• C Novo mesto
  • 11:52
  • Sob, 27.11.2021

Pogovor z Mitjo Udovčem

Vodenje Komunale Sevnica je leta 2008 prevzel Mitja Udovč. Z njim smo se pogovarjali v majski številki časopisa Na dlani.

 

SEVNICA – V Občini Sevnica za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, kamor sodijo oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje z odpadki, urejanje javnih površin ter pogrebna in pokopališka dejavnost, skrbi Komunala Sevnica. Osnovne dejavnosti dopolnjujejo z drugimi, za katere veljajo načela tržnega gospodarstva, predvsem gradnjo vodovodnih in kanalizacijskih omrežij ter čistilnih naprav.

Sevniško Komunalo od leta 2008 vodi Mitja Udovč, ki se je v tem javnem podjetju zaposlil leta 2003, sprva kot sodelavec na področju tržne dejavnosti. Po tragediji na Savi mu je bilo zaupano enoletno vodenje podjetja, lani se je iztekel njegov prvi, zdaj pa teče njegov drugi mandat.

 

Katere so bile največje spremembe pri poslovanju in izpeljani projekti v času vašega vodenja komunale?

Prepričan sem, da so spremembe nujne za razvoj in rast – tako na osebnem kot na poslovnem področju. Komunala Sevnica je podjetje s 60 zaposlenimi in le skupaj, v enotni ekipi, je mogoče izvajati vse naloge in slediti uvajanjem sprememb, ki jih je na komunalnem področju v zadnjih letih precej. Uspeh, ki ga je za določeno časovno obdobje po eni strani mogoče prikazati z rastjo prihodkov, smo v podjetju dosegli s kapitalom, ki niso številke – so ljudje, ki za realizacijo poslovnih ciljev vlagajo vso potrebno energijo, vodijo sisteme upravljanja ter se hkrati razvijajo kot osebnosti, predane svojemu delu.

Pomembna sprememba je ta, da izvajamo storitve tako na javni vodooskrbi kot odvajanju in čiščenju odpadnih voda na celotnem območju občine. Izpeljani projekti na področju komunalnih dejavnosti so bili v večji meri odvisni od investicijske dejavnosti Občine Sevnica. V investicijskem obdobju 2008–2013 je bilo v izgradnjo komunalne infrastrukture, predvsem vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav, vloženih preko 21 milijonov evrov sredstev. Med pomembnejšimi projekti zadnjega obdobja naj izpostavim predvsem izgradnjo in povezavo vodovodnih sistemov na območju desnega brega reke Save (od Šentjanža do Studenca), ter projekt Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov na območju občine Sevnica (Sevnica, Zabukovje, Blanca) z vključitvijo novega vodnega vira Podskalica v krajevni skupnosti Zabukovje. Z letom 2010 je začela redno obratovati Čistilna naprava Sevnica, ki je skupaj z izgradnjo kanalizacijskega sistema pomemben investicijski projekt, ki zagotavlja čiščenje odpadnih voda iz območij mesta Sevnica, Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna in Log. Na seznamu naših izvedbenih projektov so kanalizacijski sistemi v občini Sevnica, rastlinski čistilni napravi Bazga in Lisca ter tudi projekt lanskega leta na področju odvajanja in čiščenja – kanalizacijski sistem in čistilna naprava Orehovo.

 

Kakšna je kakovost pitne vode na vašem območju?

Z veseljem ugotavljamo, da se stanje oskrbe s pitno vodo kot tudi kakovost vode z leti izboljšuje. To je posledica aktivnega sodelovanja med Komunalo in Občino Sevnica, saj skupaj sledimo Strategiji vodooskrbe prebivalcev v občini Sevnica, na osnovi katere želimo poskrbeti, da bo zdrava pitna voda kot javna dobrina dostopna vsem prebivalcem v naši občini, s skrbnim varovanjem vodnih virov pa želimo omogočiti rabo te naravne danosti tudi našim zanamcem. Prvi korak smo storili že v letu 2007, ko smo skupaj z Občino Sevnica vzpostavili nadzor nad lokalnimi javnimi vodovodi. V letu 2009 je bila med Občino in Komunalo sklenjena še Pogodba o upravljanju lokalnih javnih vodovodnih sistemov v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. V nekaj letih se je zaradi prevezav najbolj kritičnih lokalnih javnih vodovodov na sisteme v upravljanju Komunale ter vzpostavitve spremljanja kakovosti vode in ustreznega ukrepanja kakovost vode na javnih vodovodih bistveno izboljšala.

