• C Novo mesto
  • 14:43
  • Tor, 30.05.2023

Na ministrstvu o infrastrukturnih projektih

Sevniški župan Srečko Ocvirk se je skupaj s sodelavci na sestanku minuli teden na pristojnem ministrstvu pogovarjal o infrastrukturnih projektih v občini in o omejevanju prometa zaradi dotrajanosti mostov.

 

SEVNICA – Republiška Direkcija za ceste (DRSC) bo predvidoma do konca januarja na petnajstih lokacijah na glavnih in regionalnih cestah na območju celotne države omejila promet vozil nad določeno maso. Ukrep je potrebno izvesti, ker je redni in glavni pregled objektov na teh cestnih odsekih pokazal, da so objekti dotrajani do te mere, da preko njih ni več možno varno odvijanje težkega prometa.

Dva od teh objektov sta tudi na območju Občine Sevnica, in sicer nadvoz nad železnico v Šmarju, na regionalni cesti Boštanj-Planina, na katerem bo skupna masa vozil omejena na 30 ton, ter most čez Črni potok, na regionalni cesti Breg-Sevnica, na katerem bo omejitev 20 ton.

Navedeni predvideni ukrepi so bili povod za organizacijo sestanka župana Srečka Ocvirka s sodelavci z vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostnadvozor mag. Darjo Kocjan. Sestanka se je udeležil tudi mag. Gregor Ficko, direktor DRSC-ja s sodelavci.

Občina Sevnica je v zvezi z navedenimi omejitvami izrazila pričakovanje, da se čim prej pristopi k sanaciji objektov. Za nadvoz v Šmarju je tako po besedah vodstva direkcije že v pripravi projektna dokumentacija za konstrukcijsko ojačitev objekta in njegovo razširitev z enostranskim hodnikom za pešce. To bi bila do izgradnje novega nadvoza, ki je še vedno v načrtih DRSC-ja, sprejemljiva prometna rešitev.

S strani DRSC-ja je bilo predstavljeno tudi nadaljevanje aktivnosti za gradnjo mostu na Logu, za katerega je že sprejet Občinski podrobni prostorski načrt. DRSC bo skladno s preteklimi dogovori predvidoma še letos naročila izvedbeno projektno dokumentacijo, na osnovi katere bi bilo možno nadaljevati umestitvene in investicijske aktivnosti za objekt.

Na sestanku so obravnavali tudi temo dokončanja ureditev po Državnem prostorskem načrtu za HE Arto-Blanca, kjer je še odprt zaključek obvoznice na Blanci. Usklajeno je bilo stališče, da je za napredek pri rešitvi tega problema nujno priti do soglasja na višji, medresorski ravni. Občina Sevnica bo zato skupaj z ostalimi zainteresiranimi za dokončanje ureditev nadaljevala s prizadevanji za poenotenje stališč.

 

Občina Sevnica