• C Novo mesto
  • 18:15
  • Sob, 04.12.2021

Univerza v Novem mestu, kovnica znanja v JV Sloveniji in širše

»Znanje – potencial posameznika in družbe« je slogan Univerze v Novem mestu, ki je bila ustanovljena leta 2017 na pobudo štirih fakultet in regionalnega gospodarstva ter si prizadeva postati center znanja za Jugovzhodno Slovenijo in širši mednarodni prostor. Sestavljajo jo članice Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Fakulteta za zdravstvene vede in Fakulteta za strojništvo.

Ključna naloga Univerze v Novem mestu je skrb za razvoj, prenos in ohranjanje znanja. Študijski programi so zelo aktualni in prilagojeni potrebam sodobnega časa, poklici pa iskani tako v gospodarstvu kot negospodarstvu, saj se pri njihovem oblikovanju odzivajo na potrebe in spremembe širšega družbenega, poslovnega in ekonomskega okolja, ki nastajajo zaradi vpliva globalizacije, razvoja informacijske tehnologije in vse večje konkurence. Njena moč in uspešnost sta v posodabljanju obstoječih in razvoju novih študijskih programov, pri čemer pa se tesno povezuje z organizacijami gospodarskega in javnega sektorja ter civilno družbo. Do sedaj se lahko pohvali z več kot 5.000 diplomanti, v tem študijskem letu pa jo obiskuje več kot 900 študentov.

Vse ustanoviteljice Univerze v Novem mestu delujejo s skupnim ciljem – okolju želijo ponuditi aktualne študijske programe, ki bodo študentom po zaključku študija omogočili takojšnjo zaposlitev in/ali nadaljevanje študija. Z zavezanostjo k odličnosti v izobraževanju in raziskovalnem delu želijo prispevati k razvoju družbe, kakovosti življenja posameznikov in sonaravnemu ter trajnostnemu razvoju okolja. Fakultete članice izvajajo študijske programe na vseh treh stopnjah študija, pri čemer je redni študij v večini primerov za študente brezplačen.

Ekonomija in informatika z roko v roki

Živimo v obdobju, ko digitalizacija, robotizacija in umetna inteligenca spreminjajo industrijo, okolje in našo družbo. Posamezniku še zdaleč ne zadošča več klasično znanje, računalniška in informacijska pismenost sta temelj za uspešno delovanje v današnjem okolju. Informatika in računalništvo se prepletata s področjem upravljanja in poslovanja oz. ekonomije, kar uspešno združuje UNM FEI.

Odlična izbira za prihodnost, ki odpira številne vznemirljive priložnosti v novi digitalni prihodnosti, je prenovljeni študij Poslovne informatike z novo študijsko smerjo Računalništvo in informatika, ki študenta usposobi za uporabo sodobnih orodij, tehnik in programskih rešitev za reševanje praktičnih primerov v gospodarstvu, negospodarstvu in javni upravi. Smer Poslovna informatika pa še naprej izobražuje strokovnjake, ki predstavljajo vezni člen med strokovnjaki ekonomije in strokovnjaki računalništva in informatike v vseh strukturah gospodarstva in javne uprave.

Tudi študij ekonomije v programu Upravljanje in poslovanje študentom po zaključku zagotavlja visoko stopnjo zaposljivosti in omogoča raznolike poklicne priložnosti. Zaposlijo se lahko kot strokovnjaki za računovodstvo in knjigovodstvo, delajo v prodaji, oglaševanju in trženju, so poslovodje, skrbijo za razvoj kadrov ipd., kar je za njih velika prednost, saj Poklicni barometer 2020 uvršča te poklice med poklice v primanjkljaju ali ravnovesju. Študij je zasnovan interdisciplinarno, zato študenta usposobi za reševanje zahtevnih strokovnih in delovnih problemov s področij upravljanja, poslovanja in poslovodenja organizacije, organiziranja poslovnih sistemov, poznavanja prava in predpisov, upravljanja s sredstvi in kadri ter uporabe informacijsko-upravljavskih sistemov.

Novost je izobraževanje strokovnjakov s področja upravljanja z okoljem

Razumevanje pomena ohranjanja čistega okolja postaja z razvojem družbe vse bolj pomembno. Znanje upravljanja z okoljem omogoča nenehno spremljanje vsebin, ki izhajajo iz problematike ravnanja z okoljem. Aktivnosti, ki potekajo v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Zato na UNM FPUV  vabijo k vpisu v nov, sodoben in atraktiven študijski program 1. stopnje Upravljanje z okoljem, katerega cilj je izobraziti strokovnjake s tovrstnim znanjem.

Izziv in cilj varovanja in upravljanja z okoljem je z izobraževanjem in informiranjem razvijati okoljsko pismenost prebivalcev in drugih akterjev ter spodbujati preudarno rabo prostora in naravnih virov ter krepiti odgovornost pri ravnanju s prostorom in okoljem. Program študente usposobi za obvladovanje področja varstva in upravljanja z okoljem s sodobnimi pristopi. Ponuja sodobne koncepte upravljanja z okoljem ter vključuje tri pomembne tehnološke paradigme: ohranjanje biotske raznovrstnosti in zdravja prebivalcev, krožno ekonomijo ter doseganje trajnostne rabe naravnih virov. Študij s praktičnim izobraževanjem v 3. letniku zagotavlja usposabljanje za takojšnjo uporabo strokovnega znanja, postopkov in poslovnih tehnik v praksi ter omogoči raznovrstne zaposlitvene priložnosti.