Konec leta 2013 je bilo tako v sevniški občini 32 javnih vodovodov, ki s pitno vodo oskrbujejo 13 953 prebivalcev (79,4 %). Od tega Komunala upravlja 7 vodovodov in tako oskrbuje s pitno vodo 56,5 % prebivalcev. Na 22 javnih vodovodih vršimo le naloge odgovorne osebe in zagotavljamo kakovost pitne vode. Seveda pri tem brez sodelovanja vzdrževalcev vodovodnih sistemov ne gre. Dejstvo je, da je izboljšanje kakovosti pitne vode na teh sistemih v veliki meri posledica dobrega medsebojnega sodelovanja med nami in vzdrževalci lokalnih javnih vodovodov. V letu 2013 je bilo na vseh javnih vodovodih odvzetih 181 vzorcev vode za mikrobiološke preiskave in 26 (14,4 %) je bilo neskladnih. Ugotovljena neskladnost ni nikoli predstavljala tveganja za zdravje uporabnikov. Še v letu 2010 je bila neskladnost 29,6 %. Tedaj so bili nekateri javni vodovodi še s konstantno prisotnostjo fekalnih bakterij, ki so predstavljale zdravstveno tveganje. Ustrezna priprava vode in investicije občine so pripomogle, da sedaj takšnih vodovodov ni več in je oskrba s pitno vodo varna.

 

Kako se med občankami in občani obnese ločeno zbiranje odpadkov ter kje se pojavljajo največje težave?

Ločeno zbiranje se je v občini Sevnica v pravo smer pričelo razvijati leta 2004 s postavitvijo Zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov in prvih ekoloških otokov. Ločevanje odpadkov občani dobro sprejemajo, kar kaže tudi trend rasti ločeno zbranih frakcij. Koristijo brezplačno dostavo odpadkov na Zbirni center v Sevnici, udeležujejo se letnih akcij zbiranja nevarnih odpadkov, kosovne odpadke naročajo preko individualnih naročilnic, otroci v šolah in vrtcih zbirajo star papir ter ostale koristne odpadke, ekološki otoki se redno polnijo. Ob letnih čistilnih akcijah ugotavljamo, da je v naravi vedno manj odloženih velikih kosovnih odpadkov, še vedno pa se precejšnja količina odvrženih smeti pojavlja ob prometnicah in poteh. Nekatere lokacije ekoloških otokov so tedensko onesnažene in polne odpadkov, ki tja ne sodijo, kot na primer kosovni in nevarni odpadki ter navadne smeti.

 

Pri vodenju komunale se verjetno soočate tudi z nekaterimi pritožbami občank in občanov. Katere težave, na katere opozarjajo, so najbolj pogoste?

Komunala je podjetje, ki je s svojimi storitvami prisotno skoraj pri vseh gospodinjstvih na 272 km2 velikem območju sevniške občine, ki ima 17 500 prebivalcev. To je veliko območje in veliko število uporabnikov, zato občasno pride do določenih vprašanj in problemov, ki pa jih rešujemo dnevno in moram poudariti, da tudi uspešno.

Na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda ne beležimo velikega števila reklamacij, zato menimo, da so uporabniki z našimi storitvami zadovoljni. Na področju oskrbe s pitno vodo se občasno pojavi dilema glede evidentirane porabe vode, vendar se z vsakim uporabnikom posebej pogovorimo, preverimo zadeve in jih usklajujemo sproti.

V segmentu ravnanja z odpadki beležimo občasna vprašanja uporabnikov ekoloških otokov glede zaklenjenih pokrovov zabojnikov in premajhnih odprtin za embalažo. Ekološki zabojniki so namreč standardizirani in izdelani na tovrsten način zaradi zahtev po čistih frakcijah. Upoštevati je zato potrebno, da se embalaža večjih dimenzij dostavlja na Zbirni center za odpadke. Kakšno vprašanje se nanaša na oddaljenost ekoloških otokov, individualno uskladimo tudi kakšno rešitev glede postavitve posod na odjemnih mestih.

