• C Novo mesto
  • 15:01
  • Tor, 30.05.2023

V skupni občinski upravi tudi Trebnje

Skupni občinski upravi Mirnska dolina se je z novim letom pridružila še trebanjska občina. Da bi izboljšali varnost v cestnem prometu, bo inšpektorat v prihodnjih mesecih nadziral nepravilnosti ob cestah in v primeru ugotovljenih nepravilnosti tudi ustrezno ukrepal.

 

TREBNJE, MOKRONOG – Skupna občinska uprava Mirnska dolina, ki jo vodi Brigita Kalčič,  je bila ustanovljena že leta 2012, z delovanjem pa je začela marca lani, in sicer v občinah Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Mirna. S 1. januarjem letos se je skupni upravi, ki opravlja upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva, pridružila še Občina Trebnje.

Medobčinski inšpektorat opravlja nadzor nad spoštovanjem sprejetih občinskih in državnih predpisov, katerih nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost. Gre za nadzor nad vzdrževanjem in urejanjem lokalnih javnih cest in javnih poti, oskrbo s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanjem s komunalnimi odpadki, urejanjem in upravljanjem javnih površin, občinsko in turistično takso, izvajanjem plakatiranja, javne snage, javne razsvetljave in na drugih področjih, ki jih določajo občinski in drugi predpisi. Inšpekcija tudi spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira, in preventivno deluje z objavami člankov, obvestil in opozoril v občinskih glasilih. Medobčinska inšpekcija se vključuje tudi v različne akcije, povezane varovanjem okolja.

Medobčinsko redarstvo pa skrbi za javno varnost in javni red na območju omenjenih občin in je zato pristojno za nadzor varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter vzdrževanje javnega reda in miru.

 

Kot zadnja se je skupni upravi pridružila trebanjska občina

Skupna občinska uprava na področju inšpekcije in redarstva je s 1. januarjem letos začela delovati še v Občini Trebnje. V skupno upravo so se tako prenesle naloge nadzora, ki jih je do zdaj izvajal občinski inšpektor Občine Trebnje, hkrati pa bo skupna uprava izvajala tudi naloge redarstva.

Za trebanjsko občino se bodo tako s skupno upravo zmanjšali stroški delovanja te službe, hkrati pa na občini pričakujejo, da bosta medobčinski inšpektorat in redarstvo svoje delo opravljala učinkovito in kakovostno z namenom ureditve stanja v okolju.

Da bi občanom tudi v prihodnje zagotovili uspešno reševanje zaznanih problemov, bo imela Skupna občinska uprava Mirnska dolina, ki ima sicer sedež v Mokronogu, prostore tudi v občini Trebnje, kjer bo delovala Inšpekcijska pisarna. Ta ima uradne ure ob ponedeljkih in petkih (od 8. do 10. ure) ter ob sredah (od 15. do 17. ure).

 

Medobčinski inšpektorat začel nadzirati nepravilnosti ob cestah

Medobčinski inšpektorat je v zadnjem času prejel večje število prijav in pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti ob cestah. Prav tako je inšpektorat v okviru svojega rednega dela zabeležil vrsto nepravilnosti, ki vplivajo na varnost v cestnem prometu. Da bi izboljšali stanje varnosti v cestnem prometu, bo inšpektorat v prihodnjih mesecih začel z rednim nadzorom nad posegi v območju cest in ustrezno ukrepal v primeru ugotovljenih nepravilnosti.

Inšpektorat bo tako v prvi vrsti izvajal nadzor nad ustreznostjo vzdrževanja vegetacije ob cestah (zagotavljanje preglednosti), nad odvajanjem odplak in drugih tekočin na cesto, izvajanjem kmetijskih (oranje ipd.) in drugih posegov v območju ceste. Namen nadzora je zagotoviti varno uporabo ceste vsem udeležencem v prometu.

Da bi se izognili morebitnim posledicam v cestnem prometu občanke in občane ob tem tudi pozivajo, da sami odstranijo morebitne nepravilnosti ob cestah in tako prispevajo k boljši prometni varnosti.

 

Skupna občinska uprava Mirnska dolina
(Foto: trebnje.si)