• C Novo mesto
  • 12:12
  • Sob, 27.11.2021

Pogovor s Stankom Tomšičem

Komunalo Trebnje dobri dve leto vodi Stanko Tomšič. Z njim smo se pogovarjali v majski številki časopisa Na dlani.

 

TREBNJE – Komunala Trebnje zagotavlja storitve v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, in sicer oskrbo s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, ob tem pa tudi vzdrževanje občinskih cest in javnih površin, pokopališko dejavnost in drugo. Ukvarjajo se tudi z gradbeništvom – predvsem gradnjami komunalne in cestne in infrastrukture. Vodenje tega javnega podjetja je prvega marca leta 2012 prevzel Stanko Tomšič.

 

Katere so bile največje spremembe pri poslovanju in izpeljani projekti v času vašega vodenja komunale?

Med najpomembnejše dosežke javnega podjetja Komunala Trebnje v zadnjih dveh letih štejem pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko ter ureditev statusa zbirnega centra in odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko vključno s sklenitvijo dogovora z okoliškimi prebivalci.

Pomemben za poslovanje je tudi povečan obseg dela na področju gradbeništva in vzdrževanja cest. Podjetje je v letu 2013 prevzelo vzdrževanje javnih poti Krajevne skupnosti Trebnje, s 1. 4. 2013 v izvajanje občinske gospodarske javne službe (GJS) rednega vzdrževanja občinskih cest na območju občine Mokronog-Trebelno, s 1. 6. 2013 GJS rednega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Trebnje ter s 15. 7. 2013 redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Mirna.

Med pomembne dosežke štejem tudi dejstvi, da ima podjetje vzpostavljene korektne odnose z vsemi občinami lastnicami javnega podjetja in da smo zaključili z vsemi sodnimi postopki v zvezi z bivšimi zaposlenimi delavci.

 

Kakšna je kakovost pitne vode na vašem območju?

Na kakovost pitne vode pri uporabniku vplivajo tako viri pitne vode kot tudi infrastruktura za pripravo in distribucijo pitne vode ter samo vzdrževanje infrastrukture.

Ocenjujem, da je kakovost pitne vode na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo, ki jih upravlja javno podjetje Komunala Trebnje, zelo dobra. To ne nazadnje potrjujejo tudi analize pitne vode.

 

Kako se med občankami in občani obnese ločeno zbiranje odpadkov ter kje se pojavljajo največje težave?

Ločeno zbiranje odpadkov zagotovo predstavlja korak naprej v konceptu ravnanja s komunalnimi odpadki, kot ga uvajamo v naši državi. Vsi skupaj se moramo truditi, da bi bil učinek ločenega zbiranja čim večji. Naše uporabnike zato pogosto na različne načine obveščamo in opozarjamo o pomenu ločevanja odpadkov. Te aktivnosti bomo nadaljevali in stopnjevali tudi v prihodnje.

Rezultati ločenega zbiranja so slabši pri zbiranju odpadkov v skupnih zbiralnikih. V nadzor teh so posebej usmerjeni tudi nekateri posebni pregledi vsebine skupnih zbiralnikov, ki jih izvajamo skupaj z medobčinsko inšpekcijsko službo.

 

Bralke in bralce zagotovo najbolj zanimajo cene komunalnih storitev. Kako je z njihovim oblikovanjem in ali se v prihodnje obetajo kakšne podražitve?

Skupaj z občinami nam je uspelo, da smo po večletni zamrznitvi cen v letu 2013 v skladu z veljavno uredbo oblikovali cene na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadih in padavinskih vod. V letošnjem letu je Komunala pripravila elaborate o oblikovanju cen tudi za storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Glede na to, da je koncept oblikovanja cen drugačen od obstoječega, se bo nekaterim skupinam uporabnikov cena povišala, nekaterim pa se bo znižala.

 

Katere bodo sicer prednostne naloge, ki vas v prihodnje čakajo pri vodenju komunale?

Kot direktor javnega podjetja sem v prvi vrsti dolžan poskrbeti za stabilno poslovanje družbe. Do tega cilja nam manjka še nekaj dejavnikov. Eden pomembnejših je določitev dokončnega koncepta mehansko biološke obdelave komunalnih odpadkov ter drugih aktivnosti, ki jih bomo izvajali v okviru zbirnega centra in odlagališča Globoko.

Med prednostne cilje oziroma naloge zagotovo sodi prizadevanje mene in vseh mojih sodelavcev za nenehno izboljševanje kakovosti storitev, hkrati s tem pa povečevanje zadovoljstva in zaupanja. Skrbeti moramo tudi za vzdrževanje korektnega, partnerskega odnosa z vsemi občinami lastnicami javnega podjetja.

Skratka, želimo dokazovati, da smo zaupanja vredno podjetje tako v očeh naših uporabnikov kot tudi v očeh naših lastnic.

 

J.S.