V zadnjem času beležimo več neupravičeno izraženih pritožb lastnikov počitniških objektov, ki nimajo stalnega prebivališča v občini Sevnica. Razlog je v izvajanju storitev odvoza odpadkov, ki naj jih določeni uporabniki ne bi želeli uporabljati in plačevati, njihov argument pa je, da odpadke odpeljejo domov. Povedati je potrebno, da sistem ravnanja z odpadki ne zajema samo stroškov obdelave in deponiranja odpadkov, ampak ima občina vzpostavljen sistem, v katerega morajo biti vključeni vsi uporabniki. Gre za fiksni del opreme in storitev, ki ni vezan na količino odpadkov, ali povedano drugače – smetarski avto se mora mimo objekta peljati, če so odpadki ali če jih ni, in del teh stroškov nosi uporabnik. Če ne bi bilo takšnega sistema, bi verjetno število črnih odlagališč v občini naraščalo, ne pa padalo, kakršen je doseženi trend sedaj.

 

Bralke in bralce zagotovo najbolj zanimajo cene komunalnih storitev. Kako je z njihovim oblikovanjem in ali se v prihodnje obetajo kakšne podražitve?

Komunala d.o.o. Sevnica je cene komunalnih storitev skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja uskladila z mesecem aprilom. Cilj usklajevanja cen je bil minimalno povišanje pri uporabnikih v gospodinjstvih. To smo uspeli zagotoviti, razen pri uporabnikih v večstanovanjskih stavbah, kjer je odstopanje večje zaradi določil same uredbe. Bistveno vlogo pri višini cene ima najemnina za uporabo javne infrastrukture, za katero lahko Občina določi subvencijo. In minimalno povišanje pri uporabnikih v gospodinjstvih smo lahko zagotovili le tako, da je Občina Sevnica potrdila subvencijo najemnine na storitvah oskrbe s pitno vodo v višini 50 %, pri odvajanju odpadne vode 75 % in čiščenju odpadne vode v višini 100 %. Subvencionirana pa po uredbi ne sme biti najemnina pri pridobitnih dejavnostih, zato se v gospodarstvu in storitvenih dejavnostih obetajo z uvedbo novih cen višje podražitve. Podražitev ni enotna za vse uporabnike, saj je strošek odvisen od zmogljivosti priključka in vgrajenega vodomera.

 

Katere bodo sicer prednostne naloge, ki vas v prihodnje čakajo pri vodenju komunale?

Naše vodilo je zadovoljstvo uporabnikov storitev, zato je kakovostno opravljanje le-teh prvotnega pomena. Kot doslej si bomo tudi v bodoče prizadevali z uporabniki v celoti ohraniti dobro sodelovanje, kajti zavedamo se, da je to temelj za zadovoljstvo in glavno vodilo za uspeh. Konkretne prednostne naloge se nanašajo na vsa področja dela Komunale Sevnica, izzivov nam nikoli ne zmanjkuje, pri tem pa je ključno tudi dobro sodelovanje z Občino Sevnica kot lastnico podjetja, ki prav tako sledi zgoraj opisanim ciljem.

Med strateške, investicijske cilje na področju vodooskrbe sodijo investicije v izgradnjo novih oziroma posodobitve nekaterih obstoječih vodovodnih sistemov, ki so tržna dejavnost v podjetju. Cilj je zmanjševati vodne izgube na zakonsko predvideno raven 25 % od količine načrpane glede na prodano vodo. Skladno z veljavno zakonodajo, predvsem z veljavno Uredbo o oskrbi s pitno vodo, je ena od nalog tudi postopno in razumno, skladno z dogovori med dosedanjimi upravljavci, lastnikom infrastrukture Občino Sevnica in upravljavcem, podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica, zagotoviti upravljanje preostalih javnih vodovodnih sistemov.

Med cilji na področju odvajanja in čiščenja odpadih voda je racionalno in stroškovno sprejemljivo upravljanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, skladno z vsemi predpisanimi državnimi in evropskimi normativi. Cilj je obstoječe kanalizacijske sisteme v sodelovanju s posameznimi krajevnimi skupnostmi in Občino nadgraditi povsod, kjer je to še potrebno. Pomemben segment, ki mu sledimo skladno z željami in potrebami uporabnikov, so male čistilne naprave.

Tudi na področju ravnanja z odpadki so še rezerve, ki jih želimo doseči. Med njimi je zviševanje deleža ločeno zbranih odpadkov, zniževanje deleža odloženih odpadkov ter usmeritev k čim višjemu deležu ponovne uporabe odpadkov oziroma recikliranja. In če opredelim bolj konkretno – do leta 2020je cilj za polovico zmanjšati količine vseh komunalnih odpadkov.

J.S.
(Foto: arhiv M.U.)