• 6.9C Novo mesto
  • 09:35
  • Tor, 28.01.2020

V Sevnici slaba dva milijona za energetske sanacije

Občina Sevnica v luči odgovornosti do okolja in skladno z usmeritvami energetske učinkovitosti začenja s sklopom več energetskih sanacij javnih objektov. Prve med njimi bodo energetske sanacije Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in enote vrtca Kekec, telovadnice pri sevniški osnovni šoli ter Zdravstvenega doma Sevnica.

SEVNICA – Sevniški župan Srečko Ocvirk je tako danes na Gradu Sevnica kot predstavnik investitorja z izvajalci projektov podpisal vse tri pogodbe. Skupna vrednost navedenih energetskih sanacij znaša 1,85 milijona evrov. Operacije delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, izvajajo pa se v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Skupna višina predvidenih sofinancerskih sredstev za vse tri projekte znaša 1,4 milijona evrov.

Namen projekta Energetska sanacija OŠ Sava Kladnika in enote Kekec je zmanjšanje porabe energije in izboljšanje bivalnega ugodja za potrebe pouka, cilj investicije pa je izboljšava toplotne karakteristike objektov z zamenjavo ekološko čistejšega in obnovljivega vira energije. Osnovna šola in vrtec sta sestavljena iz osmih, med seboj povezanih objektov, ki so vsi potrebni energetske sanacije in so bili grajeni fazno, med obratovanjem objekta pa se je namembnost posameznih delov objekta ali prostorov tudi spremenila. Šola je bila zgrajena leta 1964 ter naknadno, v različnih obdobjih, večkrat dozidana ali nadzidana, prvotne površine šole, zgrajene leta 1964, pa nikoli niso bile celostno obnovljene. Predmet energetske sanacije je zamenjava salonitne kritine z izolacijo, delna zamenjava stavbnega pohištva, ovoj zgradbe in obnova kotlovnice z namestitvijo kogeneratorja. Pogodbena vrednost projekta, ki ga bo izvajalo podjetje MarkoMark, d.o.o., znaša 1.413.475,10 evrov. Rok za izvedbo del je 31. 8. 2014.

Cilj projekta Energetska sanacija telovadnice pri OŠ Sevnica je zmanjšanje porabe energije za ogrevanje in izboljšanje pogojev za vzgojo, izobraževanje, šport in rekreacijo. Objekt telovadnice je bil zgrajen leta 1994 ter je sestavljen iz osrednje dvorane in pomožnih prostorov pod tribuno. Grajen je bil na tipičen način takratne izgradnje, kar pomeni, da je – kljub sicer dobremu rednemu vzdrževanju – slabo izoliran in ne ustreza današnjim zahtevam energetsko učinkovite gradnje. Predmet investicije je izvedba fasade s toplotno izolacijo, zamenjava oken in vrat na lupini stavbe ter izvedba dodatne toplotne izolacije strehe. Pogodbena vrednost projekta znaša 250.079,18 evrov, izvajalo pa ga bo podjetje Mollier d.o.o. Rok za izvedbo del je 31. 8. 2014.

Podpisana je bila tudi pogodba za projekt Energetska sanacija Zdravstvenega doma Sevnica. Starejši del objekta Zdravstvenega doma Sevnica je bil zgrajen leta 1972 in obsega tri etaže, novejši del objekta pa leta 1990 in prav tako obsega tri etaže, povezuje pa ju tri-etažni vezni trakt. Energetske sanacije objektov so se v ZD Sevnica lotili že v letu 2007, ko so pričeli z menjavo oken in radiatorjev, nadaljnja dela so potekala tudi v letu 2012 z dokončanjem zamenjave radiatorjev in delno toplotne izolacije stropa. Šibka točka ZD Sevnica ostaja zunanji ovoj stavbe, saj je grajen s slabo toplotno zaščito in se zato preko njega nepotrebno izgublja veliko toplotne energije. Celovita energetska sanacija objekta bo dokončana s toplotno izolacijo fasade. Z investicijo bo povečana učinkovita raba energije in s tem zmanjšana energetska potratnost objekta, s čimer se bodo bistveno zmanjšali tudi stroški, povezani z energetsko oskrbo objekta. Pogodbena vrednost investicije znaša 179.699,06 evrov in je prav tako sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada. Energetsko sanacijo sofinancira Zdravstveni dom Sevnica v višini 60.000 evrov (v manjšem deležu tudi Lekarna Sevnica, ZZZS in Sanolabor), razliko pa bo iz proračuna krila Občina Sevnica. Projekt bo izvajalo podjetje Remont d.d., rok za izvedbo del je 31. 6. 2014.

Ob slavnostnem podpisu pogodbe so poleg župana Srečka Ocvirka pristnim spregovorile tudi predstojnice javnih zavodov, v katerih se pričenjajo investicije – ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič, ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica Vlasta Fele in direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič. Vse so projektom zaželele uspešno izvedbo. Z igranjem na flavto je dogodek kulturno obogatila flavtistka Lara Senica, učenka GŠ Sevnica.

Občina Sevnica
(Foto: Rok Petančič)