• 6.9C Novo mesto
  • 09:34
  • Tor, 28.01.2020

V Sevnici so sejali

Sevniški občinski svet je na tokratni seji med drugim obravnaval spremembe občinskih odlokov in potrditev elaboratov o oblikovanju cen za komunalne storitve v občini in tudi zaključni račun proračuna za lani.

 

SEVNICA – Na 27. redni seji občinskega sveta Občine Sevnica je potekala obravnava sprememb občinskih odlokov in potrditev elaboratov o oblikovanju cen za komunalne storitve v občini Sevnica, in sicer izvajanja storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja z odpadki. Uskladitve so posledica sprememb državne zakonodaje, predvsem uveljavitve Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO).

 

Ta uredba je s  1. januarjem 2013 nadomestila dotlej veljavni pravilnik o metodologiji cen storitev iz leta 2009, ki je lokalnim skupnostim dopuščal neomejena povišanja cen, zato so bile te zaradi nekaterih primerov enormnih povišanj vse do spremembe nove uredbe zamrznjene. Uredba je lokalne skupnosti obvezala, da morajo izvajalci gospodarskih javnih služb najkasneje do 1. aprila 2014 oblikovati cene po novi metodologiji ter za vsako od javnih služb posebej pripraviti elaborate o oblikovanju cen.

 

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je kot izvajalec gospodarskih javnih služb elaborate z natančnimi merili za oblikovanje cen komunalnih storitev pripravilo skupaj s strokovnimi službami Občine Sevnica. Po določilih Uredbe MEDO, ki pristojnost sprejemanja cen v celoti prenaša na lokalno skupnost, so bili elaborati posredovani v potrditev občinskemu svetu, najvišjemu organu odločanja. Izhodišča za pripravo korekcije cen v letu 2014 temeljijo na zadnjih postavkah poslovnega načrta za leto 2014. Po tem sistemu se bodo cene v elaboratih odslej oblikovale vsako leto. Osnovno izhodišče za pripravo usklajenih cen je bilo čim manjše poseganje v dosedanje cene storitev, ob sočasnem upoštevanju zahtev zakonodaje. Metodologija je bila predstavljena s strani direktorja Komunale Sevnica Mitje Udovča in vodstva občinske uprave.

 

Cena storitve oskrbe z vodo se v občini Sevnica ni spremenila vse od leta 2006. Na podlagi uredbe MEDO bo nova zaračunana cena za leto 2014 na položnici seštevek vodarine, to je obračun mesečne porabe vode, ki za vse uporabnike znaša 0,5985 evra/m3 vode, ter omrežnine, vezane na velikost priključne cevi. Uskladitev cen je v glavnem vezana na korekcije pri omrežnini zaradi intenzivnih vlaganj Občine Sevnica v vodovodne sisteme, katerih skupna vrednost se je v zadnjih letih zvišala iz 6 na 27 milijonov evrov, temu primerno pa je bistveno višja tudi cena najema in vzdrževanja javne infrastrukture. Občina Sevnica bo za nepridobitne dejavnosti in gospodinjstva iz proračuna subvencionirala ceno omrežnine v višini 50 % najemnine, zato se končna cena voda ne bo bistveno spremenila.

 

Cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se spreminja prvič po letu 2008. Sestavljena je iz seštevka izvajanja storitve odpadnih voda, kar je vezano na porabo vode v višini 0,3462 evra/m3, ter fiksnega stroška omrežnine, vezanega na velikost vodomera. Občina Sevnica bo za nepridobitne dejavnosti in gospodinjstva iz proračuna subvencionirala ceno omrežnine v višini 75 % najemnine. Odvajanje padavinske vode se ne zaračunava.

 

Cena izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode se spreminja prvič po uvedbi v letu 2008. Prav tako je sestavljena iz omrežnine, vezane na velikost vodomera, in same storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki znaša 0,52 evra/m3. Cena omrežnine se za nepridobitne dejavnosti in gospodinjstva zniža v višini 100 % najemnine zaradi cenovne subvencije iz proračuna Občine Sevnica.

 

Ravnanje z odpadki je prav tako povezano z investicijskimi vlaganji in vrednostjo osnovnih sredstev. Okoljska zakonodaja nalaga zahteve po ločenem zbiranju odpadkov. Strošek predstavlja tudi njihova predelava in odlaganje, veliko je število ekoloških otokov, uporabnikom je na voljo zbirni center, omogočen je odvoz kosovnih odpadkov na klic uporabnikov. Kljub temu tudi v tem segmentu ne bo bistvenih korekcij cen in tako ostajajo na primerljivi ravni. Uporabnikom se bodo storitve zaračunavale sorazmerno glede na predpisano prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza. Cena je seštevek storitev zbiranja komunalnih odpadkov, javne infrastrukture zbiranja, obdelave in odlaganja ter tudi storitve zbiranja bioloških odpadkov.

 

Ugotovitev občinskega sveta ob sprejemu vseh elaboratov je bila, da gre za sprejemljivo korekcijo cen zaradi uskladitve z obstoječo zakonodajo, zato so predlagane elaborate soglasno sprejeli.

 

***

Člani občinskega sveta so na seji obravnavali in sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2013. Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje minulega leta ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega dela. Načrtovani cilji so bili doseženi v celoti, kljub precejšnjim pretresom na državnih tako gospodarskih kot finančnih sektorjih. Stabilnost zaključnega računa občine je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje investicijskega cikla.

 

***

Letno poročilo o delu v letu 2013 sta članom občinskega sveta predstavila tudi direktor Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Martin Cerjak ter direktor Regionalne razvojne agencije Posavje Martin Bratanič. Predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica Andrej Štricelj je poleg poročila o delu v preteklem letu svetnikom predstavil tudi letni program in nadzor za tekoče leto. Poslovni načrt podjetja za leto 2014 je bil predstavljen tudi s strani direktorja Komunale Sevnica Mitje Udovča.

 

***

Svetniki so sprejeli spremembe Statuta Občine Sevnica, katerega temeljne spremembe se nanašajo na uskladitve z državno zakonodajo, predvsem z vidika upravljanja s stvarnim premoženjem in izvajanja upravnega poslovanja. Med spremembami je tudi določitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo, ki se na podlagi izvedenega referenduma odceplja od Krajevne skupnosti Blanca. Ta sprememba se bo pričela upoštevati ob jesenskih lokalnih volitvah.

 

***

Sprejet je bil Odlok o urejanju vrtičkarstva v občini Sevnica, katerega namen je celovitejša sistemska ureditev in opredelitev območij, pogojev urejanja in oddaje ter rabe in vzdrževanja vrtičkov na zemljiščih v lasti občine. Predvidena cena najema vrtička bo okrog 15 evrov letno.

 

Občina Sevnica