• C Novo mesto
  • 06:31
  • Tor, 28.06.2022

Šolski center Novo mesto – šola učenja za življenje

V družinah, kjer imajo devetošolca, je januar gotovo mesec namenjen razmisleku o otrokovi prihodnosti. V katero srednjo šolo naj se vpiše? Kako naj izbira? Kaj je najpomembneje: bližina šole, interes, ugled šole, njena uspešnost na maturi, zaposljivost udeležencev izobraževanja?  Veliko informacij nam nudijo šolske spletne strani, tudi družbena omrežja, mediji itd., včasih je odločilno priporočilo starejših prijateljev in celo staršev.

Za Novo mesto ne moremo reči, da mladim ne ponuja dovolj izbire za izobraževanje, z gotovostjo pa lahko pritrdimo, da največjo paleto programov ponuja Šolski center Novo mesto. Številke, povezane z največjim slovenskim srednješolskim centrom, so visoke:

  • na njem se 3.072 dijakov izobražuje v kar 30 programih na štirih šolah;
  • v programe izobraževanja odraslih se vsako leto vključuje 856 slušateljev;
  • na višji šoli v višješolskih programih pridobiva strokovno znanje 774 študentov.

Na Šolskem centru Novo mesto dosegajo visoke rezultate – to vsako leto potrjujejo dosežki dijakov na poklicni in splošni maturi. Seveda so posebej ponosni na zlate maturante obeh matur, vendar jim je v še večje zadovoljstvo, da velika večina dijakov, ki se vpiše v njihove programe, tudi uspešno zaključi šolanje na njihovih šolah in se lahko bodisi vpiše v nadaljnji študij bodisi zaposli pri delodajalcu.

Praktičnemu usposabljanju na Šolskem centru Novo mesto posvečajo posebno skrb, ki se začne že od prvega dne v sodobnih delavnicah  Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Že v času srednješolskega izobraževanja imajo njihovi dijaki priložnost, da v okviru praktičnega pouka in usposabljanja  spoznajo različne delodajalce in pogosto se pri njih tudi zaposlijo. Nad delom dijakov pri delodajalcih bedijo koordinatorji praktičnega usposabljanja, ki skrbijo za kakovost strokovnega izobraževanja tudi zunaj zavoda.

Tesno sodelovanje med šolo in okoljem je po njihovem mnenju temeljni pogoj za uspeh. S spremljanjem trendov v gospodarstvu doma in po svetu ter z upoštevanjem širših družbenih interesov so na Šolskem centru Novo mesto ohranili tradicionalne programe, kot so strojništvo, gradbeništvo, lesarstvo, elektrotehnika, ki so bili temelj strokovnega in poklicnega izobraževanja od začetka delovanja našega zavoda. Okrepili so programe, usmerjene v storitvene dejavnosti s področja zdravstva, kemije, farmacije, kozmetike, računalništva in predšolske vzgoje ter tehniške gimnazije. Kljub gospodarski krizi so s pomočjo evropskih sredstev uspeli dograditi nove prostore za višjo strokovno šolo, opraviti energetsko sanacijo stavbe in nazadnje dograditi še prostore za vzgojiteljsko šolo, ki je z letošnjim letom postala tudi prostorsko del Šolskega centra Novo mesto.

Vse šole na Šolskem centru Novo mesto sledijo svoji viziji razvoja in skrbijo za kakovosten pouk, zato sodelujejo z ustreznimi institucijami pri različnih inovacijskih projektih, ne le na državni, temveč tudi na mednarodni ravni. Dijaki in študentje imajo možnost opravljati prakso v državah Evropske unije, udeležujejo se mednarodnih taborov, natečajev, izmenjav ipd. Ponosni so na vse šolske in osebne uspehe njihovih dijakov, ki jih dosegajo na različnih področjih tekmovanj iz znanja, športa in olimpijad. Obenem se zelo prizadevajo pomagati dijakom, ki potrebujejo za svoje napredovanje dodatno pomoč. V ta namen imajo dobro organizirano delo z dijaki s posebnimi potrebami, pomoči pa so deležni tudi tisti, ki imajo težave pri učenju zaradi morebitne daljše odsotnosti od pouka.

Pomembno jim je, da je okolje, v katerem dijaki in študentje preživijo velik del dneva, varno in prijetno. To dosegajo z vzgojnim delovanjem, zato posebno skrb namenjajo osebni rasti udeležencev izobraževanja in organizirajo ter izvajajo preventivne delavnice, povezane z varnostjo v prometu, nenasiljem, strpnostjo do drugačnosti, preprečevanjem odvisnosti itd. Spodbujajo prostovoljstvo, medsebojno pomoč in ekološko zavest.

Srce šole je šolska knjižnica, kjer dijaki in študentje najdejo bogato izbiro branja za strokovno izpopolnjevanje in prosti čas. Prednost Šolskega centra Novo mesto je prav gotovo tudi v tem, da ima odlično urejen učbeniški sklad. Dijakom je prihranjena skrb za nabavo delovnih zvezkov, saj jih dobijo skupaj s knjigami iz učbeniškega sklada. Ker nabava poteka v dogovoru z učitelji, se tako izognejo težavam zaradi nakupa napačnega delovnega zvezka.

Dijakom, ki imajo željo po umetniškem izražanju, omogočajo različne priložnosti, da to uresničijo: sodelujejo lahko v šolskem orkestru in pevskem zboru, literarno-recitatorski skupini; razstavljajo svoje likovne in fotografske izdelke. Preizkušajo se kot novinarji in soustvarjalci šolskih glasil, voditelji prireditev, glasbeniki itd. Veliko pozornosti namenjajo kulturnim dejavnostim: organizirajo ogled filmskih in gledaliških predstav, obisk koncertov, srečanja s književniki, ogled muzejskih zbirk, galerij ipd.

Nesporno je tudi, da se Šolski center Novo mesto ponaša z najboljšimi pogoji za športno udejstvovanje v regiji. Športna dvorana Leona Štuklja in zunanje športne površine omogočajo kakovostno športno vzgojo, pa tudi treninge številnih ekipnih in individualnih športov, zato ni naključje, da se vsako leto lahko pohvalijo z velikimi uspehi na športnem področju.

nm

 

Šolski center Novo mesto odlično sodeluje z lokalno skupnostjo, gospodarskimi in drugimi podjetji ter drugimi javnimi zavodi. Vpetost Šolskega centra Novo mesto pravzaprav ni naključje: v njem so se izšolali številni Dolenjci, Belokranjci in celo Posavci, mnogi so dobili nove kvalifikacije v programih izobraževanja odraslih in višje šole ter si s tem razširili možnosti za zaposlitev. Številni uspešni obrtniki in podjetniki, pa tudi znanstveniki, umetniki in športniki  so pridobivali svoje strokovno in splošno znanje ravno na Šolskem centru Novo mesto. Izdelki njihovih dijakov bogatijo širši prostor – v šolskih delavnicah so nastajala igrala za najmlajše, klopi na novo urejeni okolici novomeške avtobusne postaje; obiskovalce Novega mesta v Bršljinu pozdravi velika situla, ki je izdelek njihovih dijakov in njihovih mentorjev.

 

Srednješolsko obdobje je za vsakega posameznika še posebej pomembno, saj se ravno v teh letih najbolj oblikuje njegova osebnost. Naloga srednje šole je, da mlademu človeku omogoči uspešno napredovanje v nadaljnjem življenju, zato smo tudi v vizijo Šolskega centra Novo mesto zapisali, da ustvarjajo šolo učenja za življenje.

Vir: ŠC Novo mesto

oglaševanje