• C Novo mesto
 • 17:51
 • Pon, 25.09.2023

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja od A do Ž

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja prav gotovo pozna že vsak. Pa je temu res tako ali poznamo le njen naziv in osnovno nalogo? Ali veste, kaj vse krije evropska kartica? Koliko časa velja evropska kartica zavarovanja in kaj se zgodi, če ste jo naročili in je še niste dobili dostavljene? V tem prispevku bomo preiskali vse skrite kotičke, ki se tičejo te slavne evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Kaj je evropska kartica zavarovanja?

Verjetno že veste, a vseeno. Evropska kartica je dokument, ki vam ga izda ZZZS. Evropska kartica potrjuje, da ste upravičeni do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini. Je brezplačna.

Z evropsko kartico uveljavljate pravico do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so zavarovane v skladu z zakonodajo države, kjer začasno prebivate.

Certifikat je začasno nadomestno potrdilo

Certifikat je začasno nadomestno potrdilo za evropsko kartico. Certifikat ima omejeno obdobje veljavnosti: največ 90 dni. S certifikatom lahko uveljavljate zdravstvene storitve med začasnim bivanjem v tujini na enak način kot z evropsko kartico.

Opozorilo ZZZS: Izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo le certifikat v papirni obliki.

Certifikat lahko naročite preko spletnega obrazca, na enak način kot evropsko kartico. Če izpolnjujete pogoje za izdajo evropske kartice, boste po pošti prejeli evropsko kartico, na vpisani elektronski naslov pa certifikat v PDF obliki z obdobjem veljavnosti največ 3 mesece. Če imate še veljavno evropsko kartico, boste ob oddaji naročila prejeli le certifikat v PDF obliki (ob pogoju, da izpolnjujete pogoje za izdajo certifikata).

Certifikat lahko naročite tudi osebno, na območni enoti ali izpostavi ZZZS z veljavno slovensko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Kje velja evropska kartica?

Za potovanje v države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Združeno kraljestvo, Švico, Republiko Severno Makedonijo, Republiko Srbijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino ali Avstralijo pridobite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

V teh državah lahko z evropsko kartico uveljavljate zdravstvene storitve pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Koliko časa velja evropska kartica?

Evropska kartica se izda z veljavnostjo najmanj 30 dni in največ 1 leto, odvisno od veljavnosti vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Upokojencem in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta, če niso sami zavarovanci, se evropska kartica izda za 5 let oziroma do dopolnjenega 18. leta.

Za začetek veljavnosti evropske kartice se šteje datum naročila + 1 dan. Po preteku veljavnosti je treba naročiti novo evropsko kartico.

Novo evropsko kartico lahko naročite največ 30 dni pred iztekom veljavne kartice.

Naročena evropska kartica prispe na dom

Evropska kartica bo oddana na pošto najkasneje naslednji delovni dan po uspešno oddanem naročilu. Bodite pozorni na to, da evropsko kartico naročite pravočasno, ker jo lahko v času največjega števila naročil (na primer v mesecu juniju ali juliju) prejmete nekoliko kasneje.

Evropsko kartico prejmete po pošti na naslov za vročanje, če ta ni opredeljen pa na naslov stalnega prebivališča v Sloveniji.

Če nimate veljavnega naslova v Sloveniji, morate evropsko kartico naročiti pri območni enoti ali izpostavi ZZZS.

Kartice niste prejeli, čeprav ste jo naročili?

Če ste evropsko kartico naročili preko spletne strani, ste o neuspešni izdaji evropske kartice obveščeni takoj po potrditvi naročila.

Če ste evropsko kartico naročili preko mobilnega telefona s SMS sporočilom, ste o neuspešni izdaji evropske kartice obveščeni s SMS sporočilom.

Razlogi za neuspešno izdajo evropske kartice:

 • neuspešna identifikacija osebe na podlagi podatkov v naročilu,
 • neizpolnjevanje potrebnih pogojev za pridobitev evropske kartice (pretečeno delovno dovoljenje, pretečeno potrdilo o šolanju, pretečeno dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji ipd.),
 • neurejeno obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • že naročena evropska kartica,
 • veljavni naslov za pošiljanje evropske kartice ni v Sloveniji,
 • zavarovanje je veljavno manj kot 30 dni,
 • v primeru, ko je nova evropska kartica naročena v obdobju veljavnosti že izdane evropske kartice. Novo kartico lahko naročite največ 30 koledarskih dni pred iztekom veljavnosti predhodno izdane kartice.
ZZZS izdaja evropsko kartico

ZZZS izdaja evropsko kartico

Katere zdravstvene storitve krije evropska kartica zavarovanja?

Evropska kartica med začasnim bivanjem v tujini krije:

 • v državah članicah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu: nujne in potrebne zdravstvene storitve,
 • v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju (Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija): nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe.

Potrebne zdravstvene storitve pomenijo zdravstvene storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev, in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici EU, EGP, Švici ali Združenem kraljestvu. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev dolžine vašega bivanja v tej državi.

V Bosni in Hercegovini, Črni gori in Republiki Srbiji lahko uveljavljate pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči z evropsko kartico oziroma certifikatom ter pripadajočim spremnim dopisom z izpisom osebnih podatkov. Potrebno se je zglasiti na uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja v tujini, v nujnih primerih pa se lahko zglasite neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

V Republiki Severni Makedoniji lahko z evropsko kartico oziroma certifikatom uveljavljate pravico do nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže, pri čemer morate poleg evropske kartice obvezno priložiti tudi spremni dopis z izpisom osebnih podatkov.

V Avstraliji morate za uveljavljanje zdravstvenih storitev poleg evropske kartice predložiti tudi potni list. V bolnišnicah vam storitev nujnega zdravljenja ne bo potrebno plačati, zdravniki na primarnem nivoju pa vam bodo storitve praviloma zaračunali. Če boste morali stroške zdravstvenih storitev poravnati sami, pred povratkom v domovino zahtevajte povračilo v katerikoli poslovalnici MEDICARE (avstralski pristojni nosilec zavarovanja) v kraju začasnega bivanja. Povračila stroškov za zdravstvene storitve plačane v Avstraliji, ni mogoče zahtevati v Sloveniji.

V ostalih državah sveta (ZDA, Turčija, Rusija), morate zdravstvene storitve plačati sami, nato pa lahko zaprosite za povračilo stroškov pri območni enoti ali izpostavi ZZZS. Upravičeni ste le do povračila stroškov za nujne zdravstvene storitve v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji, vendar ne več, kot so znašali dejanski stroški. ZZZS svetuje, da za čas bivanja v teh državah sklenete komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

vir: zzzs.com

Avtor: ŽK, FOTO: pixabay.com, eu.com, zzzs.com