• -1.4C Novo mesto
  • 03:06
  • Pon, 20.01.2020

Sprejeli OPN Občine Mirna in se seznanili z zaključnim računom

Občinski prostorski načrt (OPN) je vendarle dobila tudi Občina Mirna. Postavljeni so temelji nadaljnjega prostorskega in s tem povezanega drugega razvoja mlade občine.

 

MIRNA – Predhodni načrt, ki je urejal prostorsko načrtovanje na območju Občine Mirna, je bil iz leta 1985, kasneje ga je Občina Trebnje le rahlo dopolnjevala in usklajevala. Leta 2006 je Občina Trebnje začela pripravljaljati novi prostorski načrt, Občina Mirna pa je vajeti za svoje območje prevzela po ustanovitvi leta 2011. Potrebnih je bilo veliko dogovorov in usklajevanj z različnimi soglasjedajalci na državnem nivoju,  prisluhnili pa so tudi željam občanov po javni razgrnitvi. Na 24. redni seji so člani mirnskega občinskega sveta OPN sprejeli in s tem predvsem omogočili, da bo občina dobila nove možnosti stanovanjske, poslovne in druge gradnje, marsikateri že legaliziran objekt pa bo lahko dobil ustrezno dokumentacijo.

„S tem aktom računamo, da bomo lažje uredili prostor v občini Mirna. V naselju Mirna imamo nekaj razširjenega prostora za graditev naselja Mirna in seveda urejamo tudi gradnje v vaseh. Možnost bo tudi legalizacija nekaterih objektov – tam, kjer se s tem prostorskim načrtom tudi to usklajuje, nekako pa urejamo tudi zidaniško področje in območje, ki je bilo do zdaj dokaj neurejeno,“ pojasnjuje župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Med sprejemanjem novega OPN so se že pojavili novi predlogi za spremembe in dopolnitve, ki naj bi jih pristojni organi zdaj obravnavali hitreje, saj je OPN živi dokument, ki se lahko spreminja, a razpršeno gradnjo dokument vseeno omejuje.

 

Ostali sklepi:

Občinski svet Občine Mirna se je včeraj seznanil tudi z zaključnim poročilom o izvrševanju proračuna v preteklem letu. Na prihodkovni strani je bila realizacija 83-odstotna, kar pomeni, da je bilo realiziranih 2,45 miljona od načrtovanih 2,95 milijona evrov, na odhodkovni pa je bilo realiziranih 2,83 milijona od načrtovanih 3,64 milijona evrov, kar pomeni 81,7-odstotno realizacijo. Na investicijski strani so bili realizirani naslednji projekti: komunalno opremljanje PIC Mirna – 1. faza, ki bo sicer zaključena do septembra letos, Trim steza Mirna- Gorenja vas, obnova cevi na vodovodnem sistemu Volčje Njive-Glinek, zgrajeno je bilo črpališče na Praprotnici in kanalizacija ob Cesti na Gradec.

Svetniki pa so sprejeli tudi letne programe na področju športa, socialnega varsta, kulture in mladinske dejavnosti ter spremenjena pravilnika o pogojih, merilih in postopku sofinanciranja programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter športa v občini Mirna. Letni programi so podlaga za objavo razpisov.

Člani občinskega sveta so se seznanili tudi s študijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini in jo potrdili, saj želijo tudi to področje v prihodnje sistematično urediti. Tudi na Mirni bodo pristopili k skupnemu turistično-informacijskemu centru občin Mirnske in Temeniške doline, ki ima svoj sedež v Deželi kozolcev, še prej pa je treba za to zagotoviti sredstva v proračunu.

Besedilo in foto: Lapego