• 2.55C Novo mesto
  • 23:24
  • Ned, 26.01.2020

Javna obravnava o načrtovanih ureditvah v središču Sevnice

V Kulturni dvorani Sevnica je minuli teden potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, optike Bautin in garažne hiše na delu javnega parkirišča za HTC, hkrati s prostorsko ureditvijo tržnice in umestitvijo objekta za kogeneracijo.

SEVNICA – Postopek priprave prostorskega akta se je pričel na podlagi potreb po umestitvi novih objektov in dodatnih programov v okviru že obstoječih in delujočih dejavnosti.

Načrtovana je gradnja predvidenih objektov, ki so v funkciji osnovnih stavb, gradnja oziroma rekonstrukcija prometne in komunalne infrastrukture ter ureditev površin, ki so potrebne za funkcioniranje stavb. Namen je določitev usmeritev v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogojev za njihovo izvedbo. Načrt bo podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.

Na javni obravnavi je zainteresirana javnost pozdravila načrtovane rešitve in ni podala novih predlogov oziroma dodatnih pripomb. Po zaključku javne razgrnitve, ki poteka še do 28. avgusta v prostorih Občine Sevnica in Krajevne skupnosti Sevnica ter na občinski spletni strani, sledi opredelitev do morebitnih pripomb, podanih v času javne razgrnitve. Nato bo izdelan predlog prostorskega načrta, sledi pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora ter obravnava in sprejem na seji občinskega sveta.

Občina Sevnica