Diplomant bo postal strokovnjak za trajnostno rabo naravnih virov, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, uporabo obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Zaposlitvene poti se jim odpirajo v podjetjih, ki morajo skladno z zakonodajo zagotavljati okolju prijazno proizvodnjo, v ustanovah, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem vplivov na okolje ipd., pa tudi v upravnih in nadzornih službah in zavodih na državni in lokalni ravni, ki izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa varstva okolja.

Izobraževanje na področju zdravstvenih ved za celostno obravnavo posameznika

V zadnjih desetletjih so se tudi na področju zdravstva začele dogajati precejšnje spremembe. Tako pri nas kot po svetu se v temeljih spreminja odnos med družbo, zdravstvenim sistemom, pacienti in svojci. Zdravje je temeljna vrednota, zato zdravstveni sektor na nacionalni in evropski ravni (reguliran poklic) zahteva močan, samozavesten in sposoben kader za izvajanje postopkov in procesov celostne oskrbe pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu z vidika kakovosti, odgovornosti in humanosti.

Fakulteta za zdravstvene vede se razvija kot center znanja na področju zdravstvenih ved in ima akreditiranih 7 študijskih programov na vseh treh stopnjah študija. Poleg že uveljavljenega programa Zdravstvena nega na visokošolski strokovni študijski ravni 1. stopnje od lani omogoča tudi študij Fizioterapije. Izvedbo odlikujejo novi prostori ter vrhunsko opremljeni kabineti za izvedbo vaj, kjer študenta usposobijo za klinično usposabljanje v zdravstvenih zavodih.

Popolna novost in prvi tovrstni študijski program v Sloveniji pa je visokošolski študijski program 1. stopnje Fitoterapija, v katerega bo prva generacija študentov vpisana v študijskem letu 2021/22. Študenti se bodo izobraževali in usposabljali za izvajanje fitoterapije, ki sodi med temeljne komplementarne metode medicine. Pridobivanje teoretičnega znanja bo nadgrajeno z laboratorijskimi in terenskimi vajami ter s praktičnim usposabljanjem. Trenutno je aktualen tudi razpis za vpis v krajši, enoletni program za usposabljanje Osnove fitoterapije. Program se izvaja kot oblika vseživljenjskega učenja in je namenjen predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na ožjem strokovnem oz. delovnem področju. Prijave sprejemajo do 15. 2. 2021.

 

Inženirjev strojništva na trgu dela primanjkuje že vrsto let

Inženir strojništva je izjemno zanimiv in aktualen poklic, na trgu pa se inženirji strojništva uvrščajo med najbolj iskane kadre.

Fakulteta za strojništvo nudi multidisciplinaren študij tehnike s poudarkom na strojniških vsebinah. Izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnologije in sistemi (VS) (redni brezplačni in izredni študij), magistrski študijski program druge stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu (izredni) ter študijski program tretje stopnje Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu (izredni). Fakulteta svojim diplomantom podaja znanja s področja najnovejših tehnologij in sistemov v strojništvu in jih pripravi za uspešno in učinkovito delovanje v industrijskem okolju, njeni diplomanti pa so med najbolj iskanimi kadri v slovenskem gospodarstvu in negospodarstvu.

Delodajalci pri kandidatih poleg želene izobrazbe iščejo tudi druge kompetence, kot so podjetnost, prilagajanje spremembam in komunikativnost

Na Univerzi v Novem mestu se ponašajo z na študenta osredotočenim pedagoškim procesom, saj veliko investirajo v ustvarjanje ugodnega okolja za učenje in pridobivanje znanja. Študentom omogočajo kakovostna predavanja, ki vključujejo obilo praktičnih znanj in veščin, popestrijo pa jih tudi mednarodni strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva. Pedagoški proces bogatijo prožne učne oblike, kot so delavnice, okrogle mize in študijski obiski, študenti pa lahko v veliki meri prilagajajo učne vsebine lastnim interesom in poklicnim ambicijam, saj imajo na voljo širok nabor izbirnih predmetov.

Za krepitev zaposljivosti omogočajo študentom mednarodno mobilnost in vključevanje v raziskovalne projekte, poletne šole, podjetniške natečaje in tekmovanja. Za rezultate so pogosto nagrajeni. Tako se lahko pohvalijo z zmagovalnimi ekipami »Best CPR team«, priznanji za inovacije, finalno uvrstitvijo v podjetniški natečaj Popri, visoko uvrstitvijo na mednarodnem računovodskem tekmovanju …

Poleg tega zagotavljajo prijetno in urejeno okolje, v katerem vsi skrbijo za dobro počutje študentov, pri urejanju študijskih zadev jim nudi pomoč referat, karierni center pa jim je v pomoč in podporo pri pridobivanju informacij za uspešen prehod na trg dela.

Poudarek je na učinkovitem in kakovostnem prenosu znanja, ki omogoča razvoj sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, razvoj kritične presoje ter natančnosti in vestnosti, hkrati pa spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in pripravljenost na vseživljenjsko učenje.

Članice Univerze v Novem mestu skrbijo tudi za razvoj kompetenc osnovnošolcev in dijakov, saj organizirajo podjetniški natečaj ter natečaj s področja računalništva, informatike in multimedije.

Za podrobnejšo predstavitev in informiranje o študijskih programih fakultet članic Univerze v Novem mestu vabljeni k obisku online informativnih dni.

 

Vir in foto: Univerza v Novem mestu