• C Novo mesto
  • 03:43
  • Sob, 13.08.2022

Znanje – potencial posameznika in družbe

Univerza v Novem mestu bo s sodobnimi in trgu prilagojenimi programi nepogrešljiv partner tudi v prihodnje.

NOVO MESTO – Fakultete ustanoviteljice Univerze v Novem mestu se ponašajo z 20-letno tradicijo visokošolskega izobraževanja v Jugovzhodni regiji. S sodobnimi in individualiziranimi pristopi poučevanja ter potrebam trga prilagojenimi študijskimi programi prve, druge in tretje bolonjske stopnje so se znale pravočasno odzvati na potrebe gospodarstva in negospodarstva ter tako pomembno prispevale h gospodarski aktivnosti regije in Slovenije kot celote. Univerza v Novem mestu bo s sodobnimi in trgu prilagojenimi programi nepogrešljiv partner tudi v prihodnje.

Študij na programih Univerze v Novem mestu je v celoti osredotočen na pridobivanje kompetenc, ki jih sodobni čas zahteva od prihodnjih zaposlenih. Fakultete namreč nudijo obstoječim in bodočim študentom programe s študijskih področij, ki so zanimivi za študente, in sicer programi s področij ekonomije, informatike, poslovnih in upravnih ved, s področij strojništva, tehnike in proizvodne tehnologije ter področij zdravstva, sociale in fizioterapije. Redni študij na programi prve stopnje, z izjemo fizioterapije, je brezplačen.

Programi zavodov so aktualni tudi za gospodarski in negospodarski sektor JV Slovenije in širše, s katerimi fakultete intenzivno sodelujejo. Nepogrešljiv sogovornik je Univerza v Novem mestu tudi na področju znanstveno-raziskovalnega dela, v katerega intenzivno vključuje tudi študente, ki si s tem izboljšajo svoje možnosti zaposlitve. Poleg tega je prednost študija na Univerzi v Novem mestu tudi delo v manjših skupinah, možnost mednarodnih izmenjav, povezovanje z gospodarstvom prek okroglih miz in gostujočih predavanj strokovnjakov iz prakse, vključevanje študentov v inovacijske projekte in karierno usmerjanje prek kariernega centra.

Diplomanti fakultet univerze so zaposleni na srednjih in višjih vodstvenih delovnih mestih v najuspešnejših slovenskih in tujih podjetjih ter v negospodarstvu, s čimer novoustanovljeno Univerzo v Novem mestu postavljajo ob bok uglednih mednarodnih izobraževalnih institucij.

Univerza v Novem mestu bo še naprej vzpostavljala kakovostne povezave z domačimi in tujimi visokošolskimi institucijami in subjekti z gospodarstva in negospodarstva. Glede na potrebe slednjega pa bo posodabljala obstoječe študijske programe ter razvijala nove. Članice Univerze v Novem mestu z izvajanjem pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela pomembno prispevajo h krepitvi in usposobljenosti državljanov za osebni razvoj, poklicno kariero in aktivno državljanstvo.

Fakulteta za ekonomijo in informatiko bo v študijskem letu 2019/20 izvajala študijska programa prve stopnje Upravljanje in poslovanje (VS) ter Poslovna informatika (VS) – redni in izredni študij ter študijski program druge stopnje Upravljanje in poslovanje – izredni študij. S poudarkom na praktičnih vsebinah in preučevanju ter reševanju konkretnih primerov iz gospodarstva in negospodarstva programa prve stopnje študentom omogočata aplikativno poslovno znanje in jih usposobita za takojšnjo konkretno praktično uporabo analitičnih postopkov, strokovnih poslovnih znanj in informacijskih spretnosti. Diplomanti študijskega programa druge stopnje lahko s pridobitvijo ustreznih kompetenc prevzemajo odgovornost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov.

 

Fakulteta za poslovne in upravne vede bo v študijskem letu 2019/20 izvajala študijski program druge stopnje Poslovna ekonomija – izredni študij in študijski program tretje stopnje Poslovna ekonomija – izredni študij. Študijska programa sta zasnovana tako, da omogočata enakovredno vključevanje v izobraževanje ali v zaposlitev kjerkoli v Evropi. Program druge stopnje omogoča nadaljevanje študija na tretji stopnji in v programih vseživljenjskega učenja, ki so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju ter posodabljanju že pridobljenega znanja. Diplomanti fakultete bodo pomemben generator razvoja in napredka v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave v regiji.

 

 

Fakulteta za zdravstvene vede bo v študijskem letu 2019/20 izvajala študijska programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS) – redni in izredni študij in Fizioterapija (VS) – izredni študij, študijska programa druge stopnje Vzgoja in menedžment  v zdravstvu – izredni študij, Integrirana zdravstvena in socialna oskrba – izredni študij ter študijski program tretje stopnje Edukacija in menedžment v zdravstvu. Program prve stopnje Zdravstvena nega je usklajen z Evropsko direktivo za regulirane poklice, kar pomeni, da je diploma veljavna brez nostrifikacije v vseh državah Evropske unije. Pri izvajanju kliničnega usposabljanja sodelujemo z zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi v naši regiji, pa tudi iz drugih regij, iz katerih prihajajo naši študenti. Od jeseni dalje bomo izvajali tudi novi študijski program Fizioterapija, ki omogoča pridobivanje kompetenc v skladu z odredbo o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti. Diplomanti obeh programov lahko nadaljujejo študij na drugi in tretji stopnji. Poklica diplomirane medicinske sestre oz. diplomiranega zdravstvenika ter diplomiranega fizioterapevta sta atraktivna poklica, saj dajeta možnosti zaposlovanja na novih delovnih mestih, ki se odpirajo zaradi staranja prebivalstva, povečevanja kroničnih obolenj in tudi prevzemanja novih nalog v celostni obravnavi posameznika v družbi.

Fakulteta za strojništvo bo v študijskem letu 2019/20 izvajala študijski program prve stopnje Tehnologije in sistemi (VS) – redni in izredni študij, študijski program druge stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu – izredni študij ter študijski program tretje stopnje Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu – izredni študij. Program je namenjen pridobivanju znanja na področju strojništva s poudarkom na računalniško podprtem inženiringu in virtualnem prototipiranju, 3D tiskanju in 3D skeniranju, avtomatizaciji in robotiki, učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije ter procesnem inženirstvu. Osnovni cilj študija na prvi stopnji je pridobiti kakovostno znanje za uporabo v praksi ali za nadaljevanje študija na drugi in tretji stopnji. Sodobni načini študija z uporabo modernih pripomočkov omogočajo uporabo metod, ki spodbujajo osebni kontakt med študentom in visokošolskim učiteljem ali asistentom.

Fakultete vabijo a informativne dneve za prvo stopnjo, ki bodo v petek, 15. 2. 2019, ob 10. in 16. uri ter v soboto, 16. februarja 2019, ob 10. na sedežu univerze v Novem mestu, Več informacij o programih in delu fakultet najdete na https://uni-nm.si/sl/vpis/.

Prijave na programe prve stopnje so možne od : 12. februarja do 18. marca 2019 (prijava – eVŠ).