• C Novo mesto
  • 14:42
  • Tor, 30.05.2023

Podelili prve certifikate Zaupanja vreden upravnik

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) – Zbornici za poslovanje z nepremičninami so aprila začeli podeljevati certifikate Zaupanja vreden upravnik. Do konca meseca aprila je izpolnjevanje strogih pogojev za pridobitev certifikata izkazalo 11 gospodarskih družb, ves čas pa prejemajo tudi nove vloge.

S pomočjo certifikata bodo skušali v panogi vzpostaviti objektivno in merljivo razlikovanje med bolj in manj kakovostnimi upravniki oziroma tistim, ki izpolnjujejo stroge pogoje, priznati višjo raven kakovosti pri opravljanju storitev. Certifikat v bistvu dokazuje, da je upravnik sposoben izvajati ponujene storitve in lahko varno upravlja nepremičnino in finančna sredstva.

Prvi cilj certifikata je tako že znotraj panoge postaviti standarde, ki jih morajo pri svojem poslovanju dosegati upravniki. Po dobrem mesecu podeljevanja pri GZS ugotavljajo, da so na dobri poti, saj je certifikat kot primeren način dvigovanja kakovosti storitev in s tem ugleda panoge prepoznalo veliko gospodarskih družb. To je nedvomno predpogoj, da bodo njegovo dodano vrednost spoznali tudi končni naslovniki – etažni lastniki.

Drugi, še pomembnejši cilj certifikata je njegova neposredna uporabnost za etažne lastnike, saj jim bo lahko v pomoč pri izbiri upravnika. Njegov imetnik bo namreč preverjeno usposobljen za kakovostno opravljanje storitev upravljanja in bo izpolnjeval visoke standarde v dejavnosti. Učinki certifikata bodo v tem smislu vidni šele čez nekaj let, a etažni lastniki že prepoznavajo njegov pomen. Številni odgovorni etažni lastniki že v tem trenutku ob izbiri upravnika preverjajo pretežno enake pogoje oziroma kriterije. Certifikat jim bo delo lahko še olajšal, saj bodo že seznanjeni z upravniki, ki izpolnjujejo najpomembnejše pogoje, s čimer bo njihovo odločanje še enostavnejše.

Glavne zahteve za pridobitev certifikata

Certifikat zaupanja vreden upravnik bo lahko pridobila organizacija ali podjetnik posameznik na podlagi izpolnjevanja nekaterih zahtev in standardov. Z vsakoletnim ponovnim dokazovanjem, da te zahteve še vedno izpolnjuje, ga bo imetnik lahko tudi ohranjal. Podjetje, ki se ukvarja z upravljanjem nepremičnin, bo moralo za pridobitev novega certifikata izpolnjevati tri ključne zahteve: poslovati mora v skladu z zakonsko ureditvijo, vzpostavljene mora imeti razmere za strokovno delo, kakovost in varnost.

Kaj našteto pomeni v praksi? Najprej mora biti zaupanja vreden upravnik registriran za opravljanje dejavnosti Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi. Ne sme biti v postopkih prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in ne sme mu biti izdana sodna ali druga odločba, ki zahteva prenehanje poslovanja. Direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem gospodarskega subjekta in zoper njega in gospodarski subjekt kot pravno osebo ne sme biti uveden kazenski postopek.

Ob podeljevanju certifikata je pozornost usmerjena tudi na delovne razmere. Zato je za pridobitev certifikata pomembno, da je pri upravniku v rednem delovnem razmerju vsaj ena oseba, upravnik samostojni podjetnik posameznik pa mora biti obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas. Tudi primerna stopnja izobrazbe in ustrezne izkušnje so nujni pogoj, da lahko lastniki nepremičnin pričakujejo korektno izvedbo odločitev, ki so jih sprejeli o upravljanju stavb. Zaupanja vreden upravnik z zaposlenimi ali s pomočjo dolgoročnih pogodb z zunanjimi izvajalci zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo izvajalcev posameznih tehnično-strokovnih, finančno-računovodskih in pravno-premoženjskih nalog. Pomembno je tudi, da upravnik zagotavlja redno izobraževanje oz. usposabljanje svojih sodelavcev za vsa področja storitev upravljanja. Poznavanje predpisov, tehničnih normativov in standardov, ki se dnevno spreminjajo, lastnikom zagotavlja, da bodo naprave in oprema ter stavbe imele ustrezno in pravočasno zagotovljene in izvedene vse predpisane in zahtevane aktivnosti.

Lastniki morajo biti na varni strani, zato je pomembno, da dober upravnik jamči za varnost upravljanja njihove nepremičnine in sredstev z zagotovitvijo bodisi kapitalske ustreznosti bodisi zavarovanja poslovne odgovornosti ali kombinacije obeh.

Poleg tega je ključno, da zaupanja vreden upravnik z neodvisnimi dokazili zagotavlja, da je knjiženo stanje rezervnega sklada skladno s stanjem na transakcijskem računu. Tako je transparentno in brez dodatnih stroškov za lastnike zagotovljena resničnost informacije o dejanskem stanju sredstev rezervnega sklada.

Za delitev stroškov upravljanja mora upravnik uporabljati ustrezno programsko opremo, ki zagotavlja potrebno kakovost storitev razdeljevanja in knjigovodenja stroškov ter varnost osebnih podatkov lastnikov oziroma uporabnikov in njihovo obdelavo, ki jih za potrebe izvajanja storitev upravnik vodi in vzdržuje.

Imetnik certifikata Zaupanja vreden upravnik mora imeti vzpostavljen sistem preverjanja zadovoljstva uporabnikov, kar mu bo dalo podlago za izboljševanje storitev, ki jih zagotavlja.

Združenje upravnikov nepremičnin pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami je na polje vzpostavljanja kakovostnega razlikovanja med ponudniki storitev upravljanja poseglo v odsotnosti ustrezne zakonske ureditve pogojev za opravljanje dejavnosti, na kar v združenju opozarjajo že dolgo. S certifikatom so tako tudi drugim deležnikom poslali signal, da je za vzpostavitev reda v panogi nujno postaviti pogoje, ki jih morajo izvajalci storitev izpolnjevati. Upajo, da bo temu sledila tudi zakonodaja, s čimer bi še prispevali k zmanjšanju posameznih neželenih ekscesnih primerov, ki smo jim bili priča v preteklosti.

Na GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami si bodo za to prizadevali tudi s stalnim razvojem in nadgradnjo certifikata. Ta je namreč živa stvar. Tudi v prihodnje bodo prisluhnili vsem deležnikom in upoštevali smiselne predloge za dopolnitev pogojev za pridobitev certifikata. Ta mora namreč postati eno od ključnih orodij za dokazovanje kakovosti na področju upravljanja nepremičnin. Upajo, da ga bodo v tem smislu prepoznali tudi javni naročniki ob izbiri izvajalcev storitev, kar bi še prispevalo k njegovi teži in pomenu.

Novi certifikat bo lastnikom v oporo pri ocenjevanju upravnikov. Seveda pa v ničemer ne omejuje njihovih odločitev, kako in s kom bodo imeli urejeno upravljanje. Bo pa zagotovo upravnike motiviral, da svoje storitve in urejenost poslovanja ustrezno vzdržujejo.

Povzeto po članku Boštjana Udoviča