• 2.84C Novo mesto
  • 19:22
  • Tor, 19.01.2021

Pomoč na domu – kdaj pride v poštev?

Pomoč na domu je v prvi vrsti namenjena pretežno starejšim. Ti živijo na svojem domu, vendar pa se zaradi različnih okoliščin in bolezni, ki so povezane z njihovo starostjo ne morejo oskrbovati in negovati sami. Prav tako v mnogih primerih tega ne morejo narediti tudi njihovi svojci ali sosedje. S pomočjo, ki se lahko nudi na domu se tako nadomesti potreba po tem, bi bilo potrebno posamezniku iti v katerokoli institucijo za starejše in lahko ostane v domači oskrbi. Storitve pomoči na domu so omejene na 20 ur tedensko.

Pomoč na domu lahko obsega različne vrste pomoči. Te so:

  • Pomoč pri temeljnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, hranjenju, opravljanje osnovnih življenjskih potreb).
  • Gospodinjska pomoč (prinašanje obrokov hrane ali kuhanje, nabava živil, pomivanje posode, čiščenje bivalnega prostora, odnašanje smeti, postiljanje…).
  • Pomoč ohranjanja socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z ljudmi iz okolja, sorodniki, spremljanje upravičenca, ki potrebuje pomoč na domu pri opravljanju raznih obveznosti in podobno).
Pomoč na domu

Pomoč na domu je namenjena predvsem starejšim.

Kdo je upravičen za pomoč na domu in kdo jo opravlja?

Za  pomoč na domu so upravičene osebe, ki so stare nad 65 let. Prav tako morajo imajo tudi druge pogoje. Med njimi so spodaj našteti:

  • Osebe, ki imajo potrjen status invalidnosti
  • Osebe, ki so duševno in telesno prizadete ter jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege
  • Kronično bolne osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, ki nimajo statusa invalida vendar so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči druge osebe nesamostojne življenja na svojem.
Pomoč na domu

Do pomoči na domu so upravičene osebe, ki so stare nad 65 let.

Pomoč na domu je sicer v pristojnosti občin. Občina tudi izbere izvajalca v »okviru socialne mreže javne službe«. Informacije o izvajalcih storitev pomoči na domu  se lahko dobijo tudi po različnih centrih za socialno delo po državi. Občine lahko pomoč na domu sofinancirajo najmanj v višini 50%. Povprečna cena storitve znaša med 5 in 6 evrov na uro. Pomoč na domu opravljajo zasebne službe, zasebniki in pravne osebe, ki imajo v ta namen tudi dovoljenje za delo oziroma tako imenovano koncesijo, ki jo pridobijo za javnem razpisu. Koncesija je pomembna tudi zaradi tega, ker del celotnih stroškov storitev, najmanj polovico, financirajo občine. Občine delno sofinancirajo pomoč na domu in višina zneska je odvisna od tega koliko ur pomoči se nudijo in kolikšen je obseg dela. Na centru za socialno delo pa se lahko zaprosi tudi za oprostitev plačila, če je oseba, ki potrebuje pomoč na domu v slabem finančnem stanju in to tudi potrdi. Prav tako pomoč na domu opravljajo tudi prostovoljci. Prostovoljstvo je delo, ki ga vsak posameznik opravlja po svobodni izbiri in brez pričakovanj materialnih koristi. Namenjeno je za družbeno dobro koristno delo. Prostovoljci lahko pridejo v poštev predvsem za osebe, ki so osamljene in potrebujejo pomoč prostovoljca oziroma prostovoljke. Subvencionirana pomoč na domu sicer stane uporabnika od štiri do šest evrov na uro ali tudi več, kar se zgodi predvsem v času vikenda, odvisno je tudi koliko je pripravljena sofinancirati občina. Uporabnikom pa ne pripada več kot 20 ur na teden, kar seveda marsikomu ne zadošča. Dodatne ure si tako krijejo iz svojega žepa. Ekonomska cena za uro pomoči je precej višja in sicer tudi do 18 evrov.

Pomoč na domu

Pomoč na domu pride tako v poštev tako v socialnem smislu kot tudi v gospodinjskem in tudi drugih.

Osamljenost starejših je v sodobnem času velik izziv

Marsikateri svojec za svojega družinskega člana išče koga, ki bi mu delal družbo, saj je osamljenost v sodobni družbi velik izziv, ki se sicer ne tiče zgolj starejših ljudi, toda starejši pa so vseeno tisti, na tem področju čutijo še večji primanjkljaj. Veliko ljudi je čedalje bolj osamljenih in nimajo zadovoljenih niti osnovnih potreb po bližini sočloveka. V ta namen pridejo v poštev ljudje, ki so na tak ali drugačen način pripravljeni priskočiti na pomoč. Pomoč na domu pride tako v poštev tako v socialnem smislu kot tudi v gospodinjskem in tudi drugih. Mnogo pa jih tudi ne ve, da se da dobiti pomoč na domu tudi v namen »lajšanja osamljenosti« oziroma v socialne namene. Že lep čas za starejše niso na voljo zgolj patronažne sestre in pa domovi za starejše, temveč je na voljo tudi pomoč na domu. Seveda pa je pomoč na domu dobrodošla tudi ko oziroma, če osebe opešajo ali pa niso več toliko v kondiciji, da bi se lotevale takšnih in drugačnih opravil, ki so vsakdanje narave, pride pomoč na domu zelo v poštev. Država sofinanciranje družinam, ki potrebujejo pomoč na domu oziroma svojcem ne nudi, temveč je to nalogo preložila na občinska ramena. Izvaja zgolj redne nadzore opravljanja storitev. V prihodnje bi lahko bilo malce sprememb tudi na tem področju. Pomoč na domu je vsekakor lahko poleg dobrega dela za sodržavljane tudi odlična poslovna priložnost za vse tiste, ki se morda želijo tudi samozaposliti in imajo v sebi človeško toplino, čut in skrbnost, ki jo lahko podelijo tudi v tovrstne namene.

 Avtor: M.S.

Fotografije: Pixabay