• C Novo mesto
  • 13:34
  • Sob, 27.11.2021

Sevniška občina lani uspešno

Na Gradu Sevnica je v sredo potekala 28. redna seja občinskega sveta. Prvi del seje je bil namenjen seznanitvi s poslovanjem javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.

 

SEVNICA – Letno poročilo za leto 2013 je predstavil direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč, v predstavitvi pa poudaril uspešno zaključenost poslovnega leta z doseženimi cilji na vseh segmentih obveznih gospodarskih javnih služb: oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Velik del aktivnosti podjetja je bil v letu 2013 namenjen tudi tržni dejavnosti, ki predstavlja podporo obveznim službam, saj je bil, poleg več manjših ureditev, uspešno izveden velik projekt gradnje vodovodnih sistemov na levem bregu Save. Občinski svet je s soglasno sprejetim sklepom izrazil strinjanje, da je Komunala Sevnica v letu 2013 izpolnila vse poslovne cilje.

Prav tako je uspešnost poslovanja v letu 2013 predstavila direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Zavod je na vseh področjih – kulturi, športu, turizmu in mladinskih dejavnostih – dosegel pričakovane rezultate z izvajanjem rednih dejavnosti in jih tudi nadgradil, kot dober lastnik korektno upravljal z javnimi objekti ter nudil tehnično pomoč in podporo društvom.

Obravnavana sta bila tudi poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 2013 ter Poslovni in finančni načrt podjetja za leto 2014, kar je članom sveta predstavil direktor Anton Krajnc. Po tem, ko se je Plinovod Sevnica v lanskem letu soočal z zaostreno tržno situacijo na področju prodaje plina, je iz finančnih dokumentov razvidna dosežena finančna vzdržnost. Poslovanje je stabilno, kar omogoča premislek o nadaljnjih preudarnih strateških usmeritvah. Občinski svet se je z obema poslovno-finančnima dokumentoma seznanil in predlagal, da se na eni od naslednjih sej temeljiteje obravnava možnost združitve Plinovoda s Komunalo oziroma dolgoročnejšega poslovanja in strategije razvoja Plinovoda.

Drugi vsebinski sklop seje je bil vezan na prostorsko načrtovanje. Člani sveta so obravnavali in potrdili stališča do pripomb in predlogov, ki so bili podani v času javne obravnave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti. Naslednja faza v postopku izdelave OPPN je tako pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Na podlagi novega občinskega prostorskega načrta in državne zakonodaje, pa tudi številnih investicij v komunalno infrastrukturo, je potrebno izdelati nov Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sevnica, katerega prva obravnava je potekala na seji sveta. Odlok opredeljuje program opremljanja in temelje za izračun komunalnega prispevka, ki veljajo za celotno območje občine. Usmeritev Občine Sevnica je ohranitev dosedanjega sorazmernega izračuna prispevka, v odloku pa so med drugim predvidene olajšave za gospodarsko gradnjo ter velike industrijske in kmetijske objekte. Člani sveta so v razpravi podali precej pobud, ki bodo s strani strokovnih služb analizirane do naslednje obravnave odloka.

Župan je člane sveta na seji seznanil z aktualno problematiko pri projektu gradnje optičnega omrežja, ki ga je občina Sevnica – v javno-zasebnem partnerstvu – uspešno zgradila skupaj še s šestimi dolenjskimi občinami. Projekt je fizično in finančno zaključen, vršijo se še posamični priklopi. Občinam je, po že uspešno zaključenem projektu, očitana postopkovna napaka v fazi izbora zasebnega partnerja. Člani občinskega sveta so se seznanili s stanjem ter podpirajo občino in konzorcij pri iskanju primerne rešitve.

Občina Sevnica