potovanj (sedaj je agencijam na voljo 200.000 EUR, dodanih je bilo dodatnih 70.000 EUR).

Na spletni strani www.slovenia.info si lahko preberete tudi aktualne informacije v zvezi s pomočjo turizmu, za več informacij s strani STO pa se lahko obrnete tudi na: [email protected].

Podaljšanje rokov za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Pred dvema dnevoma, v sredo, 18. 3. 2020, je vlada določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, ki bo obravnavan v državnem zboru po nujnem postopku. Namen zakona je s podaljšanjem rokov za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil razbremeniti podjetnike na področju administracije v času, ko se ti spopadajo s posledicami COVID-19.

Kaj to pomeni v praksi?

Rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) se je zamaknil z 31. marca na 31. maj 2020. Zamaknjen je tudi skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer do najpozneje 30. junija 2020; posledično se tudi davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.

Veliko sreče in zdravja!

A. K.

Vir informacij: www.gov.si

Vir fotografij: Unsplash

Katere subvencije so na voljo podjetnikom ob pojavu koronavirusa?
1 od 3
Kliknite na sliko za prikaz celotne slike.